Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn hoạch định và phân tích chính sách

Được đăng lên bởi Hồng Nguyễn Thị
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1629 lần   |   Lượt tải: 18 lần
1
§Ò c−¬ng m«n ho¹ch ®Þnh ph©n tÝch chÝnh s¸ch
u 1: Anh (chÞ) h·y cho biÕt chÝnh s¸ch c«ng lµ g×? Tr×nh bµy t¸cng cña lo¹i c«ng n µy ®èi
víi ®êi sèng x· hé i. Liªn hÖ mét sè chÝnh s¸ch trong ®êi sènga níc ta?
a.ChÝnh s¸chng lµ: nh÷ng quy ®Þnh vÒ øng xö cña Nhµ n−íc víi nh÷ng hiÖn tîng n¶y sinh
trong ®êi sèng céng ®ång, ®−îc thÓ hiÖn díi nng h×nh thøc kh¸c nhau t c¸ch æn ®Þnh, nh »m ®¹t
®−îc môc tiªu ®Þnh híng
-ChÝnh s¸ch c«ng ®Æc ®iÓm: do Nhµ n−íc ban h µnh
-ChÝnh s¸ch c«ng phi t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng a ng ®ång, cã môc tiªu vµ æn ®Þnh.
-Chinh s¸ch c«ng phi ca ®ùng cmuc tiªu vµ biÖn ph¸p chÝnh trÞ vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp víi
®−êngi cña Nhµ níc
-ChÝnh s¸ch c«ng cã cÊu tróc gåm 2 bé phËn: ®ã lµ môc tiªu cña chÝnh s¸ch lµ nng gi¸ t
trong t¬ng lai mµ Nhµ níc theo ®uæi, phîpi th¸i ®é øng xö cña Nhµ n−íc, ®©y lµ bé phËn c¬ b¶n
cña chÝnh ch.
+BiÖn ph¸p chÝnh s¸ch: lµ nh÷ng c¸ch thøc, viÖc lµm mµ quan qu¶n lý c p dïng ®Ó thùc
hn môc tiªu cña chÝnh s¸ch
b.Tr×nh bµy t¸c dông a lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi
+§©y lµ mét lo¹i ng cô mµ c¸c Nhµ níc dïng ®Ó qu¶n lý kinh tÕ – x· héi bëi c¸c chÝnh s¸ch
nµy t¹o sù ®iÒu kh n ®ång bé, theo ®Þnh híng nhÊt ®Þnh ®Ó Nhµ níc qun ®Êt n−íc
+Ch Ýnh s¸ch thÓ chuyÓn t¶i ®îc ý ch Ý cña Nhµ níc ®èi víi c¸c ®èi t−îng qu¶n lý, nghÜa lµ
nng môc tiªua chÝnh s¸ch Nhµ níc ®ang theo ®uæi sÏ ®Òu ®−îc víi c¸c ®èi tîng trong x· héi vµ víi
i ngêi biÕt ®îc nguyÖn väng, mong muèna Nhµ n−í c phï hîp víi m×nh hay kh«ng
+chÝnh s¸ch ph¶n ¸nh mèi quan hÖ Nhµ n−íc víi nh©n d©n, ®ã viÖc xem xÐt nh÷ng gi¸ trÞ Nhµ
n−íc theo ®i phï hîp víi nguyÖn väng, mong muèna d©n chóng hay kh«ng, cã phn ¸nh, mèi
quan chÆt chÏ hay kng ga Nhµ níc vµ nh©n d©n, u chÝnh s¸ch tèt th× sÏ phï p vµ ®−îc ng−êi
d©n ñng hé.
+chÝnh s¸ch cã thÓ ®¸nh g®−îc kÕt qu¶ qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Nhµ níc, ®ã Nhµ níc qn
lýt,®u hµnh ch«i try sÏ thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch hiÖu q kh thi
+§Æc biÖt trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n−íc th× chÝnh s¸ch vai trß hÕt sø c quan
träng ®ã lµ:
KhuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi ®Ó mäi thµnh viªn trong x· héi ®Òu thÓ ®ãng gãp
søc m×nh, k×m h·m hay h¹n chÕ c mÆt tiªu cùc cñ a x· héi.
§¶m b¶o cho sù c©n ®èi, æn ®Þnh vÒ mäi mÆt cña x· i.
Ph¸t huy ®−îc mÆt ch cùc vµ h¹n chÕ tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ tr−êng
T¹o p sù c©n ®èi, ph©n phèi nguån c cho c¸c qu ¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. VÝ dô nh
chÝnh s¸ch ph©n bæ nguån nh©nc
T¹o p i trêng thÝch hîp cho c¸c yÕu cña nÒn k inh x· héi vËn ®éng nh chóng ta
thùc hiÖn chÝnh s¸ch më a t¨ng cêng giao lu vµ hîp t¸c kinh tÕ víi thÕ giíi
n d¾t, hç trî c¸c bé phËn a nÒn k inh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng phèi hîp c¸c ho¹t ®éng
cña c ngµnh, c¸c cÊp
c.Liªn hÖ métchÝnh s¸ch trong ®êi sèng thùc tÕ cña n−íc ta
+chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i réng më: t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Êt níc ta giao lu réng quan hÖ kinh
chÝnh trÞ víi c¸c níc trªn thÕ giíi t¹o cho ®Êt níc ta ph ¸t huy søc m¹nh a ®Êt n−íc tp nhËn
®−îc c¸c c«ng nghÖ tn tn cña n−íc tiªn tn
+chÝnh s¸ch gi¸o c quèc s¸ch hµng ®Çu trong giai ®o¹n ®æi míi, ®©y lµ mét ch Ýnh s¸ch quan
träng ®Óo ra nguån nh©nc chÊt l−îng cao vµ n©ng cao tri thøc cña ®Êt níc
u 2: Tr×nh bµy c b−íc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch, trong c¸c b−íc ®ã, bíc nµo lµ quan träng
nhÊt, t¹i sao vµ cho vÝ dô minh ho¹
Trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch th× bao gåm c¸c bíc c¬ b¶n sau ®©y:
B−íc 1: X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ®©y lµ b−íc cÇn thiÕt vµ quan träng
v× tæ chøc thùc thi chÝnh ch lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p, l¹i diÔn ra trong thê i gian dµi do ®ã pi ho¹ch.
ho¹ch nµy ph¶i ®îc x©y dùng tr−íc khi ®−a chÝnh s¸ch vµo cuéc sèng, c c¬ quan triÓn khai
tõ TW ®Õn ®Þa ph−¬ng ® Òu pi lËp kÕ ho¹ch bao gåmc bíc sau:
+ho¹ch vÒ chøc, ®iÒu hµnh nh− hÖ thèng c c¬ quan tham gia, ®é i ngò nh©n sù, chÕ
thùc thi
+KÕ ho¹ch cung cÊp ngußn vËt lùc nh tµi chÝnh, trang thiÕt bÞ
+KÕ ho¹ch thêi gian triÓn khai thùc hiÖn
+KÕ ho¹ch k iÓm tra, ®«n ®èc thùc thi chÝnh s¸ch
+Dù kiÕn vÒ quy chÕ, néi dung vÒ tæ chøc vµ ®u hµnh thùc thi chÝnh s¸ch
Đề cương môn hoạch định và phân tích chính sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn hoạch định và phân tích chính sách - Người đăng: Hồng Nguyễn Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề cương môn hoạch định và phân tích chính sách 9 10 534