Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1918 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan hành chính theo Nghị định số 130...

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...

Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan hành chính theo Nghị
định số 130/2005/NĐ-CP (Cập nhật đến ngày 30 tháng 11 năm
2009)
1. Mục tiêu thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế
và kinh phí quản lý hành chính
- Tạo điều kiện cho các cơ quan chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí
quản lý hành chính một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được
giao.
- Thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong việc sử dụng lao động, kinh phí quản lý hành chính.
- Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu
nhập cho cán bộ, công chức.
- Thực hiện quyền tự chủ đồng thời gắn với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và
cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Nguyên tắc thực hiện
- Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Không tăng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao, trừ trường hợp theo
quy định.
- Thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức.
3. Nội dung chi của kinh phí tự chủ
a) Các khoản chi thanh toán cho cá nhân: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các
khoản đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán
khác cho cá nhân theo quy định.
b) Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn
phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, hội nghị, công tác phí trong nước, chi phí thuê
mướn, chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành, mua sắm (từ 5 triệu đồng/tài sản
trở xuống), sửa chữa có giá trị dưới 30 triệu đồng đối với ô tô, máy móc thiết bị và
dưới 50 triệu đồng đối với trụ sở làm việc.
c) Các khoản chi khác có tính chất thường xuyên.
4. Sử dụng kinh phí được giao để thực hiện chế độ tự chủ
Trong số kinh phí được giao, thủ trưởng cơ quan có quyền hạn và trách nhiệm:
- Chủ động bố trí, sử dụng kinh phí theo các nội dung, yêu cầu công việc được giao
cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tiết kiệm và có hiệu quả.
- Được quyết định mức chi cho từng nội dung công việc phù hợp với đặc thù của cơ
quan nhưng không được vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành do
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Việc quyết định các mức chi được quy
định tại Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện quản lý, giám sát chi tiêu theo Quy chế
đã ban hành. Trường hợp có số chi vượt quá m...
Cơ chế t chi chính ca cơ quan hành chính theo Ngh
định s 130/2005/NĐ-CP (Cp nht đến ngày 30 tháng 11 năm
2009)
1. Mc tiêu thc hin chế độ t ch, t chu trách nhim v s dng biên chế
kinh phí qun hành chính
- To điu kin cho c cơ quan ch động trong vic s dng biên chế và kinh p
qun hành chính mt cách hp lý nht để hn thành tt chc năng, nhim v được
giao.
- Thúc đẩy vic sp xếp, t chc b máy tinh gn, thc hành tiết kim, chng ng p
trong vic s dng lao động, kinh phí qun lý hành chính.
- Nâng cao hiu sut lao động, hiu qu s dng kinh phí qun lý hành chính, tăng thu
nhp cho n b, công chc.
- Thc hin quyn t ch đồng thi gn vi trách nhim ca th trưởng cơ quan
cán b, ng chc trong vic thc hin nhim v được giao.
2. Nguyên tc thc hin
- Bo đảm hn thành tt nhim v được giao.
- Không tăng biên chế và kinh phí qun hành chính được giao, tr trường hp theo
quy định.
- Thc hin ng khai, n ch, bo đảm quyn li hp pháp ca n b, ng chc.
3. Ni dung chi ca kinh phí t ch
a) Các khon chi thanh toán cho cá nhân: tin lương, tin công, ph cp lương, các
khon đóng p theo lương, tin thưởng, phúc li tp th và c khon thanh toán
khác cho cá nhân theo quy định.
b) Các khon chi nghip v chun môn: thanh tn dch v ng cng, vt tư văn
phòng, thông tin, tun truyn, liên lc, hi ngh, ng tác phí trong nước, chi phí th
mướn, chi nghip v chuyên môn ca tng ngành, mua sm (t 5 triu đồng/tài sn
tr xung), sa cha có giá tr dưới 30 triu đồng đối vi ô tô, máy c thiết b
dưới 50 triu đồng đối vi tr s làm vic.
c) Các khon chi khác tính cht thường xun.
4. S dng kinh phí được giao để thc hin chế độ t ch
Trong s kinh phí được giao, th trưởng cơ quan quyn hn và trách nhim:
- Ch động b trí, s dng kinh phí theo c ni dung, u cu ng vic được giao
cho phù hp để hn thành nhim v, bo đảm tiết kim và hiu qu.
- Được quyết định mc chi cho tng ni dung ng vic phù hp vi đặc thù ca cơ
quan nhưng không được vượt quá chế độ, tiêu chun, định mc chi hin hành do
cơ quan nhà nước có thm quyn quy định. Vic quyết định c mc chi được quy
định ti Quy chế chi tiêu ni b và thc hin qun lý, giám t chi tu theo Quy chế
đã ban hành. Trường hp s chi vượt quá mc quy định ti Quy chế chi tiêu ni b
nhưng không vượt quá mc chi do cơ quan có thm quyn ban hành thì Kho bc N
nước ch chp nhn cho thanh tn khi văn bn đề ngh ca th trưởng cơ quan.
- Được quyết định s dng tn b kinh phí tiết kim được theo quy định.
- Được chuyn kinh phí giao t ch cui năm chưa s dng hết sang năm sau tiếp tc
Cơ chế t ch tài chính ca cơ quan hành chính theo Ngh định s 130...
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...
1 of 3
11/23/2010 1:56 PM
Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan hành chính - Trang 2
Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan hành chính 9 10 504