Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 8 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Bữu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƯƠNG 8
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000

Th.S Nguyễn Mai Duy

1

NỘI DUNG

1. Tổng quan về HTQLCL theo bộ tiêu chuẩn
ISO 9000, yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001
2. Những vấn đề liên quan đến việc áp dụng ISO
9000 trong một tổ chức.

Th.S Nguyễn Mai Duy

2

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.1. Khái niệm hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn
Là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên những
chuẩn mực chung do một hay nhiều tổ chức tiêu chuẩn
hóa xây dựng và ban hành, được nhiều quốc gia thừa
nhận và áp dụng vì tính hữu ích của Hệ thống.

Th.S Nguyễn Mai Duy

3

1

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.2. Đặc trưng của HTQLCL theo tiêu chuẩn:
Hệ thống QLCL theo chuẩn có 2 đặc trưng:
- Tổ chức xây dựng hệ thống tài liệu về QLCL
theo yêu cầu của tiêu chuẩn và thực tiễn của DN.
- Tổ chức vận hành hệ thống QLCL dựa trên nền
tảng của hệ thống tài liệu và lưu hồ sơ trong quá trình
vận hành, làm cơ sở cho việc đánh giá và cải tiến
HTQLCL

Th.S Nguyễn Mai Duy

4

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.3. Yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn:
Hệ thống QLCL nhằm đảm bảo khách hàng sẽ
nhận được SP/DV như đã cam kết của DN. Do đó
HTQLCL phải đảm bảo yêu cầu:
- Xác định rõ SP/DV cùng với quy định kỹ thuật
cho SP/DV đó. Các qui định kỹ thuật phải phù hợp với
yêu cầu của KH
- Các yếu tố kỹ thuật, quản lý, con người ảnh
hưởng đến CL SP phải được thực hiện theo kế hoạch đã
định; hướng về giảm trừ và quan trọng nhất là ngăn ngừa
sự không phù hợp.
Th.S Nguyễn Mai Duy
5

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.4. Nguyên tắc của HTQLCL theo tiêu chuẩn:
Toàn bộ hoạt động của HTQLCL phải được thực
hiện thông qua các quá trình. Mọi quá trình đều có KH,
người cung ứng bên trong và bên ngoài của tổ chức
Yêu cầu

Người cung ứng

Phản hồi

Yêu cầu

Tổ chức

Th.S Nguyễn Mai Duy

Khách hàng

Phản hồi

6

2

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.5. Hệ thống văn bản của HTQLCL:
Để xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của
HTQLCL, người ta đặt ra câu hỏi đối với mỗi quá trình
thuộc hệ thống:
- Các quá trình có được xác định và có đủ thủ tục
dạng văn bản để điều hành, quản lý các quá trình đó?
- Các quá trình có được triển khai đầy đủ và được
thực hiện như đã nêu trong văn bản ?
- Các quá trình này mang lại kết quả tốt?
Th.S Nguyễn Mai Duy

7

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.5. Hệ thống văn bản của HTQLCL:
Hệ thống văn bản giúp cải tiến chất lượng theo
nghĩa giúp người quản lý hiểu được các tiến trình diễn ra
như thế nào và xác định được chất lượng của việc thực
hiện. Nếu việc cải tiến có hiệu quả thì ta tiến h...
1
CHƯƠNG 8
H THNG QUN LÝ CHT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUN ISO 9000
1Th.S Nguyn Mai Duy
1. Tng quan vHTQLCL theo b tiêu chun
ISO 9000, yêu cu ca tiêu chun ISO 9001
2. Nhng vn đề liên quan đến vic áp dng ISO
9000 trong mt t chc.
NI DUNG
2Th.S Nguyn Mai Duy
1. H THNG QUN LÝ CHT LƯỢNG
1.1. Khái nim h thng QLCL theo tiêu chun
hthng qun cht lưng da trên nhng
chun mc chung do mt hay nhiu t chc tiêu chun
hóa xây dng ban hành, đưc nhiu quc gia tha
nhn và áp dng vì tính hu ích ca H thng.
3Th.S Nguyn Mai Duy
CHƯƠNG 8 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 8 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 - Người đăng: Nguyễn Hoàng Bữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
CHƯƠNG 8 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 9 10 829