Ktl-icon-tai-lieu

Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Được đăng lên bởi Minhthang Phan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2: Trình bày sự cần thiết phải đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri
thức.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, lần đầu tiên Đảng ta đã ghi vào văn kiện luận
điểm quan trọng về phát triển kinh tế tri thức (KTTT) với tư cách là một yếu tố mới cấu thành
đường lối CNH,HĐH đất nước. Đến Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đẩy mạnh
CNH,HĐH đất nước gắn với phát triển KTTT...”. Điều đó thể hiện sự nhất quán, tầm nhìn xa và
tính nhạy bén của Đảng ta về vấn đề này.
Đặc biệt, hiện nay đất nước ta đang bước vào giai đoạn đẩy nhanh và mạnh quá trình phát triển
kinh tế, thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển nhanh, bền vững. Trong bối cảnh nhiều cơ hội và
thách thức đan xen như hiện nay, để đi tới một nền kinh tế hiện đại, Việt Nam phải có những giải pháp
bứt phá. Sự lựa chọn giải pháp đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức là cấp thiết.
I. Một số khái niệm, đặc điểm cơ bản của CNH, HĐH và Kinh tế tri thức
1. Về CNH, HĐH
- Công nghiệp hóa: CNH là quá trình chuyển dịch từ xã hội nông nghiệp lên xã hội công nghiệp,
từ văn minh nông nghiệp lên văn minh công nghiệp.
- Hiện đại hóa: HĐH là làm cho nền kinh tế mang tính chất và trình độ của thời đại ngày nay
*/ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa: CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính
sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên
tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng suất
lao động xã hội cao.
*/ Quá trình CNH, HDH ở nước ta gồm 06 đặc điểm:
Một là, CNH được gắn liền với HĐH
Hai là, CNH, HĐH trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận động theo cơ chế thị trường
có sự quản lý của nhà nước.
Ba là, CNH, HĐH là sự nghiệp của toàn dân
Bốn là, CNH, HĐH phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản
Năm là, CNH, HĐH xây dựng một nền kinh tế mở, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ
KTĐN
Sáu là, CNH, HĐH phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản.
2. Về Kinh tế tri thức: là một nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, truyền bá và sử dụng tri thức là
động lực chủ yếu của sự tăng trưởng, tạo ra của cải, tạo ra việc làm trong tất cả các ngành kinh tế
(OECD). Trong đó:
*/ Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thì “tri thức bao gồm toàn bộ kết quả về
trí lực của loài người sáng tạo ra từ trước tới nay, trong đó tri thức về kho...
Câu 2: Trình bày scn thiết phi đy mnh CNH, HĐH gn vi phát trin kinh tế tri
thc.
Tại Đi hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, ln đầu tiên Đảng ta đã ghi vào văn kiện luận
điểm quan trọng v phát triển kinh tế tri thức (KTTT) với cách là một yếu tố mi cấu thành
đường lối CNH,HĐH đất nước. Đến Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đẩy mạnh
CNH,HĐH đất nước gắn với phát triển KTTT...”. Điều đó thể hiện sự nhất quán, tầm nhìn xa và
tính nhạy bén của Đảng ta về vấn đề này.
Đc bit, hin nay đt nưc ta đang bưc vào giai đon đy nhanh và mnh quá trình phát trin
kinh tế, thc hin s nghip CNH, HĐH và phát trin nhanh, bn vng. Trong bi cnh nhiu cơ hi và
thách thc đan xen như hin nay, đđi tới mt nn kinh tế hin đi, Vit Nam phi có nhng gii pháp
bt phá. S la chn gii pháp đy mnh CNH, HĐH gn vi phát trin kinh tế tri thc là cp thiết.
I. Mt s khái nim, đc đim cơ bn ca CNH, HĐH và Kinh tế tri thc
1. V CNH, HĐH
- Công nghip hóa: CNH là quá trình chuyn dch t xã hi nông nghip lên xã hội công nghip,
t văn minh nông nghip lên văn minh công nghip.
- Hin đi hóa: HĐH là làm cho nn kinh tế mang tính cht và trình đ ca thi đi ngày nay
*/ Công nghip hóa, hiện đi hóa: CNH, HĐH là quá trình chuyn đi căn bn, toàn din các
hot đng sn xut, kinh doanh, dch v và qun lý kinh tế - xã hi t s dng lao đng th công là chính
sang s dng mt cách phổ biến sc lao động cùng vi công ngh, phương tin và phương pháp tiên
tiến, hin đại, da trên sự phát trin ca công nghip và tiến bkhoa hc - công ngh, to ra năng sut
lao đng xã hi cao.
*/ Quá trình CNH, HDH nưc ta gm 06 đc đim:
Mt là, CNH đưc gn lin vi HĐH
Hai là, CNH, HĐH trong nn kinh tế hàng hóa nhiu thành phân, vn đng theo cơ chế th trưng
có s qun lý ca nhà nưc.
Ba là, CNH, HĐH là s nghip ca tn dân
Bn là, CNH, HĐH phi ly vic phát huy ngun lc con ngưi làm yếu t cơ bn
Năm là, CNH, HĐH xây dng mt nn kinh tế m, đa dng hóa và đa phương hóa quan h
KTĐN
Sáu là, CNH, HĐH phi ly hiu qu kinh tế - xã hi làm tiêu chun cơ bn.
2. V Kinh tế tri thc: là mt nn kinh tế trong đó s sản sinh ra, truyn bá và s dng tri thc là
đng lc ch yếu ca s tăng trưng, to ra ca ci, to ra vic làm trong tt c các ngành kinh tế
(OECD). Trong đó:
*/ Theo T chc hp tác và phát trin kinh tế (OECD) thì tri thc bao gm toàn b kết qu v
trí lc ca loài ngưi sáng to ra ttrưc ti nay, trong đó tri thc vkhoa hc, về k thut, v
qun lý là các b phn quan trng nht
Tri thc: là c s ca nhiu nền kinh tế tri thc, cơ s ca s giàu có kiu mi
*/ Sáu đc đim ni bt ca nn KTTT là:
+ Tri thc là ngun vn vô hình to ln, quan trng trong đu tư phát trin kinh tế tri thc, nn
kinh tế da ch yếu vào tri thc
+ Sáng to là đng lc phát trin ca nn kinh tế tri thc.
+ Nn kinh tế có tính tn cu hóa, mng thông tin trở thành kết cu h tng quan trng nht
trong xã hi
+ Sdi chuyn cơ cu lao động theo hướng gim s lao đng trc tiếp làm ra sn phm, tăng s
lao đng x lý thông tin, làm dch v, di chuyn sn phm và làm văn phòng.
+ Xã hi hc tp là nn tng ca kinh tế tri thc.
+ Tri thc hóa các quyết sách kinh tế.
Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước - Người đăng: Minhthang Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 9 10 29