Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Được đăng lên bởi trangkooll95
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
Câu 1.Phân tích những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế nước ta hiện nay sự thể hiện nhũng
đặc trưng đó như thế nào?
- Kinh tế là sử dụng tổng thể các quan hệ xã hội ,nhất là trong lịch sử hoặc
chế độ kinh tế phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất.
- Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, giao lưu, mua bán …hàng
hóa.
- Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Ở đó thị
trường quyết định về sản xuất và phân phối. Đây là 1 quá trình vận động phát triển
dựa trên quy luật của thị trường trong đó quan hệ hàng hóa , tiền tệ trở nên bao quát
hầu hết các lĩnh vực kinh tế.
Đặc trưng:
1.Quá trình lưu thông sản phẩm vật chất và phi vật chất từ sản xuất đến tiêu
dùng phải được thực hiện chủ yếu bàng phương thức mua – bán trên thị trường,
chịu sự điều tiết của cơ chế thị trường. Thị trường có tác động tới việc phân phối
các nguồn lực (vật chất , trí tuệ). Vì sao lại như vậy ? . Đó là do sự phân công
chuyên môn hóa trong việc sản xuất . Do vậy sản phẩm trước khi trở thành hữu ích
cho đời sống sản xuất cần được gia công qua nhiều công đoạn khác nhau.Bên cạnh
đó các doanh nghiệp không thể tự mình sản xuất ra hầu hết tất cả các sản phẩm
được do đó sẽ dẫn tới việc trao đổi sản phẩm hàng hóa, và nó sẽ chịu sự điều tiết
của cơ chế thị trường.
2.Hai là người sản xuất và trao đổi hàng hóa được tự do , tự chủ khi tham gia
vào thị trường cũng như trong sản xuất kinh doanh. Tự do lựa chọn hình thức vốn
có của nền KTTT , không chỉ trong lưu thông mà cả trong sản xuất tiêu và tiêu
dùng. Đó chính là sự khác biệt so với nền kinh tế chỉ huy ( mọi việc sản xuất tiêu
dùng điều tuân thủ kế hoạch của nhà nước). Người sản xuất và trao đổi có thể tự do
trên một số vấn đề: tự do lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi. tự do lựa chọn đối
tác trao đổi. tự do thỏa thuận giá cả trao đổi theo cách “ thuận mua vừa bán”. Tự do
cạnh tranh sản xuất và trao đổi.

`
3. Hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên rộng khắp trên cơ sở kết
cấu hạ tầng tối thiểu, đủ để việc mua và bán diễn ra thuận lợi , an toàn với một hình
thức thị trường ngày càng đầy đủ, trở thành đầu mối của sự hoạt động quay lại của
nền kinh tế - xã hội.
4.Các đối tác hoạt động trong nền KTTT đều theo đuổi lợi ích riêng của
mình. Lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp của sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên phải
quan tâm tới việc vì quá theo đuổi lợi ích của bản thân mà làm ảnh hưởng tới ...
ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
Câu 1.Phân tích những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế nước ta hiện nay sự thể hiện nhũng
đặc trưng đó như thế nào?
- Kinh tế là sử dụng tổng thể các quan hệ hội ,nhất là trong lịch sử hoặc
chế độ kinh tế phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất.
- Thị trường nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, giao lưu, mua bánhàng
hóa.
- Kinh tế thị trường nền kinh tế vận hành theo chế thị trường. đó thị
trường quyết định về sản xuất phân phối. Đây 1 quá trình vận động phát triển
dựa trên quy luật của thị trường trong đó quan hệ hàng hóa , tiền tệ trở nên bao quát
hầu hết các lĩnh vực kinh tế.
Đặc trưng:
1.Quá trình lưu thông sản phẩm vật chất phi vật chất từ sản xuất đến tiêu
dùng phải được thực hiện chủ yếu bàng phương thức mua bán trên thị trường,
chịu sự điều tiết của chế thị trường. Thị trường có tác động tới việc phân phối
các nguồn lực (vật chất , t tuệ). sao lại như vậy ? . Đó do sự phân công
chuyên môn hóa trong việc sản xuất . Do vậy sản phẩm trước khi trở thành hữu ích
cho đời sống sản xuất cần được gia công qua nhiều công đoạn khác nhau.Bên cạnh
đó các doanh nghiệp không thể tự mình sản xuất ra hầu hết tất cả các sản phẩm
được do đó s dẫn tới việc trao đổi sản phẩm hàng hóa, và s chịu sự điều tiết
của cơ chế thị trường.
2.Hai là người sản xuất và trao đổi hàng hóa được tự do , tự chủ khi tham gia
vào thị trường cũng n trong sản xuất kinh doanh. Tự do lựa chọn nh thức vốn
của nền KTTT , không chỉ trong lưu thông mà cả trong sản xuất tiêu và tiêu
dùng. Đó chính là sự khác biệt so với nền kinh tế chỉ huy ( mọi việc sản xuất tiêu
dùng điều tuân thủ kế hoạch của nhà nước). Người sản xuất và trao đổi có thể tự do
trên một số vấn đề: tự do lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi. tự do lựa chọn đối
tác trao đổi. tự do thỏa thuận giá cả trao đổi theo cách “ thuận mua vừa bán”. Tự do
cạnh tranh sản xuất và trao đổi.
ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Người đăng: trangkooll95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 9 10 914