Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi bichhue112
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2269 lần   |   Lượt tải: 15 lần





Câu 1: KN, mục đích và sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư)
- KN: Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét đánh giá 1 cách
khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp
đến khả năng thực hiện và hiệu quả của dự án để từ đó ra quyết định đầu tư,
cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án.
Đây là một quá trình kiểm tra đánh giá các nội dung cơ bản của dự án một
cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án tạo cơ
sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình
thẩm định là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của nhà nước
ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.
- Mục đích:
Mục đích của thẩm định dự án đầu tư nhằm lựa chọn được dự án có tính
khả thi cao. Bởi vậy, mục đích cụ thể được đặt ra cho công tác thẩm định dự án
đầu tư là:
+ Đánh giá tính hợp lý của dự án: tính hợp lý được thể hiện ở từng nội
dung và cách thức tính toán của dự án.
+ Đánh giá tính hiệu quả của dự án; hiệu quả của dự án được xem xét trên
hai phương diện: hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
+ Đánh giá khả năng thực hiện của dự án: đây là mục đích hết sức quan
trọng trong thẩm định dự án. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có khả
năng thực hiện. Khả năng thực hiện này được thể hiện ngoài tính hợp lý và
hiệu quả còn được xem xét các kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp lý
của dự án…
Đối với nhà nước:
Đánh giá tính hợp lý của dự án: tính hợp lý được thể hiện ở từng nội dung và
cách thức tính toán của dự án.
Đánh giá tính hiệu quả của dự án: hiệu quả của dự án được xem xét trên hai
phương diện : hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội.
Đánh giá khả năng thực hiện dự án: đây là mục đích hết sức quan trọng trong
TĐDA. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có khả năng thực hiện. Ngoài
1

tính hợp lý và hiệu quả khả năng thực hiện của dự án còn phải xem xét đến các
kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháo lý của dự án…
 Đối với ngân hàng: khả năng trả nợ
 Đối với tổ chức cá nhân chủ đầu tư: đánh giá tính hiệu quả về phương diện
tài chính, phòng ngừa rủi ro bất chắc có thể xảy ra.
- Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư:
Trong quá trình lập dự án đầu tư không thể tránh khỏi những sai sót. Và
mỗi sai sót này đều gây nguy hiểm cho dự án có thể dẫn tới khả năng đổ vỡ
toàn dự án. Nếu điều này xảy ra thì thiệt hại đối với chủ đầu tư nói riêng và xã
hội nói chung đều rất lớn. Vì vậy, công tác thẩm định được thiết lập đ...
Câu 1: KN, mục đích và sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư)
- KN: Thẩm định d án đầu là việc t chức xem xét đánh giá 1 cách
khách quan, khoa học toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp
đến khả năng thực hiện hiệu quả của dự án để từ đó ra quyết định đầu tư,
cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án.
Đây một quá trình kiểm tra đánh giá các nội dung bản của dự án một
cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án tạo
sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình
thẩm định sở để các đơn vị, sở, quan thẩm quyền của nhà nước
ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.
- Mục đích:
Mục đích của thẩm định dự án đầu nhằm lựa chọn được d án có tính
khả thi cao. Bởi vậy, mục đích cụ thể được đặt ra cho công tác thẩm định dự án
đầu tư là:
+ Đánh giá tính hợp lý của dự án: tính hợp được thể hiện từng nội
dung và cách thức tính toán của dự án.
+ Đánh giá tính hiệu quả của dự án; hiệu quả của dự án được xem xét trên
hai phương diện: hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
+ Đánh giá khả năng thực hiện của d án: đây là mục đích hết sức quan
trọng trong thẩm định dự án. Một dự án hợp và hiệu quả cần phải có kh
năng thực hiện. Khả năng thực hiện này được thể hiện ngoài tính hợp lý
hiệu quả còn được xem xét các kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp lý
của dự án…
Đối với nhà nước:
Đánh giá tính hợp lý của dự án: tính hợp lý được thể hiện ở từng nội dung và
cách thức tính toán của dự án.
Đánh giá tính hiệu quả của dự án: hiệu quả của dự án được xem xét trên hai
phương diện : hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội.
Đánh giá khả năng thực hiện dự án: đây là mục đích hết sức quan trọng trong
TĐDA. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có khả năng thực hiện. Ngoài
1
Đề cương ôn tập môn thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: bichhue112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn thẩm định dự án đầu tư 9 10 996