Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Phôrô Thức
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 2 lần
9/7/2011
1
ÐÁNH GIÁ C M QUAN
TH C PH M
Sensory Evaluation
Phép th th hi u
Consumer testing
Co h i ngh nghi p-Consumer Testing
Ðánh giá th hi u tiêu dùng thu ng du c ti n
hành giai do n cu i c a quá trình phát tri n
s n ph m hay cu i chu k thay d i công th c
Câu h i: Ngu i tiêu dùng có yêu thích s n
ph m hay không, yêu thích nó hon các s n
ph m khác không? M c d ch p nh n s n
ph m d a trên d c tính c m quan c a nó?
Hedonic
ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM - Người đăng: Phôrô Thức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM 9 10 885