Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Nhi Trần
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương ôn tập kinh tế quốc
tế
Câu 1: Phân tích những xu thế vận động chính của nền kinh tế thế giới?
Từ những năm 80 của thế kỉ XX, sự phát triển của nền kinh tế thế giới đã
chịu sự tác động của một loạt những xu thế mới, trong đó nổi bật là:
- Xu thế phát triển mang tính bùng nổ của khoa học và công nghệ.
- Xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới.
- Xu thế chuyển từ đối đầu sang đối ngoại, từ biệt lập sang hợp tác với sự ưu
tiên các nguồn lực cho phát triển kinh tế.
Bước sang thế kỉ XXI, ba xu thế nói trên vẫn tiếp tục thể hiện vai trò có tính
bao trùm và thường xuyên quyết định,mặc dù có thêm sắc thái mới, phức
tạp và đa dạng hơn. Đó là:
- Sự bùng nổ của cách mạng khoa học và công nghệ làm thay đổi cơ cấu
các ngành sx và dịch vụ mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn:
+, Các ngành công nghiệp “cổ điển” giảm dần tỷ trọng và vai trò của nó.
Các ngành có hàm lượng KH-CN cao tăng nhanh, đặc biệt là các ngành dịch
vụ kỹ thuật phục vụ sx.
+, Cơ cấu kinh tế trở nên “mềm hóa”, khu vực kinh tế phi hình thức được
mở rộng, “nền kinh tế tượng trưng” có quy mô lớn hơn nền “ kinh tế thực”
nhiều lần.

+, Cơ cấu lao động theo ngành nghề có sự thay đổi sâu sắc, xuất hiện hiều
nghề mới, những nghề với sự đan kết của nhiều lĩnh vực KH-CN.
- Quá trình quốc tế hóa nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đưa đến sự chuyển biến nhanh chóng của
thể chế kinh tế thế giới, đưa nền kinh tế thế giới bước vào cạnh tranh toàn
cầu bên cạnh việc đẩy mạnh tìm kiếm sự hợp tác trong cạnh tranh.
Thể chế kinh tế thế giới chuyển biến theo hướng thị trường hóa nền kinh tế
của từng quốc gia, quốc tế hóa thể chế kinh tế giữa các nước theo hướng
mở cửa với sự xuyên suốt của thể chế thị trường; chuyển biến theo hướng
nhất thể hóa và tập đoàn hóa kinh tế khu vực.
- Xu thế toàn cầu hóa kinh tế gia tăng với các biểu hiện mới về vai trò ngày
càng lớn của hoạt động tài chính – tiền tệ; sự gia tăng của mậu dịch quốc tế
nhanh hơn nhiều tốc độ tăng trưởng kinh tế; việc gia tăng nàn sóng sát
nhập công ty xuyên quốc gia; vai trò ngày càng quan trọng của trí thức và
sự phát triển loại hình kinh tế tri thức.
Quá trình toàn cầu hóa diễn ra cả bề rộng lẫn bề sâu, một mặt đưa tới cơ
hội cho sự phát triển kinh tế, mặt khác nó cũng đưa dến những thách thức
lớn ở nhiều góc độ khác nhau.
Bên cạnh ba xu thế nổi bật trên, đối với cá quốc gia ở Châu Á phải kể đến
xu thế thứ tư, đó là: Sự phát triển của vòng cung Châu Á – Thái Bình Dương.
- Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với các qu...
Đề cương ôn tập kinh tế quốc
tế
Câu 1: Phân tích những xu thế vận động chính của nền kinh tế thế giới?
T những năm 80 của thế kỉ XX, sự phát triển của nền kinh tế thế giới đã
chịu sự tác động của một loạt những xu thế mới, trong đó nổi bật là:
- Xu thế phát triển mang tính bùng nổ của khoa học và công nghệ.
- Xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới.
- Xu thế chuyển từ đối đầu sang đối ngoại, từ biệt lập sang hợp tác với sự ưu
tiên các nguồn lực cho phát triển kinh tế.
Bước sang thế kỉ XXI, ba xu thế nói trên vẫn tiếp tục thể hiện vai trò có tính
bao trùm và thường xuyên quyết định,mặc có thêm sắc thái mới, phức
tạp và đa dạng hơn. Đó là:
- Sự bùng nổ của cách mạng khoa học và công nghệ làm thay đổi cơ cấu
các ngành sx và dịch vụ mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn:
+, Các ngành công nghiệp c điển” giảm dần tỷ trng và vai trò của .
Các ngành có hàm lượng KH-CN cao tăng nhanh, đặc biệt là các ngành dịch
vụ kỹ thuật phục vụ sx.
+, cấu kinh tế trở nên mềm hóa, khu vực kinh tế phi hình thức được
mở rộng, “nền kinh tế tượng trưng” quy mô lớn hơn nền kinh tế thực”
nhiều lần.
Đề cương ôn tập kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập kinh tế quốc tế - Người đăng: Nhi Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương ôn tập kinh tế quốc tế 9 10 31