Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi tranquocdientb
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài:
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành
phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân
cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng của mỗi
quốc gia.
Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và
thống nhất quản lý, Nhà nước giao và cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng
theo quy định của pháp luật. Như vậy, có sự tách rời giữa quyền sở hữu (QSH) và
quyền sử dụng (QSD) đất, khi các tổ chức và cá nhân được giao quyền sử dụng đất
một cách hợp pháp, thì QSD đất trở thành tài sản mang lại thu nhập cho họ. Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa IX chỉ rõ: “quyền sử
dụng đất là hàng hóa đặc biệt”. Quyền sử dụng đất được mua bán, chuyển
nhượng, cho thuê trên thị trường, từ đó thị trường QSD đất, thị trường Bất động
sản được hình thành, phát triển và trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng
trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.
Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, nhận thức được vị trí vai
trò của đất, thị trường QSD đất đối với kinh tế xã hội nên Đảng và Chính phủ đã
cố gắng từng bước khắc phục sự thiếu vắng, chưa đồng bộ của các loại thị trường
trong nền kinh tế. Báo cáo chính trị của Đảng tại Đại hội IX đã khẳng định:
“Hình thành và phát triển thị trường bất động sản, bao gồm cả QSD đất
theo quy định của pháp luật”[14.tr192]. Hơn thế, Kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội 5 năm 2001 – 2005 đã nêu: “Phát triển thi trường bất động sản trong đó có
thị trường QSD đất, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển nhượng QSD đất; mở rộng
cơ hội cho các công dân và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được dễ
dàng có đất và sử dụng đất lâu dài cho sản xuất, kinh doanh...”[14.tr 342]

1

Đồng thời với việc kiện toàn quản lý đất đai thông qua việc cho ra đời Luật
Đất đai 2003 nhằm phát huy vai trò của đất đai, thị trường QSD đất và từng bước
ổn định các hoạt động của thị trường này. Tuy nhiên, do vị trí, vai trò đặc biệt
quan trọng cùng với tính chất phức tạp của vấn đề đất đai trong nền kinh tế và
trong đời sống xã hội nên những vấn đề nảy sinh xung quanh QSD đất đã và
đang là vấn đề khó khăn, bức xúc trở thành những thách thức gay gắt, ngày càng
chồng chất, đòi hỏi chúng ta phải đương đầu và giải quyết. Như ý kiến của Tiến
sỹ Đặng Đức Đạm – Phó trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng: “...Việt Nam
hiện nay có rất nhiều cái nhất, ví dụ(1) tài sản lớn nhất: Đất đai là tài sản ước
tính...
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài:
Đất đai tài nguyên cùng quý giá, liệu sản xuất đặc biệt, thành
phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn phân bố các khu dân
cư, xây dựng các sở kinh tế, văn hoá, hội, an ninh quốc phòng của mỗi
quốc gia.
Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu tn dân do Nhà nước đại din chủ sở hữu và
thống nhất quản lý, Nhà nước giao và cho thuê đất cho các tổ chức, cá nn sử dụng
theo quy định của pháp luật. Như vậy, sự ch rời giữa quyền sở hữu (QSH)
quyền sử dụng (QSD) đất, khi c tổ chức và cá nhân được giao quyền sử dụng đất
một cách hợp pháp, thì QSD đất trở thành tài sản mang lại thu nhập cho họ. Ngh
quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa IX ch : “quyền sử
dụng đt là hàng hóa đc biệt”. Quyền sử dụng đất được mua n, chuyển
nhượng, cho thuê trên thị trường, từ đó thị trường QSD đất, thị trường Bất động
sản được hình thành, phát triển trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng
trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.
Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, nhận thức được vị trí vai
trò của đất, thị trường QSD đất đối với kinh tế hội nên Đảng Chính phủ đã
cố gắng từng bước khắc phục sự thiếu vắng, chưa đồng bộ của các loại thị trường
trong nền kinh tế. Báo cáo chính trị của Đảng tại Đại hội IX đã khẳng định:
Hình thành phát triển thị trường bất động sản, bao gồm cả QSD đất
theo quy định của pháp luật”[14.tr192]. Hơn thế, Kế hoạch phát triển kinh tế
hội 5 năm 2001 2005 đã nêu: “Phát triển thi trường bất động sản trong đó
thị trường QSD đất, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển nhượng QSD đất; mở rộng
hội cho các công dân doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được dễ
dàng có đất và sử dụng đất lâu dài cho sản xuất, kinh doanh...”[14.tr 342]
1
Đề cương luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương luận văn thạc sỹ - Người đăng: tranquocdientb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương luận văn thạc sỹ 9 10 789