Ktl-icon-tai-lieu

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh

Được đăng lên bởi levietphuong-neu51
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTD ngày 04 tháng 10 năm 2013
của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh)
1. Hiến pháp:
Vị trí pháp lý của các cơ quan nhà nước: Quốc hội ( Điều 83); Chủ tịch nước
(Điều 101, Điều 102); Chính phủ (Điều 109); Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân
dân ( Điều 126, 127 và Điều 137).
2. Luật Cán bộ, công chức:
- Chương I. Những quy định chung: Điều 1, 2, 3, 4
- Chương II. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức ( Điều 8, 9, 11, 12, 13,
14); Đạo đức văn hóa, giao tiếp (Điều 15, 16, 17); Những việc công chức không được
làm (Điều 18, 19, 20).
3. Luật Phòng, chống tham nhũng:
Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Các hành vi tham nhũng (Điều 3); Nguyên tắc xử
lý (Điều 4); Trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 5).
4. Cải cách hành chính:
- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
- Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết
định số 317/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về
việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.
- Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
5. Soạn thảo văn bản:
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về
thể thức và kỹ thuật trình bảy văn bản hành chính.

...
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTD ngày 04 tháng 10 năm 2013
của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh)
1. Hiến pháp:
Vị trí pháp của các quan nhà nước: Quốc hội ( Điều 83); Chủ tịch nước
(Điều 101, Điều 102); Chính phủ (Điều 109); Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân
dân ( Điều 126, 127 và Điều 137).
2. Luật Cán bộ, công chức:
- Chương I. Những quy định chung: Điều 1, 2, 3, 4
- Chương II. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức ( Điều 8, 9, 11, 12, 13,
14); Đạo đức văn hóa, giao tiếp (Điều 15, 16, 17); Những việc công chức không được
làm (Điều 18, 19, 20).
3. Luật Phòng, chống tham nhũng:
Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Các hành vi tham nhũng (Điều 3); Nguyên tắc xử
lý (Điều 4); Trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 5).
4. Cải cách hành chính:
- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
- Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết
định số 317/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về
việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.
- Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ p
duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
5. Soạn thảo văn bản:
Thông số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về
thể thức và kỹ thuật trình bảy văn bản hành chính.
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh - Người đăng: levietphuong-neu51
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh 9 10 274