Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư tài chính

Được đăng lên bởi quocdung6w
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1:

Tổng quan

Sau khi nghiên cứu chương này, bạn sẽ có thể:



Định nghĩa một khoản đầu tư



Phân biệt giữa các tài sản thực và tài sản tài chính



Mô tả những bước chủ yếu trong việc xây dựng một danh mục đầu tư



Nhận diện những người tham gia chính trên các thị trường tài chính



Nhận diện các loại thị trường tài chính và những xu hướng mới trên những thị trường này

1

2

1.1 Tài sản thực và tài sản tài chính
1.1.1 Phân biệt tài sản thực và tài sản tài chính

Tiêu chí

1.

Tài sản

Tài sản thực

Tài sản tài chính

là những tài sản vật chất (máy móc, nhà
xưởng, đất đai...) và tri thức

Những chứng khoán như cổ phiếu và
trái phiếu, vàng, bất động sản, tiết kiệm,
quỹ đầu tư,…Chỉ là những mảnh giấy,
hay thậm chí chỉ là những bút toán
được lưu giữ trên máy tính.

2.

Sản xuất

@ Có thể được sử dụng để sản xuất ra
hàng hóa và dịch vụ.

@ Không đóng góp trực tiếp vào
năng lực sản xuất hàng húa và dịch vụ.
Tạo ra phần lớn những tài sản thực
trong nền kinh tế.

3.

4.

Kinh tế

Vai trò

@ Tạo ra thu nhập ròng cho nền kinh

@ Chỉ xác định sự phân bổ thu nhập hay

tế

của cải giữa các nhà đầu tư.

Quyết định của cải của một nền kinh

Đóng những vai trò quan trọng trong

tế

những nền kinh tế phát triển.

1.1.2 Phân loại các tài sản tài chính

Chứng khoán có thu
nhập cố định
Lợi ích

Thành tích nhà

Cổ phiếu phổ thông,

sinh

chủ sở hữu

Tạo ra dòng thu nhập

Sở hữu một phần trong

lựa chọn và các hợp

cố định.

công ty cổ phần.

đồng tương lai.



lãi suất hiện thời.



đầu tư phụ thuộc
vào….công ty.

chứng khoán phái

hay chứng khoán vốn

thành công của công



đầu cơ.

ty



tình trạng tài chính
rất ít



tài sản thực của công
ty

3

Độ rủi ro

ít rủi ro

Rủi ro

rào chắn rủi ro hay
chuyển giao rủi ro.

1.2 Quá trình đầu tư
1.2.1 Danh mục đầu tư
là tập hợp những tài sản đầu tư mà ông ta lựa chọn.

1.2.2 Điều chỉnh danh mục đầu tư:
 Đầu tư: những số tiền bổ sung để tăng thêm quy mô tổng thể của danh
mục.
 Bán đi: các chứng khoán để làm giảm quy mô của danh mục.
1.2.3 Quyết định khi ra danh mục đầu tư:
 Quyết định phân bổ tài sản: là sự lựa chọn giữa những loại lớn tài sản
 Quyết định lựa chọn chứng khoán: là sự lựa chọn những chứng khoán cụ thể
để nắm giữ trong từng loại tài sản.
1.2.4 Các kiểu danh mục đầu tư:
1.2.4.1 Kiểu "từ trên xuống"
bắt đầu bằng sự phân bổ tài sản.
Ví dụ một cá nhân hiện đang gửi tất cả tiền tiền của mình trong một tài khoản ngân hàng trước hết sẽ quyết định số tiền cần
phải chuyển sang cổ phiếu, trái phiếu,v....
CHƯƠNG 1:
Tổng quan
Sau khi nghiên cứu chương này, bạn sẽ có thể:
Định nghĩa một khoản đầu tư
Phân biệt giữa các tài sản thực và tài sn tài chính
Mô tả những bước chyếu trong việc xây dng một danh mục đầu tư
Nhận diện những người tham gia chính trên các thị trường tài chính
Nhận diện các loại thị trường tài chính và những xu ớng mới trên những
thị trường này
1
Đầu tư tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư tài chính - Người đăng: quocdung6w
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đầu tư tài chính 9 10 185