Ktl-icon-tai-lieu

Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.docx

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công tác tiêu thụ sản phẩm và
một số yêu cầu của việc duy trì
và mở rộng thị trường tiêu thụ
sản phẩm của các doanh
nghiệp trong nền kinh tế thị
trường
Khái niệm ­ vai trò của thị trường trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
Khái niệm ­ vai trò của thị trường trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
Chuyển sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
nền kinh tế nước ta đã có những sự thay đổi nhanh chóng, chuyển sang nền kinh tế nhiều
thành phần, xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đã mở ra một không
gian mới với thị trường bao la rộng khắp. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị
trường đòi hỏi các doanh nghiệp, các công ty phải có kiến thức, có hiểu biết về thị trường nói
chung và thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp mình nói riêng.

Quan niệm về thị trường
thị trường ra đời và gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, cho nên cùng với sự phát triển nhanh
chóng của sản xuất, khái niệm thị trường cũng có nhiều thay đổi
Hiểu một cách đơn giản thì thị trường là nơi giao dịch, mua bán hàng hoá giữa các chủ thể.
Tại đó người có nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ sẽ nhận được thứ mà mình cần và ngược lại
người có hàng hoá, dịch vụ sẽ nhận được một số tiền tương ứng. Trong khái niệm này, thị
trường được hiểu theo nghĩa với "cái chợ". Lịch sử đã chứng minh rằng, sự nhận thức phiến
diện về thị trường cũng như sự điều tiết thị trường theo ý muốn chủ quan, duy ý chí trong
quản lý và chỉ đạo kinh tế đều đồng nghĩa với việc đi ngược lại hệ thống các quy luật kinh tế
vốn có của thị trường và hậu quả sẽ là kìm hãm sự phát triển kinh tế
Quan điểm này chỉ thích ứng với nền sản xuất hàng hóa nhỏ, lượng hàng ít, nhu cầu hầu như
không biến đổi. Với sự đa dạng hoá về nhu cầu tạo nên sự đa dạng hoá về sản phẩm như hiện
nay, hệ thống thị trường đơn giản không còn phù hợp nữa.

Hiểu theo nghĩa rộng, thị trường là một quá trình trong đó người mua và người bán tác động
qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá.
Một khái niệm khác - Theo Samuelson hiểu: thị trường là " một hình thức lưu thông hàng hoá
mà tại đó hàng hoá được trao đổi thông qua tiền tệ làm môi giới"

Các quan niệm trên đây về thị trường có thể nhấn mạnh ở địa điểm mua bán, vai trò của
người mua, vai trò của người bán, hoặc chỉ người mua, coi người mua đóng vai trò quyết
định trên thị trường, chứ không phải người bán mặc dug không có người bán, không có người
mua, không có hàng hoá và dịch vụ, khôn...
Công tác tiêu th s n ph m và
m t s yêu c u c a vi c duy trì
và m r ng th tr ng tiêu th ườ
s n ph m c a các doanh
nghi p trong n n kinh t th ế
tr ngườ
Khái ni m - vai trò c a th tr ng trong ho t ườ
đ ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p
Khái ni m - vai trò c a th tr ng trong ho t đ ng ườ
s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p
Chuyển sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
nền kinh tế nước ta đã những sự thay đổi nhanh chóng, chuyển sang nền kinh tế nhiều
thành phần, xoá bỏ chế quản kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đã mở ra một không
gian mới với thị trường bao la rộng khắp. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong chế thị
trường đòi hỏi các doanh nghiệp, các công ty phải có kiến thức, có hiểu biết về thị trường nói
chung và thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp mình nói riêng.
Quan ni m v th tr ng ườ
thị trường ra đời và gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, cho nên cùng với sự phát triển nhanh
chóng của sản xuất, khái niệm thị trường cũng có nhiều thay đổi
Hiểu một cách đơn giản thì thị trường nơi giao dịch, mua bán hàng hoá giữa các chủ thể.
Tại đó người nhu cầu về hàng hoá, dịch vụ s nhận được thứ mình cần ngược lại
người hàng hoá, dịch vụ sẽ nhận được một s tiền tương ứng. Trong khái niệm này, thị
trường được hiểu theo nghĩa với "cái chợ". Lịch sử đã chứng minh rằng, sự nhận thức phiến
diện v thị trường cũng như sự điều tiết thị trường theo ý muốn chủ quan, duy ý chí trong
quản chỉ đạo kinh tế đều đồng nghĩa với việc đi ngược lại hệ thống các quy luật kinh tế
vốn có của thị trường và hậu quả sẽ là kìm hãm sự phát triển kinh tế
Quan điểm này chỉ thích ứng với nền sản xuất hàng hóa nhỏ, lượng hàng ít, nhu cầu hầu như
không biến đổi. Với sự đa dạng hoá về nhu cầu tạo nên sự đa dạng hoá về sản phẩm như hiện
nay, hệ thống thị trường đơn giản không còn phù hợp nữa.
Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.docx - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.docx - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.docx 9 10 529