Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư công

Được đăng lên bởi Anh Đào Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Việc lựa chọn danh mục đầu tư công:
- Dựa trên cơ sở nào ?: Mục tiêu đầu tư, kế hoạch, khả năng cân đối nguồn vốn
- Tính hợp lý về danh mục ưu tiên: Giải quyết nhu cầu cấp bách, có trọng tâm,
phù hợp với kế hoạch vốn, đạt hiệu quả cao trong đầu tư, rút ngắn thới gian đưa
danh mục dự án vào khai thác.
- Mối quan hệ giữa đầu tư công có khả năng tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân
và doanh nghiệp: Tạo điều kiện tăng thu hút đầu tư cao, tập trung nhiều nguồn
lực cho đầu tư công, tăng khả năng xã hội hóa trong đầu tư công (còn tìm hiểu
tiếp).
2. Việc cắt giảm đầu tư công trong thời gian qua
- Tính hợp lý của những công trình trong danh sách cắt giảm: Đầu tư dàn trải,
mục đích đầu tư chưa thật sự rõ ràng, nguồn kinh phí chưa đáp ứng, thời gian
thực hiện dự án kéo dài, không thật sự cấp bách, khả năng khai thác dự án sau
khi hoàn thành thấp.
- Khó khăn gặp phải: Tổn thất nguồn kinh phí đã đầu tư dở dang không thu hồi
được, Dư luận không tốt trong nhân dân tại địa phương có dự án cắt giảm, các
thủ tục về thanh quyết toán khó khăn, việc quản lý công trình dỡ dang, tổn thất
bởi tác động môi trưởng đến công trình trong thời gian ngưng đầu.
3. Việc lựa chọn đánh giá hồ sơ và cấp vốn:
- Quy trình đánh giá dự án, quy định, thẩm định: Mục tiêu đầu tư, tính cấp bách,
khả năng khai thác sau khi hoàn thành dự án, mục đích đạt được trong đầu tư,
nguồn vốn và mức vốn đầu tư được xác định, tính đồng bộ với các công trình
đang khai thác.
- Việc cấp vốn khó khăn, thuận lợi của cơ quan quan lý, cơ quan thụ hưởng:
+ Cơ quan quản lý: Xác định được nguồn vốn và mức vốn đầu tư, kế hoạch cấp
vốn rõ ràng kịp thời theo kế hoạch và thời gian đầu tư, khả năng khai thác ngồn
vốn hiệu quả cao, chủ động huy động nguồn vốn đầu tư, quản lý có hiệu quả dự
án đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư
+ Cơ quan thụ hưởng: Đạt được mục tiêu, giải quyết ngay được khó khăn cấp
bách, khai thác có hiệu quả đự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội,
4. Kiểm soát quá trình đầu tư công:

- Quy trình và tiêu chí kiểm soát: Mục tiêu đầu tư, kế hoạc đầu tư, khả năng huy
động nguồn vốn và mức vốn đầu tư, kế hoạch đầu tư, hiệu quả dự án đầu tư, giải
quyết được yêu câu cấp thiết khi dự án được đầu tư,
- Việc tổ chức đánh giá, khảo sát quá trình đầu tư: chủ động trong thực hiện đầu
tư, chủ động trong xắp xếp và điều chỉnh về vốn và về thời gian thực hiện, điều
chỉnh kịp thời khi có biến động, rút ra được bài học kinh nghiệm trong quản lý
dự án đầu tư công.
- Làm rõ những khó khăn, thuận lợi và đề xuất:...
1. Việc lựa chọn danh mục đầu tư công:
- Dựa trên cơ sở nào ?: Mục tiêu đầu tư, kế hoạch, khả năng cân đối nguồn vốn
- Tính hợp về danh mục ưu tiên: Giải quyết nhu cầu cấp bách, trọng tâm,
phù hợp với kế hoạch vốn, đạt hiệu quả cao trong đầu tư, rút ngắn thới gian đưa
danh mục dự án vào khai thác.
- Mối quan hệ giữa đầu tư công có khả năng tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân
doanh nghiệp: Tạo điều kiện tăng thu hút đầu cao, tập trung nhiều nguồn
lực cho đầu công, tăng khả năng hội hóa trong đầu công (còn tìm hiểu
tiếp).
2. Việc cắt giảm đầu tư công trong thời gian qua
- Tính hợp của những công trình trong danh ch cắt giảm: Đầu dàn trải,
mục đích đầu chưa thật sự ràng, nguồn kinh p chưa đáp ứng, thời gian
thực hiện dự án kéo dài, không thật sự cấp bách, khả năng khai thác dự án sau
khi hoàn thành thấp.
- Khó khăn gặp phải: Tổn thất nguồn kinh phí đã đầu dở dang không thu hồi
được, luận không tốt trong nhân dân tại địa phương dự án cắt giảm, các
thủ tục về thanh quyết toán khó khăn, việc quản công trình dỡ dang, tổn thất
bởi tác động môi trưởng đến công trình trong thời gian ngưng đầu.
3. Việc lựa chọn đánh giá hồ sơ và cấp vốn:
- Quy trình đánh giá dự án, quy định, thẩm định: Mục tiêu đầu tư, tính cấp bách,
khả năng khai thác sau khi hoàn thành dự án, mục đích đạt được trong đầu tư,
nguồn vốn mức vốn đầu được xác định, tính đồng bộ với các công trình
đang khai thác.
- Việc cấp vốn khó khăn, thuận lợi của cơ quan quan lý, cơ quan thụ hưởng:
+ Cơ quan quản lý: Xác định được nguồn vốn và mức vốn đầu tư, kế hoạch cấp
vốn rõ ràng kịp thời theo kế hoạch và thời gian đầu tư, khả năng khai thác ngồn
vốn hiệu quả cao, chủ động huy động nguồn vốn đầu tư, quản có hiệu quả dự
án đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư
+ Cơ quan thụ hưởng: Đạt được mục tiêu, giải quyết ngay được khó khăn cấp
bách, khai thác có hiệu quả đự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội,
4. Kiểm soát quá trình đầu tư công:
Đầu tư công - Trang 2
Đầu tư công - Người đăng: Anh Đào Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đầu tư công 9 10 902