Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
---------Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n¬c ta chuyÓn m¹nh tõ kÕ ho¹ch ho¸
sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc. Sù ®æi míi kinh tÕ ®ßi
hái ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña
c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. HiÖn nay víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang ph¸t
triÓn th× c«ng cô thÞ trêng më ®îc coi lµ mét c«ng cô linh ho¹t vµ hiÖu qu¶
nhÊt trong viÖc ®iÌu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . Sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng tµi
chÝnh nãi chung vµ hÖ thèng ng©n hµng nãi riªng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n
hµng trung ¬ng c¸c níc cã thÓ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña m×nh mét c¸ch
chñ ®éng h¬n, ®¸p øng sù vËn ®éng ngµy cµng nhanh chãng cña luång vèn lu
chuyÓn trong nÒn kinh tÕ . NghiÖp vô thÞ trêng më cã thÓ ®iÒu tiÕt c¸c môc
tiªu trung gian cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ : nã lµ nh©n tè ®Çu tiªn cã thÓ lµm thay
®æi l·i suÊt hoÆc c¬ së tiÒn tÖ . Nguån gèc chÝnh lµm thay ®æi viÖc cung øng
tiÒn cña ng©n hµng trung ¬ng th«ng qua viªc mua b¸n c¸c giÊy tê cã gi¸ trªn
thÞ trêng më ( hµnh ®éng lµm t¨ng c¬ sè tiÒn tÖ ) vµ v× thÕ lµm t¨ng cung øng
tiÒn , gi¶m l·i suÊt ng¾n h¹n. Ngîc l¹i , viÖc b¸n giÊy tê cã gi¸ trªn thÞ trêng
më lµm gi¶m c¬ sè tiÒn tÖ , gi¶m cung øng tiÒn vµ lµm t¨ng l·i suÊt ng¾n h¹n .
XuÊt ph¸t tõ ®ã em xin chän ®Ò tµi "§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c«ng
cô nghiÖp vô thÞ trêng më cña ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam vµ gi¶i ph¸p".
V× ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ kh«ng tr¸nh ®îc sai sãt trong
nghiªn cøu , kÝnh mong c¸c thµy c« gióp ®ì em ®Ó em cã ®îc mét bµi viÕt
hoµn chØnh . Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n .

Ch¬ng I:

C¬ së lý luËn vÒ
nghiÖp vô thÞ trêng më
1. Kh¸i niÖm .
1

NghiÖp vô thÞ trêng më lµ mét trong c¸c c«ng cô ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch
tiÒn tÖ , mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ hiÖn ®ang ®îc c¸c níc trªn thÕ giíi sö dông
®Î ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . Khi ng©n hµng Trung ¬ng thùc hiÖn nghiªp
vô thÞ trêng më sÏ t¸c ®éng vµo c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ c¶ vÒ mÆt
gi¸ trÞ vµ mÆt lîng.
VÒ mÆt l¬ng : Lµ ¶nh hëng cña nghiÖp vô thÞ trêng më vµo d÷ liÖu cña
ng©n hµng th¬ng m¹i. Khi ng©n hµng Trung ¬ng thùc hiÖn viÖc mua chøng tõ
cã gi¸ trÞ trªn thÞ trêng më , kÕt qu¶ lam dù tr÷ cña ng©n hµng th¬ng m¹i t¨ng
lªn . Khi ng©n hµng Trung ¬ng thùc hiÖn b¸n trøng tõ cã gi¸ trÞ trªn thÞ trêng
më vµ kÕt qu¶ lµm dù tr÷ cña ng©n hµng th¬ng m¹i gi¶m ®i . Nh vËy khi ng©n
hµng Trung ¬ng thùc hiÖn nhiÖm vô thÞ tr¬ng më nã sÏ t¸c ®éng vµo dù tr÷ cña
ng©n hµng th¬ng m¹i , lµm ¶nh hëng ®Õn khèi lîng tÝn dông tõ ®ã ¶nh hëng
®Õn lîng...
Lêi nãi ®Çu
----------
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh n¬c ta chuyÓn m¹nh ho¹ch ho¸
sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc. Sù ®æi míi kinh tÕ ®ßi
hái ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng luËn thùc tiÔn qu¶n lý kinh cña
c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. HiÖn nay víi nÒn kinh thÞ trêng ®ang ph¸t
triÓn th× c«ng thÞ trêng ®îc coi mét c«ng linh ho¹t hiÖu qu¶
nhÊt trong viÖc ®iÌu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn . pt triÓn cña thÞ trêng tµi
chÝnh nãi chung thèng ng©n hµng nãi riªng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n
hµng trung ¬ng c¸c níc cã thÓ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña m×nh mét c¸ch
chñ ®éng h¬n, ®¸p øng sù vËn ®éng ngµy cµng nhanh chãng cña luång vèn lu
chuyÓn trong nÒn kinh . NghiÖp thÞ trêng thÓ ®iÒu tiÕt c¸c môc
tiªu trung gian cña chÝnh s¸ch tiÒn : nh©n tè ®Çu tiªn thÓ lµm thay
®æi l·i suÊt hoÆc tiÒn . Nguån gèc chÝnh lµm thay ®æi viÖc cung øng
tiÒn cña ng©n hµng trung ¬ng th«ng qua viªc mua b¸n c¸c giÊy gi¸ trªn
thÞ trêng ( hµnh ®éng lµm t¨ng c¬ tiÒn) vµ thÕ lµm t¨ng cung øng
tiÒn , gi¶m l·i suÊt ng¾n h¹n. Ngîc l¹i , viÖc b¸n giÊy cã gi¸ trªn thÞ trêng
më lµm gi¶m c¬ sè tiÒn tÖ , gi¶m cung øng tiÒn vµ lµm t¨ng l·i suÊt ng¾n h¹n .
XuÊt ph¸t tõ ®ã em xin chän ®Ò tµi "§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c«ng
nghiÖp vô thÞ trêng më cña ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam vµ gi¶i ph¸p".
®iÒu kiÖn thêi gian kiÕn thøc cßn h¹n c kh«ng tr¸nh ®îc sai sãt trong
nghiªn cøu , kÝnh mong c¸c thµy gióp ®ì em ®Ó em ®îc mét bµi viÕt
hoµn chØnh . Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n .
Ch¬ng I:
C¬ së lý luËn vÒ
nghiÖp vô thÞ trêng më
1. Kh¸i niÖm .
1
Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước 9 10 824