Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Quản trị hành chính văn phòng

Được đăng lên bởi Tú Ròm SC
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. CÁC YÊU CẦU CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC HCVP
2.1. Chuyên môn hóa
•

Cơ cấu tổ chức HCVP phải gắn với phương hướng, mục đích của doanh nghiệp:
Phương hướng và mục đích của doanh nghiệp sẽ chi phối cơ cấu doanh
nghiệp.
Tùy theo quy mô của doanh nghiệp có mục tiêu, phương hướng có quy mô
lớn hay nhỏ thì cơ cấu doanh nghiệp phải có quy mô tương ứng và phù hợp với
đội ngũ, trình độ, nhân cách của con người tương ứng.
Cơ cấu tổ chức HCVP phải phù hợp với loại hình hoạt động của doanh
nghiệp. (Cơ cấu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phải có những đặc thù khác
với một doanh nghiệp có mục đích hoạt động sản xuất).

•

Cơ cấu tổ chức HCVP phải có tính cân đối:
Yêu cầu này đòi hỏi cơ cấu tổ chức phải được phân công phân nhiệm các
phân hệ chuyên ngành, với những con người được đào tạo chuyên môn và có đủ
quyền hạn.
Cơ cấu tổ chức phải dựa trên việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Giữa nhiệm
vụ, trách nhiệm, quyền lực, lợi ích phải cân xứng và cụ thể.

•

Cơ cấu tổ chức HCVP phải linh hoạt và thích nghi với môi trường:
Yêu cầu này đòi hỏi việc hình thành cơ cấu tổ chức phải đảm bảo cho mỗi
bộ phận một mức độ tự do sáng tạo tương xứng để các cấp bên dưới trong doanh
nghiệp đều có thể phát triển được tài năng, chuẩn bị thay thế vị trí lãnh đạo cấp
trên khi cần thiết.

•

Cơ cấu tổ chức phải có hiệu lực và hiệu quả:
Yêu cầu này đòi hỏi việc hình thành cơ cấu tổ chức phải đảm bảo thu được
kết quả hoạt động cao nhất so với chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra, đồng thời bảo
đảm hiệu lực hoạt động của các bộ phận và tác động điều khiển của thủ lĩnh.

2.2. Tiêu chuẩn hóa
Việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức HCVP phải đảm bảo những yêu cầu
sau:
•

Tính tối ưu:

Giữa các khâu và các cấp quản trị phải thiết lập được mối quan hệ hợp lý với số
lượng các cấp quản trị ít nhất trong doanh nghiệp. Vì vậy, cơ cấu tổ chức HCVP cần phải
có tính năng động cao, luôn luôn đi sát và phục vụ các hoạt động của tổ chức.
•

Tính linh hoạt:

Cơ cấu tổ chức phải thích ứng linh hoạt với mọi tình huống xảy ra trong doanh
nghiệp cũng như ngoài môi trường.

•

Tính tin cậy lớn:

Phải đảm bảo tính chính xác của tất cả thông tin được sử dụng trong doanh nghiệp,
nhờ đó đảm bảo sự phối hợp với các hoạt động và nhiệm vụ của tất cả các bộ phận trong
doanh nghiệp.

•

Tính kinh tế:
Cơ cấu tổ chức phải sử dụng chi phí để đạt hiệu quả cao nhất. Phải xét trên việc
chi phí dự định bỏ ra và kết quả sẽ thu về.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

...
2. CÁC YÊU CẦU CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC HCVP
2.1. Chuyên môn hóa
Cơ cấu tổ chức HCVP phải gắn với phương hướng, mục đích của doanh nghiệp:
Phương hướng và mục đích ca doanh nghiệp sẽ chi phối cấu doanh
nghiệp.
Tùy theo quy của doanh nghiệp mục tiêu, phươngớng quy
lớn hay nh t cấu doanh nghiệp phải quy tương ứng phù hợp với
đội ngũ, trình độ, nhân cách của con người tương ứng.
cấu tổ chức HCVP phải phù hợp với loại hình hoạt động của doanh
nghiệp. (Cơ cấu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phảinhững đặc thù khác
với một doanh nghiệp có mục đích hoạt động sản xuất).
Cơ cấu tổ chức HCVP phải có tính cân đối:
Yêu cầu này đòi hỏi cấu tổ chức phải được phân công phân nhiệm các
phân hệ chuyên ngành, với những con người được đào tạo chuyên môn và đủ
quyền hạn.
cấu tổ chức phải dựa trên việc phân chia nhiệm vụ ràng. Giữa nhiệm
vụ, trách nhiệm, quyền lực, lợi ích phải cân xứng và cụ thể.
Cơ cấu tổ chức HCVP phải linh hoạt và thích nghi với môi trường:
Yêu cầu này đòi hỏi việc hình thành cấu tổ chức phải đảm bảo cho mỗi
bộ phận một mức độ t do sáng tạo tương xứng để các cấp n dưới trong doanh
nghiệp đều thể phát triển đượci năng, chuẩn bị thay thế vị trí lãnh đạo cp
trên khi cần thiết.
Cơ cấu tổ chức phải có hiệu lực và hiệu quả:
Yêu cầu này đòi hỏi việc hình thành cấu tổ chức phải đảm bảo thu được
kết quả hoạt động cao nhất so với chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra, đồng thời bảo
đảm hiệu lực hoạt động của các bộ phận và tác động điều khiển của thủ lĩnh.
Chương 2: Quản trị hành chính văn phòng - Trang 2
Chương 2: Quản trị hành chính văn phòng - Người đăng: Tú Ròm SC
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương 2: Quản trị hành chính văn phòng 9 10 546