Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng điều khiển

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2759 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 7

CHÖÙC NAÊNG ÑIEÀU KHIEÅN
Tuyeån duïng & ñaøo taïo
2. Laõnh ñaïo vaø phong caùch laõnh ñaïo
3. Moät soá thuyeát veà ñoäng vieân
1.

CH7

1

VAI TROØ CUÛA CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN
Giuùp toå chöùc coù ñöôïc nguoàn nhaân löïc caàn
thieát
Giuùp toå chöùc ñaït ñöôïc muïc tieâu treân cô sôû
cuûa laõnh ñaïo hieäu quaû.
Khôi daäy nhöõng noã löïc cuûa nhaân vieân ñeå hoï
thöïc hieän coâng vieäc toát hôn.

CH7

2

I. TUYEÅN DUÏNG & ÑAØO TAÏO
1. Tuyeån duïng
 Xaùc ñònh nhu caàu nhaân löïc cuûa toå chöùc
 Xaây döïng tieâu chuaån tuyeån choïn
 Tìm kieám öùng vieân
 Tuyeån choïn öùng vieân

CH7

3

I. TUYEÅN DUÏNG & ÑAØO TAÏO
1. Ñaøo taïo
 Ñaøo taïo khi môùi nhaän vieäc
 Ñaøo taïo trong quaù trình laøm vieäc
 Ñaøo taïo cho töông lai

CH7

4

LAÕNH ÑAÏO VAØ PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO

Laõnh ñaïo laø tìm caùch aûnh höôûng ñeán ngöôøi
khaùc ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa toå chöùc.
Laõnh ñaïo laø ra leänh, chæ daãn vaø ñi tröôùc.
Laõnh ñaïo laø taùc ñoäng ñeán ngöôøi khaùc,truyeàn
caûm höùng, khôi daäy loøng nhieät huyeát cuûa hoï
ñoái vôùi coâng vieäc cuûa toå chöùc vaø vôùi nhöõng
ngöôøi xung quanh

CH7

5

Nhöõng kyõ naêng vaø phaåm chaát caàn coù ôû
ngöôøi laõnh ñaïo
 Khaû

naêng gaây aûnh
höôûng ñeán ngöôøi khaùc
 Khaû naêng khôi daäy söï
töï tin
 Bieát laéng nghe
 Bieát tin töôûng vaøo
ngöôøi khaùc
 Coâng baèng trong ñaùnh
giaù con ngöôøi
CH7

 Tính

kieân ñònh
 Tính ñaùng tin caäy
 Loøng chính tröïc
 Nhaát quaùn
 Quan taâm ñeán ngöôøi
khaùc
 Höôùng ñeán nhöõng
thaønh coâng môùi vôùi söï
saùng taïo vaø chaáp nhaän
ruûi ro
6

Ngöôøi laõnh ñaïo ñoùng vai troø
 Ñaïi

dieän cho laõnh ñaïo caáp treân tröôùc Nhoùm
(taäp theå)
 Ñaïi dieän cho Nhoùm (taäp theå) tröôùc laõnh ñaïo
caáp treân
 Phoái hôïp Nhoùm vôùi caùc Nhoùm ( boä phaän)
khaùc

CH7

7

Phaân loaïi PCLÑ
1.Phaân loaïi theo möùc ñoä taäp trung quyeàn löïc
 Phong caùch ñoäc ñoaùn
 Phong caùch daân chuû
 Phong caùch töï do
2.Phaân loaïi theo möùc ñoä quan taâm ñeán coâng
vieäc vaø con ngöôøi
CH7

8

Phong caùch laõnh ñaïo ñoäc ñoaùn
 Nhaø

quaûn trò taäp trung toái ña quyeàn löïc trong tay
mình
 Nhaø QT töï quyeát ñònh vaø aùp ñaët nhaân vieân thöïc
hieän
 Thoâng tin ñi moät chieàu töø treân xuoáng( thoâng tin chæ
huy)
 Nhaân vieân khoâng ñöôïc tham khaûo y ùkieán ñeå giaûi
quyeát vaán ñeà
 PCÑÑ khoâng phaùt huy ñöôïc tính chuû ñoäng saùng taïo
cuûa nhaân vieân
CH7

9

Phong caùch laõnh ñaïo daân chuû
 Nhaø

QT tham khaûo yù kieán caáp döôùi tröôùc khi
ra quyeát ñònh
 N...
CH7 1
CHÖÔNG 7
CHÖÙC NAÊNG ÑIEÀU KHIEÅN
1. Tuyeån duïng & ñaøo taïo
2. Laõnh ñaïo vaø phong caùch laõnh ñaïo
3. Moät soá thuyeát veà ñoäng vieân
Chức năng điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng điều khiển - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Chức năng điều khiển 9 10 213