Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 6 CÁC KỸ THUẬT, CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Bữu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1969 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 6

CÁC KỸ THUẬT, CÔNG CỤ
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Th.S Nguyễn Mai Duy

NỘI DUNG

1

Kiểm soát quá trình bằng thống kê - SPC

2

Nhóm chất lượng

3

Chương trình 5S

4

So sánh theo chuẩn mức - Benchmarking

5

Phân tích kiểu sai hỏng và tác động - FMEA

1. KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ

Khái niệm SPC
SPC là việc áp dụng phương pháp thống kê để
thu thập, trình bày, phân tích các dữ liệu một cách đúng
đắn, chính xác và kịp thời nhằm theo dõi, kiểm soát, cải
tiến quá trình hoạt động của một tố chức bằng cách
giảm tính biến động của nó.

Th.S Nguyễn Mai Duy

1

1. KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ

1.1. Biểu đồ tiến trình (Lưu đồ)
Là một dạng biểu đồ mô tả quá trình bằng cách
sử dụng những hình ảnh hoặc những ký hiệu kỹ
thuật nhằm cung cấp sự hiểu biết đầy đủ về các đầu ra
và dòng chảy của qúa trình, tạo điều kiện cho việc điều
tra các cơ hội cải tiến bằng việc hiểu biết chi tiết về quá
trình làm việc của nó

Th.S Nguyễn Mai Duy

1. KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ

1.1. Biểu đồ tiến trình (Lưu đồ)
Các bước cơ bản để thiết lập biểu đồ tiến trình:
B1: xác định sự bắt đầu và kết thúc của quá trình.
B2: xác định các bước trong quá trình (hoạt động,
quyết định, đầu vào, đầu ra)
B3: thiết lập biểu đồ tiến trình.
B4: xem xét lại biểu đồ tiến trình cùng với những
người liên quan đến quá trình.
B5: thẩm tra, cải tiến biểu đồ dựa trên sự xem xét.
B6: ghi ngày lập biểu đồ tiến trình để tham khảo và sử
dụng trong tương lai.

1. KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ

1.1. Biểu đồ tiến trình (Lưu đồ)
Ví dụ:

Th.S Nguyễn Mai Duy

2

1. KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ

1.2. Phiếu kiểm tra: (Checksheet)
Là một dạng biểu mẫu dùng thu thập và ghi chép
dữ liệu một cách trực quan, nhất quán và tạo điều kiện
thuận lợi cho việc phân tích.

Th.S Nguyễn Mai Duy

1. KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ

1.2. Phiếu kiểm tra: (Checksheet)
Các bước cơ bản để thiết lập phiếu kiểm tra:
Bước 1: xác định dạng phiếu, xây dựng biểu mẫu để
ghi chép dữ liệu, cung cấp các thông tin về: người
kiểm tra, địa điểm, thời gian, cách thức kiểm tra,…
Bước 2: thử nghiệm trước biểu mẫu này bằng việc
thu thập và lưu trữ một số dữ liệu.
Bước 3: xem xét lại và sửa đổi biểu mẫu nếu thấy
cần thiết.
Th.S Nguyễn Mai Duy

1. KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ

1.2. Phiếu kiểm tra: (Checksheet)

VD:

Th.S Nguyễn Mai Duy

3

1. KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ

1.3. Biểu đồ phân bố tần số: (Histogram)
Biểu đồ phân bổ tần số (biểu đồ mật độ, biểu đồ
cột) dùng để đo tần số xuất hiện một vấn đề nào đó,
cho ta thấy...
1
CHƯƠNG 6
CÁC K THUT, CÔNG C
QUN LÝ CHT LƯỢNG
Th.S Nguyn Mai Duy
NI DUNG
Kim soát quá trình bng thng kê - SPC
1
2
Nhóm cht lượng
Chương trình 5S
3
4 So sánh theo chun mc - Benchmarking
Phân tích kiu sai hng và tác động - FMEA
5
1. KIM SOÁT QUÁ TRÌNH BNG THNG KÊ
Khái nim SPC
SPC vic áp dng phương pháp thng để
thu thp, trình bày, phân tích các d liu mt cách đúng
đắn, chính xác và kp thi nhm theo dõi, kim soát, ci
tiến quá trình hot đng ca mt t chc bng ch
gim tính biến động ca nó.
Th.S Nguyn Mai Duy
CHƯƠNG 6 CÁC KỸ THUẬT, CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 6 CÁC KỸ THUẬT, CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - Người đăng: Nguyễn Hoàng Bữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
CHƯƠNG 6 CÁC KỸ THUẬT, CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 9 10 919