Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Ngân Sách Nhà Nước

Được đăng lên bởi Dung Le
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập môn Luật ngân sách nhà nước Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ
PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NỨƠC 1. Phân tích sự tác động của một kế họach thu,
chi NSNN đối với vấn đề lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia? Thu ngân sách
nhà nước là hoạt động của nhà nước nhằm tạo lập quỹ NSNN theo những trình tự và thủ
tục luật định, trên cơ sở các khoản thu đã đựơc cơ quan Nhà nứơc có thẩm quyền quyết
định để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Việc thu ngân sách nhà nước
theo dự toán NSNN để đảm bảo chi và tạo nguồn dự trữ tài chính là vấn đề quan trọng
của một quốc gia. Nếu thu không đảm bảo mà phải chi theo dự toán ngân sách sẽ nảy
sinh tình trạng bội chi do chênh lệch thiếu giữa tổng chi NSNN và tổng số thu NSNN của
năm ngân sách. Bắt buộc nhà nước phải áp dụng các biện pháp để khắc phục như vay
trong và ngoài nước hoặc phát hành thêm tiền. Việc phát hành thêm tiền là biện pháp đơn
giản nhưng dễ phát sinh tình trạng lạm phát do không bảo đảm bởi một tài sản có thật.
Chi ngân sách nhà nước là hoạt động không thể thiếu trong bộ máy nhà nước. Ngoài việc
chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển còn có nhiều khoản chi khác theo quy định của
pháp luật. Nếu dự toán kế hoạch chi trong năm ngân sách mà không được bảo đảm sẽ gây
trì trệ và phát sinh tình trạng thiếu phát trong cả nước, làm cho nền kinh tế quốc gia
không thể đứng vững, trật tự xã hội không ổn định được. Kế hoạch thu, chi ngân sách
được xây dựng hàng năm ngân sách có tác động cân đối nguồn thu, chi để định hướng
phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 2. Việc chi tiêu NSNN ảnh hưởng như thế nào đến
tăng trưởng kinh tế của một quốc gia? Tác động tích cực: - Chi NSNN trực tiếp thúc đẩy
phát triển kinh tế : Thông qua hoạt động chi Ngân sách, Nhà nước sẽ cung cấp kinh phí
đầu tư cho cơ sở kết cấu hạ tầng, hình thành các doanh nghiệp thuộc các ngành then chốt
trên cơ sở đó tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển các doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (có thể thấy rõ nhất tầm quan trọng của điện lực,
viễn thông, hàng không đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp). Bên cạnh đó,
việc cấp vốn hình thành các doanh nghiệp Nhà nước là một trong những biện pháp căn
bản để chống độc quyền và giữ cho thị trường khỏi rơi vào tình trạng cạnh tranh không
hoàn hảo. Và trong những điều kiện cụ thể, nguồn kinh phí trong ngân sách cũng có thể
được sử dụng để hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp, đảm bảo tính ổn định về
cơ cấu hoặc chuẩn bị cho việc chuyển sang cơ cấ...
Đề cương ôn tập môn Luật ngân sách nhà nước Chương 1: LUẬN CHUNG VỀ
PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NỨƠC 1. Phân tích sự tác động của một kế họach thu,
chi NSNN đối với vấn đề lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia? Thu ngân sách
nhà nước hoạt động của nhà nước nhằm tạo lập quỹ NSNN theo những trình tự thủ
tục luật định, trên sởc khoản thu đã đựơc quan Nhà nứơc thẩm quyền quyết
định để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Việc thu ngân sách nhà nước
theo dự toán NSNN để đảm bảo chi tạo nguồn dự trữ tài chính vấn đề quan trọng
của một quốc gia. Nếu thu không đảm bảo phải chi theo dự toán ngân sách sẽ nảy
sinh tình trạng bội chi do chênh lệch thiếu giữa tổng chi NSNN và tổng số thu NSNN của
năm ngân sách. Bắt buộc nhà nước phải áp dụng các biện pháp để khắc phục như vay
trong và ngoài nước hoặc phát hành thêm tiền. Việc phát hành thêm tiền là biện pháp đơn
giản nhưng dễ phát sinh tình trạng lạm phát do không bảo đảm bởi một tài sản thật.
Chi ngân sách nhà nước là hoạt động không thể thiếu trong bộ máy nhà nước. Ngoài việc
chi thường xuyên, chi đầu phát triển còn nhiều khoản chi khác theo quy định của
pháp luật. Nếu dự toán kế hoạch chi trong năm ngân sách mà không được bảo đảm sẽ gây
trì tr phát sinh tình trạng thiếu phát trong cả nước, làm cho nền kinh tế quốc gia
không thể đứng vững, trật tự hội không ổn định được. Kế hoạch thu, chi ngân sách
được xây dựng hàng năm ngân sách tác động cân đối nguồn thu, chi để định hướng
phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 2. Việc chi tiêu NSNN ảnh hưởng như thế nào đến
tăng trưởng kinh tế của một quốc gia? Tác động tích cực: - Chi NSNN trực tiếp thúc đẩy
phát triển kinh tế : Thông qua hoạt động chi Ngân sách, Nhà nước sẽ cung cấp kinh phí
đầu tư cho sở kết cấu hạ tầng, hình thành các doanh nghiệp thuộc các ngành then chốt
trên sở đó tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho sự ra đời phát triển các doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (có thể thấy nhất tầm quan trọng của điện lực,
viễn thông, hàng không đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp). Bên cạnh đó,
việc cấp vốn hình thành các doanh nghiệp Nhà nước một trong những biện pháp căn
bản để chống độc quyền giữ cho thị trường khỏi rơi vào tình trạng cạnh tranh không
hoàn hảo. trong những điều kiện cụ thể, nguồn kinh phí trong ngân sách cũng th
được sử dụng để hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp, đảm bảo tính ổn định v
cấu hoặc chuẩn bị cho việc chuyển sang cấu mới hợp hơn. - Chi NSNN Giải
quyết các vấn đề hội từ đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế: Trợ giúp trực tiếp dành
cho những người thu nhập thấp hay hoàn cảnh đặc biệt như chi về trợ cấp hội,
trợ cấp gián tiếp dưới hình thức trợ giá cho các mặt hàng thiết yếu, các khoản chi phí để
thực hiện chính sách dân số, chính sách việc làm, chống mù chữ, hỗ trợ đồng bào bão lụt.
- Góp phần ổn định thị trường, chống lạm phát, bình ổn giá cả thị trường hàng hoá:
chế điều tiết thông qua chi cho trợ giá, điều chỉnh chi tiêu của chính phủ đã góp phần tạo
nền thị trường ổn định, tiền đề thúc đấy kinh tế phát triển. - Tác động tiêu cực: Tuy
nhiên, nếu việc sử dụng ngân sách Nhà nước chưa đúng cách, đúng lúc, tình trạng bao
cấp tràn lan, sự yếu kém trong việc quản thu chi ngânch sẽ dẫn dến tình trạng thâm
hụt ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của nn kinh tế. Chẳng hạn
như cơ cấu chi tiêu ko hợp lýthể dẫ đến bội chi ngân sách Nhà nước, trong khi đó tác
động tiêu cực của bội chi ngân sách đến các hoạt động kinh tế-xã hội hết sức rộng lớn.
dụ như, để đắp bội chi vừa qua để đắp bội chi chúng ta quyết định kế hoạch
55.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Nhưng về góc độ vĩ mô, phát hành trái phiếu hơn 50
tỷ đồng này thực chất là một gói nợ. Mà đã nợ thì không những phải trả gốc mà còn phải
lo trnợ cả phần lãi. Và nếu không điều hành khéo léo thì việc phát hành trái phiếu sẽ
Đề cương ôn tập môn Ngân Sách Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Ngân Sách Nhà Nước - Người đăng: Dung Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Ngân Sách Nhà Nước 9 10 413