Ktl-icon-tai-lieu

đề cuong môn quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi letrongtienldtha
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.2.
3.

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Câu 1: Phân tích những
tính chất cơ bản của nền hành chính nhà nước cộng hòa xã hội ch ủ nghĩa VN ?
TL: - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị + Nhiệm vụ chính trị là
nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển xã hội, đưa ra đường lối, chính sách. Chính
trị biểu hiện ý chí nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền. + Nhiệm vụ
hành chính là việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. - Tính pháp luật: + Hành
chính nhà nước mang tính cưỡng chế, yêu cầu mọi tổ chức xã hội, cơ quan nhà
nước và công dân phải tuân thủ các mệnh lệnh hành chính, đảm bảo và giữ vững
kỷ cương, trật tự xã hội. + Tính pháp luật đòi hỏi các cơ quan hành chính và công
chức phải đảm bảo tính quyền uy, nghĩa là phải nắm vững quyền lực, sử dụng
đúng quyền lực, đồng thời phải tạo dựng uy tín về chính trị, về phẩm chất đạo đức
và năng lực trí tuệ. - Tính thường xuyên, ổn định và thích nghi: + Hoạt động hành
chính nhà nước không được làm theo lối phong trào”, “chiến dịch”. Đội ngũ công
chức phải có phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ trong mọi thời kì phát triển
của đất nước. + Nhà nước là một sản phẩm của xã hội, đời sống xã hội biến
chuyển không ngừng, do đó nền hành chính nhà nước cung phải thích nghi với
hoàn cảnh thực tế xã hội. - Tính chuyên môn hóa nghiệp vụ cao: + Đối với các
công chức nhà nước, kiến thức chuyên môn và kĩ năng quản lý điều hành thực tiễn
là tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ. Tính chuyên môn hóa nghề nghiệp ở trình độ
cao là cơ sở để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược, hoạch định chính sách và
chương trình dài hạn. - Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ: + Tính thứ bậc chặt chẽ
đòi hỏi cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương,
cả nước phục tùng chỉnh phủ trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị và chịu sự
kiểm tra thường xuyên của cấp trên, của thủ trưởng. - Tính không vụ lợi: Hành
chính nhà nước chỉ có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích công dân, không
theo đuổi mục tiêu danh lợi. - Tính nhân đạo: Bản chất nhà nước ta là dân chủ, do
dân, của dân và vì dân. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong luật pháp,
cụ thể là trong pháp luật hành chính, những thể chế, quy tắc, thủ tục hành chính
phải xuất phát từ lợi ích của dân, từ tấm lòng thật sự thương dân, phải đơn giản,
trong sáng, tôn trọng con người và đem lại sự thuận lợi cho dân. Câu 2: Phân tích
nguyên tắc: Tập trung dân chủ trong quản lý nhà n...
1. http://tailieu.vn/doc/de-cuong-mon-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-
1028326.html
2.
3. ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Câu 1: Phân tích những
tính chất cơ bản của nền hành chính nhà nước cộng hòa xã hội ch ủ nghĩa VN ?
TL: - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị + Nhiệm vụ chính trị là
nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển xã hội, đưa ra đường lối, chính sách. Chính
trị biểu hiện ý chí nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền. + Nhiệm vụ
hành chính là việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. - Tính pháp luật: + Hành
chính nhà nước mang tính cưỡng chế, yêu cầu mọi tổ chức xã hội, cơ quan nhà
nước và công dân phải tuân thủ các mệnh lệnh hành chính, đảm bảo và giữ vững
kỷ cương, trật tự xã hội. + Tính pháp luật đòi hỏi các cơ quan hành chính và công
chức phải đảm bảo tính quyền uy, nghĩa là phải nắm vững quyền lực, sử dụng
đúng quyền lực, đồng thời phải tạo dựng uy tín về chính trị, về phẩm chất đạo đức
và năng lực trí tuệ. - Tính thường xuyên, ổn định và thích nghi: + Hoạt động hành
chính nhà nước không được làm theo lối phong trào”, “chiến dịch”. Đội ngũ công
chức phải có phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ trong mọi thời kì phát triển
của đất nước. + Nhà nước là một sản phẩm của xã hội, đời sống xã hội biến
chuyển không ngừng, do đó nền hành chính nhà nước cung phải thích nghi với
hoàn cảnh thực tế xã hội. - Tính chuyên môn hóa nghiệp vụ cao: + Đối với các
công chức nhà nước, kiến thức chuyên môn và kĩ năng quản lý điều hành thực tiễn
là tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ. Tính chuyên môn hóa nghề nghiệp ở trình độ
cao là cơ sở để đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược, hoạch định chính sách và
chương trình dài hạn. - Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ: + Tính thứ bậc chặt chẽ
đòi hỏi cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương,
cả nước phục tùng chỉnh phủ trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị và chịu sự
kiểm tra thường xuyên của cấp trên, của thủ trưởng. - Tính không vụ lợi: Hành
chính nhà nước chỉ có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích công dân, không
theo đuổi mục tiêu danh lợi. - Tính nhân đạo: Bản chất nhà nước ta là dân chủ, do
dân, của dân và vì dân. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong luật pháp,
cụ thể là trong pháp luật hành chính, những thể chế, quy tắc, thủ tục hành chính
phải xuất phát từ lợi ích của dân, từ tấm lòng thật sự thương dân, phải đơn giản,
trong sáng, tôn trọng con người và đem lại sự thuận lợi cho dân. Câu 2: Phân tích
nguyên tắc: Tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước về kinh tế ?
4. TL: - Khái niệm: Nguyên tắc tập trung dân chủ là sự kết hợp chặt chẽ, hài
hòa giữa hai mặt “tập trung” và “dân chủ” trong mối quan hệ hữ cơ biện chứng
chứ không phải chỉ là dân chủ. “Dân chủ” là điều kiện, là tiền của tập trung; cũng
như “tập trung” là cái đảm bảo cho dân chủ được thực hiện. - Nguyên tắc tập
trung dân chủ được đặt ra xuất phát từ lý do sau đây: Hoạt động kinh tế là việc
của công dân, nên công dân phải có quyền (đó là dân chủ), đồng thời, trong một
chừng mực nhất định, hoạt động kinh tế của công dân có ảnh hưởng rõ rệt tới lợi
ích của nhà nước, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, do đó nhà nước cũng phải có
quyền (đó là tập trung). - Hướng vận dụng nguyên tắc: + Bảo đảm cho cả nhà
nước và công dân, cho cả cấp trên và cấp dưới, tập thể và các thành viên tập thể
đều có quyền quyết định. + Quyền của mỗi bên (nàh nước và công dân, cấp trên
và cấp dưới) phải được xác lập một cách có căn cứ khoa học và thực tiễn. + Trong
mỗi cấp của hệ thống quản lý nhiều cấp của nhà nước phải đảm bảo vừa có cơ
quan thẩm quyền chung, vừa có cơ quan thẩm quyền riêng. mỗi cơ quan phải có
thẩm quyền rõ rệt, phạm vi thẩm quyền của cơ quan thẩm quyền riêng phải trong
khuôn khổ thẩm quyền chung. + Trong trung quan liêu vào cấp trên, vào trung
ương hoặc phaantans, phpes vua thua lệ làng; chuyên quyền, độc đoán của nhà
nước đến mức vi phạm nhân quyền, dân quyền hoặc dân chủ quá trớn trong hoạt
đề cuong môn quản lý hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cuong môn quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: letrongtienldtha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề cuong môn quản lý hành chính nhà nước 9 10 607