Ktl-icon-tai-lieu

Đề án vị trí việc làm

Được đăng lên bởi dodinhcuongcntt-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1783 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Số:

/ ĐA-CCVTLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày

tháng

năm 2014

ĐỀ ÁN
Xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu
ngạch công chức, viên chức của Chi cục Văn thư-Lưu trữ
Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Khái quát về đặc điểm và tính chất hoạt động
- Chi cục Văn thư – Lưu trữ (sau đây gọi là Chi cục) được thành lập trên cơ sở hợp
nhất Phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai và
đi vào hoạt động tư ngày 20/8/2010. Với chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho
UBND tỉnh quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ
lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Về hoạt động: Chi cục là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác
văn thư, lưu trữ và thực hiện chức năng hoạt động sự nghiệp về công tác lưu trữ, nhằm tưng
bước đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp đúng theo quy định của Pháp luật hiện
hành.Với chức năng, nhiệm vụ Chi cục trình Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các
văn bản chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ, hướng dẫn nghiệp vụ và thanh kiểm tra thực
hiện các chế độ về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh;
- Công tác quản lý tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử, công tác thu thập chỉnh lý tài liệu
lưu trữ, lựa chọn ra những tài liệu có giá trị vĩnh viễn quản lý, bảo quản và cung cấp những
thông tin có giá trị pháp lý giúp cho hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội trong tưng
giai đoạn lịch sử; đồng thời, phục vụ cho việc khai thác nghiên cứu thực hiện các đề tài khoa
học;
- Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định, Chi cục
hiện có phòng Quản lý văn thư, lưu trữ; Kho lưu trữ lịch sử và phòng Hành chính - tổng hợp.
Do đó đòi hỏi cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động, phải có trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn mới quản lý, xử lý tốt công việc.
2. Mục đích, yêu cầu
a) Mục đích
- Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu theo ngạch công chức, viên chức có vai trò
rất quan trọng nhằm xác định đầy đủ biên chế, hợp lý số lượng vị trí việc làm phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục được cấp thẩm quyền quy định; mỗi vị
trí việc làm gắn với những công việc chức danh, chức vụ, năng lực, sở trường, ngạch bậc cụ
thể, tư đó làm cơ sở để xác định biên chế và bố trí công chức, viên...




 !"#$%%&
Gia Lai, ngày tháng năm 2014
'(
)*+$%,+-./,01234506$%7,289:
$;#%<$;%=4,06$%=>?%0@A$-%BB:-.C
D%E$
FGHIJKFLD(DM
NFGHIOPQRG'(
SNT%)0U:)-,V*W*0X3,2-/$%%9-%"#-*$;
!"#$%&'()*+$,*)-./0"1,.
234'56)78 9*'%:;1;9<##9*
$9*==>$;'?'*&@AB@ACADEF''G.H:$1;9#::=
IJK<L6)7*E9M98) N#<9*OP.L6)7*)Q)
)R"SN#<T=L&$RN#.H.)-U
M=>$;')*0L#OQF'L6)7*E9MV'H
98) 9*OQF'=>$;'"O'Q.9MV'H) 8W:?'
XE$#V'H98) $9*=MP.$G'T=L&$RN#3H.)-Q
*DEF'8Q:9Y1;9#::Z&X#%[%<H
9X6<$>=9MV'H98)8E'[\'Q.99*#]^:#O
QHP$;9MV'H98)/$R#X*<U
V'HL6)7*)Q>]=) )R"S8V'H-.<)7*)Q
) 8)O#(#'*)Q_'HR9`9aL6)78X6=L69*'2. '
V'_'HR.H.)7'G.==>$;'L6)7*E8L6)7bc;='?'
'#$=>)R"SU$d'e8.9=9Q]#H'/FOQH$M*]=#
(U
EF'8Q:98L&M>9*02fF$,L&$R8
Q_.4'56)798) Ug=) )R"S9*.4'*hf',.D
K=$_$4iHX;L6)78V'F89/F9*'e)#=$;'8.6_Y$;
&/:V'Q.98]'Q:Oa:EL6)78bS)7V'9QD
YN@*/%4Z6:E:
#+j$h
k%&[O'$MH9Rh9Q)*:9*02T='>V'F89/F_9#4
2L#('W:bH$R$l&$NX/P8,.)7"),'9Rh9Q)*:.m,.9E
F'8Q:99*02fFN#$,2.n:L&ML&$RU:o9R
h9Q)*:'p9E 'V'9QF[#8F98')O8"1e'8'>X-
^8?$_)*:0"1$^bH$RX/P9*XhV'F89/F9*'e)#=$;'
'6L&PQ:9$,'#=U
^%'#=2),'QL68')O$;'qHX;V'F89/FM
HbH$R9Rh9Q)*:9*02'>P**"=H)>$;'qHX;V'
Đề án vị trí việc làm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án vị trí việc làm - Người đăng: dodinhcuongcntt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề án vị trí việc làm 9 10 872