Ktl-icon-tai-lieu

Cung ứng một số dịch vụ công tại vương quốc anh

Được đăng lên bởi viethoangvannapa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 55 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CUNG ỨNG MỘT SỐ DỊCH VỤ CÔNG TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
Nguyễn Xuân Canh
KH 10 - Quản lý công 2
Vương quốc Anh (United Kingdom) là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến ở Châu
Âu với dân số khoảng hơn 60 triệu người và diện tích là 241.752km2. .Nữ hoàng đứng
đầu Nhà nước; Nghị viên gồm hai viện là Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện. Chính phủ
gồm Thủ tướng và tất cả các Bộ trưởng, Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ và có
quyền bổ nhiệm nội các. Mỗi bộ có quốc vụ khanh thực hiện vai trò người đứng đầu
nhân sự và phụ trách giải quyết các công việc nội bộ cơ quan. Bộ chia ra thành các đơn
vị hay tổng cục, Người đứng đầu các đơn vị thuộc bộ là công chức cấp cao nên hành
chính ở Vương quốc Anh mang tính chuyên môn hóa cao. Các cơ quan nhà nước khác
chịu trách nhiệm thực hiện chính sách công được giao. Các tổ chức hành chính độc lập
không chịu sự kiểm soát chặt như các cơ quan nhà nước , những tổ chức và công ty tư
nhân tham gia cung ứng dịch vụ công từ việc ký hợp đồng bên ngoài.
Vương quốc Anh là tập hợp của 4 nước: : Scốtlen (Scotland), Anh (England), Bắc Ailen
(Northern Ireland), và xứ Wale Wales).Hệ thống chính quyền địa phương là cơ quan
chịu trách nhiệm cung cấp mọi dịch vụ trên địa bàn quản lý. Hệ thống chính quyền địa
phương có thề là một cấp hoặc hai cấp, ở các Thành phố lớn hệ thống chính quyền địa
phương là một cấp còn ở nông thôn thì chính quyền địa phương là hai cấp bao gồm cấp
hạt và cấp quận. Tuy nhiên, có sự phân công rất rõ ràng về loại hình dịch vụ mỗi cấp
cung ứng. Hội đồng hạt thì chịu trách nhiệm về những dịch vụ có phạm vi rộng, có tính
chiến lược như giao thông, tài nguyên, đường xá, xử lý rác thải…Hội đồng quận chủ yếu
chịu trách nhiệm về các dịch vụ trực tiếp trên địa bàn như môi trường, nhà ở, thu gom
rác thải. Riêng một số công trình phúc lợi thì cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm.
Trong những năm qua, Vương Quốc Anh luôn tiến hành các chương trình cải cách nền
hành chính nhà nước, trong đó có việc cải cách ưng ứng dịch vụ công với mục tiêu cải
cách dịch vụ công phải đáp ứng được nhu cầu của người dân chứ không phải vì lợi ích
của người cung cấp, đặt trong tậm vào người sử dụng các dịch vụ là người dân và dịch
vụ phải có chất lượng cao, hiệu quả, có thể so sánh được với những nơi tốt nhất trên
thế giới, không chấp nhận dịch vụ kém chất lượng. Nội dung chủ yếu của cải cách là cải
tiến và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ phục vụ dân, tập trung vào bốn lĩnh vực
cung cấp dịch vụ công là y tế, giáo dục, tư pháp hình sự và giao thông công cộng n...
CUNG ỨNG MỘT SỐ DỊCH VỤ CÔNG TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
Nguyễn Xuân Canh
KH 10 - Quản lý công 2
Vương quốc Anh (United Kingdom) là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến ở Châu
Âu với dân số khoảng hơn 60 triệu người và diện tích là 241.752km2. .Nữ hoàng đứng
đầu Nhà nước; Nghị viên gồm hai viện là Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện. Chính phủ
gồm Thủ tướng và tất cả các Bộ trưởng, Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ và có
quyền bổ nhiệm nội các. Mỗi bộ có quốc vụ khanh thực hiện vai trò người đứng đầu
nhân sự và phụ trách giải quyết các công việc nội bộ cơ quan. Bộ chia ra thành các đơn
vị hay tổng cục, Người đứng đầu các đơn vị thuộc bộ là công chức cấp cao nên hành
chính ở Vương quốc Anh mang tính chuyên môn hóa cao. Các cơ quan nhà nước khác
chịu trách nhiệm thực hiện chính sách công được giao. Các tổ chức hành chính độc lập
không chịu sự kiểm soát chặt như các cơ quan nhà nước , những tổ chức và công ty tư
nhân tham gia cung ứng dịch vụ công từ việc ký hợp đồng bên ngoài.
Vương quốc Anh là tập hợp của 4 nước: : Scốtlen (Scotland), Anh (England), Bắc Ailen
(Northern Ireland), và xứ Wale Wales).Hệ thống chính quyền địa phương là cơ quan
chịu trách nhiệm cung cấp mọi dịch vụ trên địa bàn quản lý. Hệ thống chính quyền địa
phương có thề là một cấp hoặc hai cấp, ở các Thành phố lớn hệ thống chính quyền địa
phương là một cấp còn ở nông thôn thì chính quyền địa phương là hai cấp bao gồm cấp
hạt và cấp quận. Tuy nhiên, có sự phân công rất rõ ràng về loại hình dịch vụ mỗi cấp
cung ứng. Hội đồng hạt thì chịu trách nhiệm về những dịch vụ có phạm vi rộng, có tính
chiến lược như giao thông, tài nguyên, đường xá, xử lý rác thải…Hội đồng quận chủ yếu
chịu trách nhiệm về các dịch vụ trực tiếp trên địa bàn như môi trường, nhà ở, thu gom
rác thải. Riêng một số công trình phúc lợi thì cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm.
Trong những năm qua, Vương Quốc Anh luôn tiến hành các chương trình cải cách nền
hành chính nhà nước, trong đó có việc cải cách ưng ứng dịch vụ công với mục tiêu cải
cách dịch vụ công phải đáp ứng được nhu cầu của người dân chứ không phải vì lợi ích
của người cung cấp, đặt trong tậm vào người sử dụng các dịch vụ là người dân và dịch
vụ phải có chất lượng cao, hiệu quả, có thể so sánh được với những nơi tốt nhất trên
thế giới, không chấp nhận dịch vụ kém chất lượng. Nội dung chủ yếu của cải cách là cải
tiến và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ phục vụ dân, tập trung vào bốn lĩnh vực
cung cấp dịch vụ công là y tế, giáo dục, tư pháp hình sự và giao thông công cộng nhằm
nâng cao chất lượng phục vụ ở các lĩnh vực dịch vụ rất cơ bản và thiết yếu này. Đồng
thời sử dụng kinh nghiệm của khu vực tư vào khu vực công và đẩy mạnh chính sách tư
nhân hóa trong một số lĩnh vực cung cấp dịch vụ công cộng.
1. Bốn nguyên tắc cải cách cung ứng dịch vụ công
Một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là cải tiến cung cấp dịch vụ công
thuộc trách nhiệm của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp.Các loại dịch vụ
công cơ bản là hành chính công, giáo dục, y tế…. Vấn đề cải tiến, nâng cao chất lượng
phục vụ dân thông qua các dịch vụ công do Chính phủ và Chính quyền địa phương thực
hiện càng trở nên cấp bách.
Cung ứng một số dịch vụ công tại vương quốc anh - Trang 2
Cung ứng một số dịch vụ công tại vương quốc anh - Người đăng: viethoangvannapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cung ứng một số dịch vụ công tại vương quốc anh 9 10 46