Ktl-icon-tai-lieu

Dạng bài tập kinh tế lượng 1

Được đăng lên bởi Lê Duyên
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 7, 8 VÀ 9.
* Có số liệu sau :
tt
Y
M
I
R

1
495
140
78.8
4.46
11
960
204.2
155.2
7.02
21
2480
789.5
998.5
9.71

2
520
140.5
78.7
3.98
12
1050
214.5
150.3
7.29
22
2710
960.3
897.8
11.55

3
535
145.4
77.9
3.54
13
237
55.7
35.6
5.65
23
3040
436.4
558
14.44

4
572
147.9
87.9
3.47
14
1208
249.5
205.6
5.72
24
3150
790.5
890.8
12.92

5
603
153.5
93.4
3.67
15
1350
262.5
594.7
6.95
25
3404
521.5
546.7
10.45

6
7
650
325
160.4 73.3
101.7 66
4.03
6.7
16
17
1460 1580
274.4 286.5
145.8 226
7.82 7.49
26
27
3780 4050
735.6 619.9
889.5 1457.6
11.89 9.64

8
770
172.5
130.4
5.23
18
1770
306.5
286.5
6.77
28
4270
724.5
717.6
7.06

9
10
815
889
183.3 197.5
128 139.9
5.03 5.68
19
20
1950 2235
331.5 358.4
358.3 434
6.69 8.29
29
30
4550 4900
749.7 975.6
749.3 1250.8
7.68 8.26

* Trong đó :
Y : Thu nhập quốc dân của các quốc gia (nghìn tỷ USD/năm)
M : Mức cung tiền (nghìn tỷ/năm)
I : Vốn đầu tư (nghìn tỷ/năm)

R : Lãi suất (%)

- Kết quả hồi quy từ bảng 1 đến bảng 4 : (với độ tin cậy 95%)
1/ Kiểm định các hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi, tự tương quan, thừa biến và thiếu
biến trong các mô hình.
2/ Sử dụng mô hình 2, dùng kiểm định Park và Glejser để kết luận thêm về phương sai
nhiễu và cách khắc phục.
3/ Sử dụng mô hình 3, kiểm định tự tương quan của mô hình bằng phương pháp Durbin
Watson và Breusch-Godfrey (BG).
4/ Sử dụng kiểm định chuỗi dấu để kiểm định TTQ.
5/ Khắc phục TTQ ở mô hình 3 bằng các phương pháp ước lượng bằng thống kê d và
Durbin Watson hai bước.
6/ Sử dụng phương pháp tiếp cận so sánh để chọn mô hình phù hợp nhất trong 4 mô hình
trên.
7/ Có kết quả kiểm định, phần dư có phân phối chuẩn không (α = 55).

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Coefficient

C
M
I
R
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

73.69191
2.737142
1.255382
33.17342
0.84193
0.823691
594.7595
9197211

-232.0664

Std. Error
323.5568
0.974521
0.665422
55.90722

t-Statistic
0.227756
2.808705
1.886596
0.593366

Mean dependent var
S.D. dependent var

Prob.

0.8216
0.0093
0.0704
0.5581
1876.933
1416.46

Akaike info criterion 15.73776
Schwarz criterion
15.92458
Hannan-Quinn criter.

46.16137 Durbin-Watson stat
0.000000
MÔ HÌNH 1

15.79752

1.51936

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Coefficient

C
M
I
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

228.6...
BÀI TẬP CHƯƠNG 7, 8 VÀ 9.
* Có số liệu sau :
tt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y
495 520 535 572 603 650 325 770 815 889
M
140 140.5 145.4 147.9 153.5 160.4 73.3 172.5 183.3 197.5
I
78.8 78.7 77.9 87.9 93.4 101.7 66 130.4 128 139.9
R
4.46 3.98 3.54 3.47 3.67 4.03 6.7 5.23 5.03 5.68
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
960 1050 237 1208 1350 1460 1580 1770 1950 2235
204.2 214.5 55.7 249.5 262.5 274.4 286.5 306.5 331.5 358.4
155.2 150.3 35.6 205.6 594.7 145.8 226 286.5 358.3 434
7.02 7.29 5.65 5.72 6.95 7.82 7.49 6.77 6.69 8.29
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2480 2710 3040 3150 3404 3780 4050 4270 4550 4900
789.5 960.3 436.4 790.5 521.5 735.6 619.9 724.5 749.7 975.6
998.5 897.8 558 890.8 546.7 889.5 1457.6 717.6 749.3 1250.8
9.71 11.55 14.44 12.92 10.45 11.89 9.64 7.06 7.68 8.26
1
Dạng bài tập kinh tế lượng 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng bài tập kinh tế lượng 1 - Người đăng: Lê Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Dạng bài tập kinh tế lượng 1 9 10 620