Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

Được đăng lên bởi Phuong Tran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KT – CN QUẢNG NGÃI
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo: ngành Kế toán
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HỌC PHẦN 3

Loại học phần: Bắt buộc
1. Tên học phần: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HỌC PHẦN 3
2. Mã số học phần:
3. Số đơn vị học trình: 45
4. Mục tiêu của học phần

- Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản
thuộc các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp,
thương mại, dịch vụ, xây lắp.
- Mục tiêu về kỹ năng: Thông qua các tình huống về kế toán giả định
trong tài liệu học tập, rèn luyện cho sinh viên về kỹ năng thực hành các nội dung
công việc kế toán bao gồm: Lập chứng từ, ghi sổ, tập hợp chi phí sản xuất trong
đơn vị thương mại, dịch vụ, xây lắp, nông nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên có
thể tiếp cận và thích ứng nhanh với thực tiễn công tác kế toán ở các doanh
nghiệp.
- Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu
được vai trò quan trọng của kế toán đối với công tác quản lý các hoạt động kinh
tế tài chính của một tổ chức. Từ đó xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng
đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề
nghiệp trong tương lai.
5. Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính (HP 1, 2)
6. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên qui
trình hạch toán từng phần hành kế toán (Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
nông nghiệp; Kế toán trong doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư; Kế toán
trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ): Chứng từ kế toán sử dụng; trình tự
lập, luân chuyển và xử lý chứng từ, tính giá thành sản phẩm nông nghiệp, công
trình xây dựng, dịch vụ; tài khoản kế toán sử dụng; định khoản các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh; ghi vào sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.
7. Nhiệm vụ của sinh viên
- Sinh viên tham dự các buổi học trên lớp, tham gia phát biểu ý kiến trong
giờ bài tập;
- Nghiên cứu tài liệu học tập ở nhà trước khi lên lớp, chuẩn bị nội dung và
tham gia thảo luận tại lớp theo hướng dẫn của giảng viên;
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Tài liệu học tập

Tài liệu chính: Giáo trình Kế toán tài chính và Bài tập Kế toán tài chính,
Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán, NXB Tài chính, 2008.
Tài liệu tham khảo
Kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất, nhập khẩu, TS. Phan Đức
Dũng, NXB Thống kê,...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
KT – CN QUẢNG NGÃI 
 ! "
#$%&'!(!!)
*+,+-.*+ /-0
1#$"234. "!5'62347
89:;.<=->?
@AB:;. "!5'62347
CADEF:;.
7AGF,HIJ:-KL. 45
MAN-9B?OP:;
- Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những nội dung bản
thuộc các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp,
thương mại, dịch vụ, xây lắp.
- Mục tiêu về kỹ năng: Thông qua các tình huống về kế toán giả định
trong tài liệu học tập, rèn luyện cho sinh viên về kỹ năng thực hành các nội dung
công việc kế toán bao gồm: Lập chứng t, ghi sổ, tập hợp chi phí sản xuất trong
đơn vị thương mại, dịch vụ, xây lắp, nông nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên
thể tiếp cận thích ứng nhanh với thực tiễn công tác kế toán các doanh
nghiệp.
- Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu
được vai trò quan trọng của kế toán đối với công tác quản lý các hoạt động kinh
tế tài chính của một tổ chức. Từ đó xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng
đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề
nghiệp trong tương lai.
5. :;-9BQ?R/-: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính (HP 1, 2)
SA TU-=-9?*:;
Học phần này thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên qui
trình hạch toán từng phần hành kế toán (Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
nông nghiệp; Kế toán trong doanh nghiệp xây lắp và đơn vchủ đầu tư; Kế toán
trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ): Chứng từ kế toán sử dụng; trình tự
lập, luân chuyển xlý chứng từ, tính giá thành sản phẩm nông nghiệp, công
trình xây dựng, dịch vụ; tài khoản kế toán sử dụng; định khoản các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh; ghi vào sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.
VA 9WUINOPE9I9B
- Sinh viên tham dự các buổi học trên lớp, tham gia phát biểu ý kiến trong
giờ bài tập;
- Nghiên cứu tài liệu học tập nhà trước khi lên lớp, chuẩn bị nội dung
tham gia thảo luận tại lớp theo hướng dẫn của giảng viên;
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần.
XA +99W?:-
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 - Người đăng: Phuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 9 10 997