Ktl-icon-tai-lieu

Công bằng xã hội các nền kinh tế thị trường

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C«ng b»ng x· héi c¸c
nÒn kinh tÕ thÞ trêng
nh híng sau sôp ®æ cña chÕ ®é héi chñ nghÜa ë Liªnc¸c níc §«ng ¢u tríc nh÷ng thiÕu thèn,
khã kh¨n, nh÷ng ngæn ngang, bén cña mét ®Êt níc võa míi ra khái cuéc khñng ho¶ng kinh - h«Þ kÐo dµi
mét bé phËn nh©n d©n cßn ¨n cha ®ñ no, mÆc cha ®ñ Êm, t nhiÒu tiªu cùc héi cßn hµnh hoµnh; lo¸ m¾t tríc
nh÷ng thµnh tùu kinh cña c¸c níc t b¶n chñ nghÜa,t sè ngêi hoµi nghi ®· véi la lªn r»ng chñ nghÜa t b¶n
míi con ®êng, ph¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn lý tëng cña c nghÜa héi hiÖn thùc - mét héi giÇu m¹nh, c«ng
b»ng v¨n minh.
thËt thÕ kh«ng? LÏ nµo nh÷ng kÕt luËn cñakhi quan s¸t chñ nghÝa t b¶n lµ ®óng ®¾n? ThËt kh«ng ®¬n
gi¶n chót nµo vµ ®¸ng tiÕc , ®èi víi nh÷ng ngêi qu¸ ngìng mé chñ nghÜa t b¶n th× thùc tÕ lÞch sö h¬n 80 n¨m qua
cña c¸c níc ®i theo con ®êng chñ nghÜa x· héi, theo hä l¹i cha ®ñ ®Ó biÖn minh. Thùc tiÔn hiÖn nay, ®óng lµ c¸c n-
íc t b¶n ®ang ph¸t triÓn vît c vÒ kinh tÕ vµ cã nh÷ng cè g¾ng ®Ó gi¶ quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi. Nhµ níc ®· ®iÒu
tiÕt thu nhËp, t¹o viÖc lµm, trî cÊp thÊt nghiÖp ë mét møc ®é nµo ®ã ®Ó gi¶m nhiÖt ®é nh÷ng ®iÓm nãng, nh÷ng
ph¶n øng, bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi, môc ®Ých quan träng nhÊt ®ã lµ gi¶m bít m©u thuÉn gay g¾t b¶n gi÷a lùc
lîng s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn quan s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa ngµy cµng cò ch, l¹c hËu. Tuy nhiªn,
sao ta h·y xÐt thËt kh¸ch quan ®Ó xem xÐt vÊn ®Ò c«ng b»ng x· héi, thùc tÕ cã ®óng lµ c¸c níc t b¶n chñ nghÜa còng
®ang phÊn ®Êu cho nmôc tiªu c«ng b»ng x· héi hay kh«ng ?
Theo ®iÓn b¸ch khoa ViÖt Nam, c«ng b»ng x· héi, ®ã lµ kh¸i niÖm ý thøc ®¹o ®øc ý thøc ph¸p
quyÒn, chØ ®iÒu chÝnh ®¸ng, t¬ng øng víi b¶n chÊt vµ quyÒn con ngêi kh¸i niÖm c«ng b»ng nªu ra sù t¬ng quan gi÷a
mét hiÖn tîng theo quan ®iÓm ph©n phèi phóc ho¹, lîi h¹i gi÷a ngêi ngêi. C«ng b»ng ®ßi hái t¬ng
xøng gi÷a vai trß cña c c¸c nh©n (nh÷ng giai cÊp) víi ®Þa héi cña hä, gi÷a hµnh vi víi ®Òn bï, lao ®éng
vµ thï lao, c«ng vµ téi, thëng vµ ph¹t, gi÷a quyÒn víi nghÜa vô. TÊt yÕu, kh«ng cã sù t¬ng xøng trong quan hÖ Êy
bÊt c«ng.
Tuy nhiªn, néi dung cña c«ng b»ng thay ®æingµy mét më réng ph¹m vi trong lÞch sö, tuú theo hoµn c¶nh
kinh tÕ, x· héi nhÊt ®Þnh. Ta h·y trë l¹i víi thêi kú cæ ®¹i, ngêi Hy L¹p cæ ®¹i cho r»ng chÕ ®é n« lÖ lµ c«ng b»ng, ý
thøc c«ng b»ng cña giai cÊp t s¶n ®ang lªn ®ßi ph¶i thñ tiªu chÕ ®é phong kiÕn; quÇn chóng lao ®éng thÕ
XVIII ®· thÊybãc lét kinht b¶n chñ nghÜa lµ bÊt c«ng. Trong x· héi x· héi chñ nghÜa, c«ng b»nghéi g¾n
liÒn víi nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiªu chuÈn chñ yÕu quyÕt ®Þnh phÈm gi¸ ®Þa héi, quyÒn hëng
dông c¸c phóc lîi x· héi. Hay cã thÓ nãi, trong x· héi nµy, lÊy sù ph¸t triÓn hoµn thiÖn cña con ngêi lµm trung t©m
tiÒn ®Ò quan träng nhÊt ®Ó ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi. Quangi÷a ngêi víi ngêi trong héi ®óng víi kh¸i
niÖm quyÒn b×nh ®¼ng, c«ng b»ng x· héi chØ cã thÓ thùc hiÖn trong x· héi céng s¶n chñ nghÜa mµ chñ nghÜa x· héi
lµ h×nh thøc ®Çu tiªn cña nã.
Nh vËy, c«ng b»ng héi tr¸i ngîc hoµn toµn víi ¸p bøc bÊt c«ng. C«ng b»ng héi chÝnh kh¸t väng v¬n tíi
cña con ngêi. Trong c¸c x· héi cã c¸c giai cÊp ®èi kh¸ng, c«ng b»ng x· héi bao giê còng lµ nguyÖn väng cña quÇn
chóng nh©n d©n lao ®éng. thÓ nãi lÞchhéi loµi ngêi lµ lÞchnh÷ng cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña nh©n
d©n lao ®éng nh»m xãa chÕ ®é ¸p bøc bÊt c«ng cña chÕ ®é ®¬ng thêi hay nãi c¸ch kh¸c xo¸ quan s¶n
xuÊt ngµy cµng l¹c hËu víi nh÷ng luËt lÖ hµ kh¾c lµ nguyªn nh©n sinh ra sù bÊt c«ng x· héi. Do vËy, môc ®Ých cña
cuéc ®Êu tranh lµ xo¸ chÕ ®é héi ®¬ng thêi kh«ng cßn phï hîp víi hy väng x©y dùng mét x· héi c«ng b»ng
h¬n.
C«ng b»ng héi mét kh¸i niÖm mang tÝnh lÞch sö, tuú kh¶ n¨ng thùc hiÖn cña nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh -
héi nhÊt ®Þnh tho¶ m·n mét ch hîp nh÷ng nhu cÇu cña c¸c tÇng líp héi, c¸c nhãm x· héi, c¸c c¸
nh©n. Vµ khi c«ng b»ng x· héi ®îc ®¶m b¶o nã l¹i t¸c ®éng trë l¹i lµm n©ng cao h¬n c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi.
C«ng b»ng x· héi còng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ.
Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bao giê t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi còng lµ ®iÒu kiÖn, lµ c¬ së cho sù ph¸t
triÓn cña nhau. Trong thùc tÕ, nhÊt trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay, gi÷a chóng l¹i thêng xuyªn x¶y ra u
thuÉn, thËm chÝ nh÷ng cuéc xung ®ét gay g©y nªn sù k×m h·m, c¶n trë nhau khiÕn cho c kinh héi ®Òu
kh«ng thÓ ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh ®îc. Bëi vËy, muèn cho nÒn kinhx· héi ph¸t triÓn æn ®Þnh th× mèi quan hÖ gi÷a
t¨ng trëng kinh c«ng b»ng héi ph¶i thêng xuyªn ®îc kÕt hîp mét ch hîp lý, thèng nhÊt. §i t×m thèng
nhÊt hîp lý, ®ã chÝnh lµ ®i t×m ®¸p sè cña mét bµi to¸n khã nhÊt mµ tÊt c¶ c¸c níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay
phaØ quan t©m. LÞch sö ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng thÕ giíi ®· chøng minh ®iÒu ®ã.
Trë l¹i víi thêic¸c níc t b¶n ph¬ng T©y ph¸t triÓn nÒn kinhthÞ trêng tù do kÐo dµi tõ thÕ XVII cho
®Õn ®Çu thÓ XX. T tëng do kinh ®îc thÓ hiÖn trong t¸c phÈm: Nghiªn cøu nguyªn nh©n b¶n chÊt
giµu cña c¸c d©n téc - A. Smith. ¤ng cho r»ng, tríc k×m h·m cña chÕ ®é phong kiÕn l¹c hËu, nÒn kinh
kh«ng thÓ pt triÓn m¹nh nÕu chØ víi h×nh thøc s¶n xuÊt tù cung tù cÊp hay bu«n b¸n víi tÝnh chÊt gi¶n ®¬n, chÞu
t¸c ®éng nÆng cña luËt kh¾c, cña chÕ ®é phong kiÕn ®¬ng thêi, mµ ph¶i ®îc tiÕn hµnh do,
kh«ng cã sù can thiÖp cña Nníc, cø ®Ó cho: “bµn tay v« h×nh” cña thÞ trêng ®iÒu tiÕt, quan hÖ gi÷a ngêi víi
ngêi chØ lµ quan hÖ lîi Ých. So víi nh÷ng x· héi bÊt c«ng tµn b¹o tríc chñ nghÜa t b¶n nh x· héi n« lÖ, chÕ ®é phong
kiÕn n¬i mµ con ngêi cßn kh«ng cã c¶ quyÒn tù do thÈn thÓ chø ch nãi ®Õn tù do ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt th× t t-
ëng tù do kinh tÕ thêi kú ®Çu cña chñ nghÜa t b¶n ®· ®¹t ®îc nh÷ng kú tÝch trong kinh tÕ, khoa häc vµ c«ng nghÖ vît
xa c¸c x· héi tríc ®ã. Tuy nhiªn,bµn tay v« h×nhngµy cµng béc lé râ nh÷ng khiÕm khuyÕt cè h÷u c¬ b¶n, ngµy
Công bằng xã hội các nền kinh tế thị trường - Trang 2
Công bằng xã hội các nền kinh tế thị trường - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công bằng xã hội các nền kinh tế thị trường 9 10 291