Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2- Hồi quy đơn biến (Kinh tế lượng)

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 12548 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG 2
HỒI QUY ĐƠN BIẾN

Chương 2-HỒI QUY ĐƠN BIẾN

MỤC
TIÊU

1. Biết được phương pháp
ước lượng bình phương nhỏ
nhất để ước lượng hàm hồi
quy tổng thể dựa trên số
liệu mẫu
2. Hiểu các cách kiểm định
những giả thiết
3. Sử dụng mô hình hồi quy
để dự báo
2

NỘI DUNG
1

Mô hình

2

Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS)

3

Khoảng tin cậy

4

Kiểm định giả thiết

5

Dự báo

3

2.1 MÔ HÌNH
Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
PRF dạng xác định
 E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi
dạng ngẫu nhiên
 Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui
SRF dạng xác định

ˆ
ˆ
ˆ
Yi = β +β2 X i
1

 dạng ngẫu nhiên

ˆ
ˆ
ˆ
Yi =Yi +ei = β +β2 X i +ei
1
4

2.1 MÔ HÌNH
Trong đó


ˆ
β1



ˆ
β2



ˆ
Yi

: Ước lượng cho β1
: Ước lượng cho β2
: Ước lượng cho E(Y/Xi)

 Sử

dụng phương pháp bình phương nhỏˆ
ˆ
β1 β2
nhất thông thường (OLS) để tìm
,
5

2.1 MÔ HÌNH
Y

SRF
ˆ
β2

β2

β1

PRF

ˆ
β1

X
Hình 2.1: Hệ số hồi quy trong hàm hồi quy PRF và SRF
6

2.2 PHƯƠNG PHÁP OLS
Giả sử có n cặp quan sát (Xi, Yi). Tìm giá trị Ŷi
sao cho Ŷi gần giá trị Yi nhất, tức ei= |Yi - Ŷi|
càng nhỏ càng tốt.
 Hay, với n cặp quan sát, muốn
n

n

i=
1

i=
1

(

ˆ
ˆ
ei2 = ∑Yi −β −β2 X i
∑
1

7

)

2

⇒min

2.2 PHƯƠNG PHÁP OLS
 Bài

ˆ ˆ
toán thành tìm β1 , β2 sao cho f 

min
Điều kiện để đạt cực trị là:
n


2 
∂  ∑ei 
n
=1
i
= −
ˆ
ˆ
2 ∑ Yi − β1 − β2 Xi = 0
ˆ
∂ β1
i =1

(

)

 n 2 
∂  ∑ei 
n
 i =1
= −
β
β
2 ∑ Yi − ˆ 1 − ˆ 2 X i X = 0
i
∂ˆ2
β
i =1

(

)

8

2.2 PHƯƠNG PHÁP OLS
Hay
n

n

i=
1

i=
1

ˆ
ˆ
nβ +β2 ∑ i = ∑ i
X
Y
1
n

n

n

i=
1

i=
1

i=
1

2
ˆ
X
X
X
1 ∑ i +β ∑ i = ∑ iYi
2

ˆ
β

9

2.2 PHƯƠNG PHÁP OLS
Giải hệ, được

ˆ
ˆ
β1 = Y − β2 X

n

ˆ
β2 =

∑Y X
i

i =1
n

∑X
i =1

n

xi = X i − X
yi = Yi − Y

2
i

ˆ
β2 =

∑y x
i =1
n

x i2
∑
i =1

10

i

i

i

− n. X .Y

− n.( X )

2

2.2 PHƯƠNG PHÁP OLS
Với

∑ Yi
Y=

∑ Xi
X=

−

−

n

n

là trung bình mẫu (theo biến)
−

xi = X i − X

−

yi = Yi − Y

gọi là độ lệch giá trị của biến so với giá trị
trung bình mẫu
11

CÁC TỔNG BÌNH PHƯƠNG ĐỘ LỆCH

TSS (Total Sum of Squares - Tổng bình
phương sai số tổng cộng)
TSS = ∑ (Yi − Y ) 2 = ∑ Yi 2 − n.(Y ) 2 = ∑ yi2

ESS: (Explained Sum of Squares - Bình
phương sai số được giải thích)
ˆ
ˆ
ESS = ∑ (Yi − Y ) 2 = ( β ) 2 ∑ xi2

RSS: (Residual Sum of Squares - Tổng
bình phương sai số)

ˆ
ˆ )2 = ∑ y 2 − β 2 ∑ x 2
RSS = ∑ e = ∑ (Yi − Yi
i
2
i
2
i

12

CÁC TỔNG BÌNH PHƯƠNG ĐỘ LỆCH
Y

ˆ
Yi

SRF
ESS

TSS
RSS

Yi

Xi

X

Hình 2.3: Ý nghĩa hình học của TSS, RSS và ESS
13

HỆ SỐ XÁC ĐỊNH R2

Ta chứng minh được: TSS ...
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2
HỒI QUY ĐƠN BIẾN
HỒI QUY ĐƠN BIẾN
Chương 2- Hồi quy đơn biến (Kinh tế lượng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2- Hồi quy đơn biến (Kinh tế lượng) - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Chương 2- Hồi quy đơn biến (Kinh tế lượng) 9 10 962