Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tác động của môi trường

Được đăng lên bởi panda1221
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 2896 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O
B NG CH VI T T T
TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P I

ADB

PGS TS. NGUY N ðÌNH M NH
: Ngân hàng phát tri - n Châu Á

BVMT : B o v Môi trư ng
CHXHCN : C ng hoà xã h I ch nghĩa
CCN : Cây công nghi p
CN

: Công nghi p

CTGT : Công trình giao thông
ðDSH : ða d ng sinh h c
ðGRR : ðánh giá r I ro
ðTM

: ðánh giá tác ñ ng Môi trư ng

ðTMC :
tác ñ ng Môi
ðÁNHðánh giáNông lương ThtrưgingI chi n lư cMÔI TRƯ NG
GIÁ TÁC ð NG
FAO
: T ch c
GIS

(Giáo trình cho ngành Môi trư ng và ngành Qu n lý Ð t ñai)
: H th ng thông tin ð a lý

GTVT : Giao thông v n t i
KHCN :

Khoa h c công ngh

KHKT : Khoa h c k thu t
KT-XH : Kinh t xã h I
MT

: Môi trư ng

MTST

: Môi trư ng sinh thái

NN

: Nông nghi p

PCD

: Cơ quan B o v Môi trư ng Singapo

QA/QC : ð m b o ch t lư ng / ki m soát ch t lư ng
QHð

: Quy ho ch ð t

QHMT

: Quy ho ch Môi trư ng
: Quy ho ch s d ng Hà n i - 2005

QHSD

1

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

B NG CH

VI T T T

ADV

Ngân hàng phát tri n châu Á

BVMT

B o v Môi trư ng

CHXHCN

C ng hoà Xã h i Ch nghĩa

CCN

Cây công nghi p

CN

Công nghi p

CTGT

Công trình Giao thông

DDSH

ða d ng Sinh h c

ðGRR

ðánh giá r i ro

ðTM

ðánh giá tác ñ ng Môi trư ng

ðTMC

ðánh giá tác ñ ng Môi trư ng chi n lư c

FAO

T ch c Nông –Lương Th gi i

GIS

H th ng Thông tin ð a lý

GTVT

Giao thông v n t i

KHCN

Khoa h c Công ngh

KHKT

Khoa h c K thu t

KT-XH

Kinh t -Xã h i

MT

Môi trư ng

MTST

Môi trư ng Sinh thái

NN

Nông nghi p

PCD

Cơ quan BVMT Singapre

QA/QC

ð m b o ch t lư ng/ ki m soát ch t lư ng

QHð

Quy ho ch ñ t

QHMT

Quy ho ch Môi trư ng

QHSD

Quy ho ch s d ng

SDD

: S d ng ñ t

SH

: Sinh h c

TCCP

: Tiêu chu n cho phép

TCCL

:

Tiêu chu n ch t lư ng

TCN

:

Tiêu chu n Nghành

TCVN

: Tiêu chu n Vi t Nam

THC

: T ng lư ng Hydrocacbon

2

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

TNð

:

Tài nguyên ñ t

TNMT

: Tài nguyên Môi trư ng

TNTN

:

TNSV

: Tài nguyên Sinh v t

Tài nguyên thiên nhiên

UNECO :

T ch c Giáo d c Văn hoá th gi I

UNDP

:

Chương trình phát tri n LHQ

UNEP

:

Chương trình Môi trư ng LHQ

USEPA

:

H i ñ ng nghiên c u BVMT Hoa kỳ

VH

:

Văn hoá

VQG

:

Vư n Qu c Gia

WB

:

Ngân hàng th gi i

WHO

:

T ch c s c kho th gi i

3

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

L I NÓI Ð U

”
”
”
”

Cu n giáo trình “Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

này ñư c biên so n ñ gi ng d y

cho sinh viên ngành Môi trư ng và sinh viên ngành Qu n lý Ð t ñai. V i ñ i tư ng ñó,
chúng tôi c g n...
Giáo trình ðánh giá tác ñộng môi trường
1
BNG CH VIT TT
ADB : Ngân hàng phát trin Châu Á
BVMT : Bo v Môi trường
CHXHCN : Cng hoà xã hI ch nghĩa
CCN : Cây công nghip
CN : Công nghip
CTGT : Công trình giao thông
ðDSH : ða dng sinh hc
ðGRR : ðánh giá rI ro
ðTM : ðánh giá tác ñng Môi trường
ðTMC : ðánh giá tác ñng Môi trường chiến lược
FAO : T chc Nông lương Thế giI
GIS : H thng thông tin ðịa lý
GTVT : Giao thông vn ti
KHCN : Khoa hc công ngh
KHKT : Khoa hc k thut
KT-XH : Kinh tế hI
MT : Môi trường
MTST : Môi trường sinh thái
NN : Nông nghip
PCD : Cơ quan Bo v Môi trường Singapo
QA/QC : ðảm bo cht lượng / kim soát cht lượng
QHð : Quy hoch ðất
QHMT : Quy hoch Môi trường
QHSD : Quy hoch s dng
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I
PGS - TS. NGUYN ðÌNH MNH
ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG
(Giáo trình cho ngành Môi trường và ngành Qun lý Ðt ñai)
Hà ni - 2005
Đánh giá tác động của môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tác động của môi trường - Người đăng: panda1221
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Đánh giá tác động của môi trường 9 10 805