Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: Quản lí chất lượng

Được đăng lên bởi Văn Hùng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG
XÂY DỰNG CƠ BẢN
( THE QUALITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION )

5/24/2011 7:00 PM

Tổng quan về QLCL trong XDCB

1

GIỚI THIỆU CHUNG
„

„

„

Hoạt động xây dựng là một loại hình hoạt động đặc thù. Sản phẩm
của hoạt động này phần lớn là những sản phẩm đơn chiếc và không
bao giờ cho phép có phế phẩm. Vì vậy việc Quản lý chất lượng, giá
thành và thời gian xây dựng luôn là mục tiêu cho ngành xây dựng ở
bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới.
Trong nội dung bài giảng này chúng tôi chỉ xin đề cập đến một
trong ba mục tiêu cơ bản nêu trên đó là: “quản lý chất lượng ”
Đây là một nội dung rất quan trọng nhằm trang bị cho sinh viên
ngành xây dựng những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng công
trình, biết kiểm soát những sản phẩm do mình hoặc do đơn vị mình
làm ra và quản lý các dự án một cách có hiệu quả.
5/24/2011 7:00 PM

Tổng quan về QLCL trong XDCB

2

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY
DỰNG CƠ BẢN
5/24/2011 7:00 PM

Tổng quan về QLCL trong XDCB

3

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN
QLCL
CT XD

Quản lý Chất lượng

Chất lượng
5/24/2011 7:00 PM

Tổng quan về QLCL trong XDCB

4

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

1.1 KHÁI NIỆM
1.1.1 Chất lượng và đặc điểm của chất lượng
“Chất lượng là tập hợp các đặc điểm của một
sản phẩm nhằm tạo cho sản phẩm đó có khả
năng thoả mãn những nhu cầu đã nêu ra hoặc
nhu cầu tiềm ẩn”

5/24/2011 7:00 PM

Tổng quan về QLCL trong XDCB

5

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

1.1 KHÁI NIỆM (tt)
1.1.1 Chất lượng và đặc điểm của chất lượng (tt)

Tõ ®Þnh nghÜa trªn ta rót ra mét sè ®Æc ®iÓm sau ®©y cña kh¸i
niÖm chÊt l−îng:
a/ ChÊt l−îng ®−îc ®o bëi sù thoả m·n nhu cÇu. NÕu mét s¶n
phÇm v× lý do nµo ®ã mµ kh«ng ®−îc nhu cÇu chÊp nhËn th×
ph¶i bÞ coi lµ cã chÊt l−îng kÐm, cho dï tr×nh ®é c«ng nghÖ ®Ó
chÕ t¹o ra s¶n phÈm ®ã cã thÓ rÊt hiÖn ®¹i. §©y lµ mét kÕt
luËn then chèt vµ lµ c¬ së ®Ó c¸c nhµ chÊt l−îng ®Þnh ra chÝnh
s¸ch, chiÕn l−îc kinh doanh cña m×nh.
5/24/2011 7:00 PM

Tổng quan về QLCL trong XDCB

6

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

1.1 KHÁI NIỆM (tt)
1.1.1 Chất lượng và đặc điểm của chất lượng (tt)

b/ Do chÊt l−îng ®−îc ®o bëi sù tháa m·n nhu cÇu, mµ nhu cÇu
lu«n lu«n biÕn ®éng nªn chÊt l−îng còng lu«n lu«n biÕn ®éng
theo thêi gian, kh«ng gian và ®iÒu kiÖn sö dông.

5/24/2011 7:00 PM

Tổng quan về QLCL trong XDCB

7

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG CƠ...
5/24/2011 7:00 PM
5/24/2011 7:00 PM
T
T
ng quan v
ng quan v
QLCL trong XDCB
QLCL trong XDCB
1
1
QU
QU
N LÝ CH
N LÝ CH
T LƯ
T LƯ
NG TRONG
NG TRONG
XÂY D
XÂY D
NG CƠ B
NG CƠ B
N
N
( THE QUALITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION )
( THE QUALITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION )
Chương 1: Quản lí chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: Quản lí chất lượng - Người đăng: Văn Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chương 1: Quản lí chất lượng 9 10 797