Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Được đăng lên bởi phanthicx5
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 1941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MUÏC TIEÂU CHUAÅN THI COÂNG VAØ NGHIEÄM THU
Tiêu chuẩn áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu - Kiểm tra tại hiện trường :
1.1
1.2
1.3
1.4
2

3
4
5
5.1
5.2
6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

CÔNG TÁC SAN LẤP MB.

Hoàn thiện MB XDựng
ĐÓNG VÀ ÉP CỌC
Đo đạc, định vị công trình
CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT MÓNG
● TCVN 4447 - 1987 :
● TCXD 79 - 1980 :
BT LÓT ĐÁY MÓNG ĐÁ 4x6
● TCVN 4453 - 1995 :
VÁN KHUÔN - CỐT THÉP
● TCVN 4453 - 1995 :
BÊ TÔNG ĐÁ 1x2 M....
● TCVN 4453 - 1995 :
● TCVN 5718 - 1993 :
XÂY GẠCH
● TCVN 4314 - 1986 :
● TCVN 1450 - 1986 :
● TCVN 5674 - 1992 :
TRÁT VỮA
● TCVN 4314 - 1986 :
● TCVN 5674 - 1992 :
LÁNG VỮA
● TCVN 4314 - 1986 :
● TCVN 5674 - 1992 :
● TCVN 303 : 2004 :
SXLD CÁC CK THÉP
● 20TCVN 170 - 1989 :
● TCVN 5674 - 1992 :
LỢP MÁI (DÀN THÉP)
● TCVN 170 - 1989 :
● TCVN 5674 - 1992 :
CHỐNG THẤM
● TCVN 5718-1993
● TCVN 4314 - 1986
CHỐNG THẤM
● TCVN 5674 - 1992 :
LẮP TẤM CHÌ
● TCVN 5674 - 1992 :
VÁCH GỖ
● TCVN 4314 - 1986 :
● TCVN 5674 - 1992 :
ỐP GACH
● TCVN 4314 - 1986 :
● TCVN 5674 - 1992 :
● TCVN 303 : 2006 :
LÁT GACH
● TCVN 4314 - 1986 :

● TCVN 4447 - 1987 : Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
● TCVN 4517 - 1988 : Quy phạm thi công và nghiệm thu.
● TCVN 286 - 2003 : Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
● TCXDVN 309 : 2004 - Công tác trắc địa trong XDCT
Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng.
Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
Mái và sàn BTCT trong CTXD.Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước
Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
Gạch rỗng đất sét nung
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
Công tác hoàn thiện trong xây dựng, ctác lát và láng Thi công và nghiệm thu.
Kết cấu thép.Gia công lắp đặt và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật.
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
Kết cấu thép.Gia công lắp đặt và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật.
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
Mái và sàn BTCT trong CTXD. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
Vữa xây dựng. Yêu c...
DANH MUÏC TIEÂU CHUAÅN THI COÂNG VAØ NGHIEÄM THU
Tiêu chuẩn áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu - Kiểm tra tại hiện trường :
1.1 CÔNG TÁC SAN LẤP MB.
● TCVN 4447 - 1987 :
Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
1.2
Hoàn thiện MB XDựng
● TCVN 4517 - 1988 :
Quy phạm thi công và nghiệm thu.
1.3 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC
● TCVN 286 - 2003 :
Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
1.4 Đo đạc, định vị công trình
2 CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT MÓNG
● TCVN 4447 - 1987 : Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
● TCXD 79 - 1980 : Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng.
3 BT LÓT ĐÁY MÓNG ĐÁ 4x6
● TCVN 4453 - 1995 : Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
4 VÁN KHUÔN - CỐT THÉP
● TCVN 4453 - 1995 : Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
5 BÊ TÔNG ĐÁ 1x2 M....
5.1 ● TCVN 4453 - 1995 : Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
5.2 ● TCVN 5718 - 1993 : Mái và sàn BTCT trong CTXD.Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước
6 XÂY GẠCH
● TCVN 4314 - 1986 : Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
● TCVN 1450 - 1986 : Gạch rỗng đất sét nung
● TCVN 5674 - 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
7 TRÁT VỮA
● TCVN 4314 - 1986 : Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
● TCVN 5674 - 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
8 LÁNG VỮA
● TCVN 4314 - 1986 : Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
● TCVN 5674 - 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
● TCVN 303 : 2004 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng, ctác lát và láng Thi công và nghiệm thu.
9 SXLD CÁC CK THÉP
● 20TCVN 170 - 1989 : Kết cấu thép.Gia công lắp đặt và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật.
● TCVN 5674 - 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
10 LỢP MÁI (DÀN THÉP)
● TCVN 170 - 1989 : Kết cấu thép.Gia công lắp đặt và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật.
● TCVN 5674 - 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
11 CHỐNG THẤM
● TCVN 5718-1993 Mái và sàn BTCT trong CTXD. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
● TCVN 4314 - 1986 Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
12 CHỐNG THẤM
● TCVN 5674 - 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
13 LẮP TẤM CHÌ
● TCVN 5674 - 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
14 VÁCH GỖ
● TCVN 4314 - 1986 : Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
● TCVN 5674 - 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
15 ỐP GACH
● TCVN 4314 - 1986 : Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
● TCVN 5674 - 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
● TCVN 303 : 2006 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng, Ctác trát và ốp. Thi công và nghiệm thu.
16 LÁT GACH
● TCVN 4314 - 1986 : Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
● TCXDVN 309 : 2004 - Công tác trắc địa trong XDCT
Danh mục tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu - Người đăng: phanthicx5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Danh mục tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 9 10 121