Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học tài chính - tiền tệ

Được đăng lên bởi Vân Hủ Nữ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
NĂM HỌC 2013

1. Thông tin chung
 Mã số môn học:
 Tổng số tín chỉ: 3
 Điều kiện tham dự: sau khi hoàn tất các môn học:


Kinh tế vi mô;



Kinh tế vĩ mô; và

 Nguyên lý kế toán.
 Giảng viên:
 PGS.TS. Sử Đình Thành
 PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng
 PGS.TS.Bùi Thị Mai Hoài
 TS. Phạm Quốc Hùng
 TS.Diệp Gia Luật
 Ths. Phạm Đặng Huấn
 Ths. Nguyễn Anh Tuấn
 Ths. Trương Minh Tuấn
2. Giới thiệu môn học
Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính – tiền tệ như: Lý luận cơ bản
về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội
dung cơ bản về các khâu tài chính trong hệ thống tài chính (tài chính công, tài chính
doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng);
tín dụng - lãi suất và hoạt động thị trường tài chính.
3. Mục tiêu môn học
Kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính
– tiền tệ; mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của hệ thống tài chính và thị trường tài
chính, sự luân chuyển các nguồn tài chính trong hệ thống tài chính; phân tích được mối
quan hệ giữa tiền tệ, tín dụng, lãi suất và thị trường tài chính. Vận dụng những kiến thức
học được từ môn học này, sinh viên có thể: (i) lý giải các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực
tài chính - tiền tệ (như: sự lựa chọn cấu trúc tài chính, sự biến động lãi suất, quyết định

1

phân bổ nguồn lực tài chính của các chủ thể tài chính...); (ii) làm cơ sở cho việc phân tích
các vấn đề có liên quan trong những môn học khác. Ngoài ra, thông qua phương pháp
giảng dạy tích cực và việc đề ra các nguyên tắc phải tuân thủ khi tham gia môn học, sinh
viên còn có thể phát triển được khả năng tư duy, hoàn thiện các kỹ năng mềm cũng như
thái độ.
Cụ thể, sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể đạt được các mục tiêu về tư duy, kiến
thức, kỹ năng và thái độ như sau:
 Tư duy:
Bước đầu hình thành khả năng tư duy hệ thống và tư duy phản biện trong việc
phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề tài chính – tiền tệ.
 Kiến thức:
 Hiểu và sử dụng đúng các thuật ngữ tài chính – tiền tệ, nhất là những thuật ngữ
gắn liền với các hoạt động kinh tế diễn ra hàng ngày như tài chính, nguồn tài
chính, hệ thống tài chính, cấu trúc tài chính, cấu trúc vốn, lãi suất, tránh thuế, cổ
phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh v.v…;
 Hiểu một cách cơ bản hoạt động tài chính của các chủ thể tài chính trong hệ thống
tài chính. Hiểu rõ sự luân chuyển nguồn lực tài chính giữa các ch...

 
 2013
1. 

 3
s   
;

.
:








2. 
 

                

ng - 
3. 
 
; 

. 
: (i)  
-   , 
Đề cương môn học tài chính - tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học tài chính - tiền tệ - Người đăng: Vân Hủ Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương môn học tài chính - tiền tệ 9 10 279