Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3184 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

Chương I: Lý thuyết chung về ĐTPT trong Dn

I.

Đầu tư phát triển
1. Khái niệm
a. Đầu tư:
Đầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành

các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn
hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Như vậy, mục tiêu
của các công cuộc đầu tư là đạt được các kết quả lớn hơn so với những hy
sinh về nguồn lực mà người đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành đầu tư.
Nguồn lực phải hy sinh đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là
sức lao động và trí tuệ. Những kết quả đạt được có thể là sự tăng thêm các
tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường sá, bệnh viện,
trường học…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, quản lý, khoa
học kỹ thuật…) và nguồn nhân lực có đủ điều kiện làm việc với năng suất
lao động cao hơn trong nền sản xuất xã hội.
Trong những kết quả đã đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của
sự hy sinh các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực tăng thêm có
vai trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi không chỉ đối với người bỏ vốn mà
cả đối với toàn bộ nền kinh tế. Những kết quả này không chỉ người đầu tư
mà cả nền kinh tế xã hội được thụ hưởng. Chẳng hạn, một nhà máy được
xây dựng, tài sản vật chất của người đầu tư trực tiếp tăng thêm, đồng thời tài
sản vật chất, tiềm lực sản xuất của nền kinh tế cũng được tăng thêm.

2

Lợi ích trực tiếp do sự hoạt động của nhà máy này đem lại cho người
đầu tư là lợi nhuận, còn cho nền kinh tế là thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (cho
sản xuất và cho sinh hoạt) tăng thêm của nền kinh tế, đóng góp cho ngân
sách, giải quyết việc làm cho người lao động…
Trình độ nghề nghiệp, chuyên môn của người lao động tăng thêm
không chỉ có lợi cho chính họ (để có thu nhập cao, địa vị cao trong xã hội)
mà còn bổ sung nguồn lực có kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận
công nghệ ngày càng hiện đại, góp phần nâng cao dần trình độ công nghệ và
kỹ thuật cho nền sản xuất quốc gia.
Loại đầu tư đem lại kết quả không chỉ người đầu tư mà cả nền kinh tế
xã hội được thụ hưởng trên đây, không chỉ trực tiếp làm tăng tài sản của
người chủ đầu tư mà của cả nền kinh tế chính là đầu tư phát triển. Còn các
loại đầu tư chỉ trực tiếp làm tăng tài sản chính của người đầu tư, tác động gián
tiếp đến làm tăng tài sản của nền kinh tế thông qua sự đóng góp tài chính tích
luỹ của các hoạt động đầu tư này cho đầu tư phát triển, cung cấp vốn cho hoạt
động đầu tư phát triển và thúc đẩy quá trình lưu thông phân phối các s...
1
Chương I: Lý thuyết chung về ĐTPT trong Dn
I. Đầu tư phát triển
1. Khái niệm
a. Đầu tư:
Đầu nói chung sự hy sinh các nguồn lực hiện tại để tiến hành
các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn
hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Như vậy, mục tiêu
của các công cuộc đầu đạt được các kết quả lớn hơn so với những hy
sinh về nguồn lực mà người đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành đầu tư.
Nguồn lực phải hy sinh đó thể tiền, tài nguyên thiên nhiên,
sức lao động và trí tuệ. Những kết quả đạt được thể sự tăng thêm c
tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường sá, bệnh viện,
trường học…), i sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, quản lý, khoa
học kỹ thuật…) nguồn nhân lực đủ điều kiện làm việc với năng suất
lao động cao hơn trong nền sản xuất xã hội.
Trong những kết quả đã đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của
sự hy sinh các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực tăng thêm có
vai trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi không chỉ đối với người bỏ vốn mà
cả đối với toàn b nền kinh tế. Những kết quả này không chỉ người đầu
c nền kinh tế hội được thụ hưởng. Chẳng hạn, một nhà máy được
xây dựng, tài sản vật chất của người đầu tư trực tiếp tăng thêm, đồng thời tài
sản vật chất, tiềm lực sản xuất của nền kinh tế cũng được tăng thêm.
Đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp 9 10 473