Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề kinh tế về lãi suất

Được đăng lên bởi Mỹ Trinh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3019 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đề tài: CƠ CHẾ LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY – NHỮNG THÁCH THỨC
TRÊN CON ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỔI
MỤC LỤC
Trang

GVHD: Trần Thanh Tịnh

1

SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Trinh
ĐHTCNH10C

Đề tài: CƠ CHẾ LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY – NHỮNG THÁCH THỨC
TRÊN CON ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỔI
DANH MỤC HÌNH, BIỂU BẢNG
Hình 2.1 Lãi suất thực âm những năm 1980
Hình 2.2 Diễn biến lãi suất cho vay và tiền gửi bình quân các năm
Hình 2.3 Trần lãi suất đến lãi suất cơ bản, tự do hóa lãi suất 1998-2002
Hình 2.4 Lãi suất cho vay qua các năm 2001-2004
Hình 2.5 Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước qua các năm
Hình 2.6 Biến động lãi suất 2006-2011
Bảng 2.1 Diễn biến lãi suất điều hành năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước
Bảng 2.2 Diễn biến lãi suất năm 2012-2013

GVHD: Trần Thanh Tịnh

2

SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Trinh
ĐHTCNH10C

Đề tài: CƠ CHẾ LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY – NHỮNG THÁCH THỨC
TRÊN CON ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỔI
Phần 1: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nền kinh tế toàn cầu đang có sự biến động như khủng hoảng tài chính, nợ
công ở Mỹ và Châu Âu ít nhiều đều tác động đến Việt Nam. Trong bối cảnh đó,
điều hành và quản lý cơ chế lãi suất được ngân hàng trung ương sử dụng như một
công cụ đắc lực để bình ổn nền kinh tế không chỉ ở Việt Nam mà hầu như ở tất cả
các nước trên thế giới.
Nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế có sự tăng trưởng đáng kể từ năm
1982 cho đến nay. Vì thế, nền kinh tế này chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các diễn
biến lãi suất. Đặc biệt kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước, chuyển sang nền kinh tế thị trường thì việc điều chỉnh cơ
chế lãi suất có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế vĩ mô. Lãi suất ảnh hưởng trực
tiếp đến việc ra quyết định kinh doanh và đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp,
các định chế tài chính, ngân hàng nhà nước và toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên
hiện nay, việc dự đoán cũng như kiểm soát sự biến động của lãi suất là vô cùng
khó khăn. Từ chính sách đặt các khung giới hạn theo lãi suất trần, lãi suất sàn đến
lãi suất thỏa thuận và ngày càng tiến dần theo chiều hướng tự do hóa lãi suất.
Việc nghiên cứu lại những vấn đề về lãi suất, cơ chế lãi suất hiện đã thực sự
trở thành một trong những vấn đề cấp thiết hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam.
Nó giúp chúng ta đánh giá lại hệ quả xây dựng và điều hành một chính sách lãi
suất ở nước ta trong thời gian qua. Đồng thời, nó còn rất quan trọng đối với việc
nâng cao hiệu quả hoạt động của một hế thống thị trường tài chính ở Việt Nam,
góp phần giải quyết khó khăn về vốn, đảm bảo sự thắng lợi của công c...
Đề tài: CƠ CHẾ LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY – NHỮNG THÁCH THỨC
TRÊN CON ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỔI
MỤC LỤC
Trang
GVHD: Trần Thanh Tịnh 1 SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Trinh
ĐHTCNH10C
Chuyên đề kinh tế về lãi suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề kinh tế về lãi suất - Người đăng: Mỹ Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chuyên đề kinh tế về lãi suất 9 10 701