Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương KTDT2 17 câu hỏi

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Trình bày tóm tắc các Nguyên tắc quản lý đầu tư và làm rõ sự cần thiết phải tuân thủ
nguyên tắc này khi quản lý hoạt động đầu tư?
NgT 1: Nguyên tắc thống nhất giữa Lãnh đạo chính trị và Kinh tế?
 Đảng:

- Ở nước ta, chính trị và kinh tế không thể tách rời vi chính sách của Đảng là cơ sở của mọi biện
pháp lãnh đạo kinh tế.

- Đảng vạch ra chủ trương phát triển kinh tế xã hội, Đảng chi rõ con đường biện pháp và phương
tiện để thực hiện được đường lối chủ trương để ra.

- Đảng phải động viên được đông đảo quần chúng đoàn kết nhất trí thực hiện đường lối chủ trương
 Nhà nước:

- Nhà nước phải biến đường lối chủ trương của Đảng thành kế hoạch.
- Nhà nước phải triển khai việc thực hiện kế hoạch.
- Nhà nước phải kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.
NgT 2: Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo địa phương và vụng lãnh thổ:
Đầu tư của một cơ sở chịu sử quản lý kinh tế kỹ thuật của cả cơ quan chủ quản và của cả địa
phương. Trong đó, địa phương chịu trách nhiệm về hành chính và xã hội đối với mọi dự án nằm tại địa
phương. Các bộ ngành, các tổng cục trung ương chịu trách nhiệm quản lý những vẫn đề kỹ thuật thuộc
ngành mình.
 Hình thức phối hợp quản lý giữa Bộ ngành và địa phương:

- Tham quản:
- Hiệp quản:
- Đồng quản:
NgT 3: Nguyên tắc phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội?
 Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện công bằng xã hội, khắc phcu tình trạng phân hóa giàu
nghèo và phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.
 Động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài đề thực hiện Công nghiệp hóa, Hiện đại
hóa nhưng phải lấy cải thiện đời sống của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.
NgT 4: Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả?
 Trong đầu tư, tiết kiệm và hiệu quả được thể hiện với một lượng vốn đầu tư nhất định thì phải
đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất hoặc phải đạt hiệu quả kinh tế xã hội đã dự kiến với chi phí đầu
tư thấp nhất.
NgT 5: Nguyên tắc kết hợp hài hòa các loại lợi ích trong nền kinh tế?
 Lợi ích Nhà nước – Tập thể - Cá nhân.
 Lợi ích Kinh tế – Lợi ích Xã hội.
 Lợi ích trước mắt – Lợi ích lâu dài.
 Lợi ích trực tiếp – Lợi ích gián tiếp.

Thực tiễn hoạt động kinh tế cho thấy, trong các loại lợi ích trên, lọi ích kinh tế là động lực quan
trọng nhất thúc đẩy mọi hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng. Tuy nhiên, lợi ích
của các đối tượng kinh tế khác nhau vừa có tính thống nhất vừa tính mâu thuẫn. Phải kết hợp hài hòa lợi
ích của mọi đối tượng trong hoạt động đầu tư thì ...
Câu 1: Trình bày tóm tắc các Nguyên tắc quản đầu làm sự cần thiết phải tuân thủ
nguyên tắc này khi quản lý hoạt động đầu tư?
NgT 1: Nguyên tắc thống nhất giữa Lãnh đạo chính trị và Kinh tế?
Đảng:
- nước ta, chính trị kinh tế không thể tách rời vi chính sách của Đảng sở của mọi biện
pháp lãnh đạo kinh tế.
- Đảng vạch ra chủ trương phát triển kinh tế hội, Đảng chi con đường biện pháp phương
tiện để thực hiện được đường lối chủ trương để ra.
- Đảng phải động viên được đông đảo quần chúng đoàn kết nhất trí thực hiện đường lối chủ trương
Nhà nước:
- Nhà nước phải biến đường lối chủ trương của Đảng thành kế hoạch.
- Nhà nước phải triển khai việc thực hiện kế hoạch.
- Nhà nước phải kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.
NgT 2: Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo địa phương và vụng lãnh thổ:
Đầu của mt sở chịu sử quản kinh tế kỹ thuật của cả quan chủ quản của cả địa
phương. Trong đó, địa phương chịu trách nhiệm về hành chính hội đối với mọi d án nằm tại địa
phương. Các bộ ngành, các tổng cục trung ương chịu trách nhiệm quản những vẫn đề kỹ thuật thuộc
ngành mình.
Hình thức phối hợp quản lý giữa Bộ ngành và địa phương:
- Tham quản:
- Hiệp quản:
- Đồng quản:
NgT 3: Nguyên tắc phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội?
Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện công bằng xã hội, khắc phcu tình trạng phân hóa giàu
nghèo và phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.
Động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong bên ngoài đề thực hiện Công nghiệp hóa, Hiện đại
hóa nhưng phải lấy cải thiện đời sống của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.
NgT 4: Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả?
Trong đầu tư, tiết kiệm hiệu quả được thể hiện với một lượng vốn đầu nhất định thì phải
đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất hoặc phải đạt hiệu quả kinh tếhội đã dự kiến với chi phí đầu
tư thấp nhất.
NgT 5: Nguyên tắc kết hợp hài hòa các loại lợi ích trong nền kinh tế?
Lợi ích Nhà nước – Tập thể - Cá nhân.
Lợi ích Kinh tế – Lợi ích Xã hội.
Lợi ích trước mắt – Lợi ích lâu dài.
Lợi ích trực tiếp – Lợi ích gián tiếp.
Đề cương KTDT2 17 câu hỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương KTDT2 17 câu hỏi - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề cương KTDT2 17 câu hỏi 9 10 486