Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Quản Lý Dự Án

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3794 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đề cương Quản Lý Dự Án
1: Khái niệm về QLDA và chu trình QLDA?tác dụng của QLDA?..........2
2: Phương pháp phân tích đánh đổi mục tiêu: gồm 6 bước.......................2
3: Mục tiêu của QLDA.................................................................................. 2
4. Nội dung của Quản lý dự án:...................................................................3
5: Phân biệt Quản lý dự án với Quản lý sản xuất theo dòng......................5
6: Phân biệt DAĐT với chương trình KTXH.............................................5
7: Đặc điểm, ưu nhược điểm, điều kiện áp dụng của từng mô hình.........6
8: Khái niệm và tác dụng về lập kh dự án:..................................................9
9: Nội dung cơ bản của kế hoạch tổng quát dự án:....................................9
10: Khái niệm, tác dụng và phương pháp phân tách công việc...............10
11: Khái niệm ý nghĩa tác dụng biến giả...................................................10
12: Các phương pháp xây dựng sơ đồ mạng AOA,AON .........................10
13: Khái niệm, công thức,ý nghĩa của TGDT tự do, và TGDT toàn phần11
14: Khái niệm tác dụng đường găng .........................................................12
15: Để quản lí thời gian và tiến độ thực hiện dự án thì dùng công cụ nào? So sánh
sự khác nhau giữa: PERT và CPM, sự giống và khác nhau giữa PERT VÀ
GANTT........................................................................................................ 12
16: Khái niệm,đặc điểm của dự toán NS ..................................................13
17: Các phương pháp Dự toán Ngân sách dự án:.....................................14
18: So sánh giữa dự toán ngân sách dự án và dự toán ngân sách thường xuyên của
Tổ chức......................................................................................................... 16
19: Nội dung cơ bản của công tác dự toán NSDA.....................................16
20: So sánh chương trình điều chỉnh I và chương trình điều chỉnh II....16
21: Khái niệm chất lượng, chất lượng dự án, quản lý chất lượng dự án?17
22: Chi phí làm chất lượng và mối quan hệ giữa các loại chi phí............17
23: Các công cụ quản lý chất lượng...........................................................18
24: Nội dung và mục tiêu của đánh giá Dự án:.........................................19
25: Phân biệt giữa giám sát và đánh giá dự án:........................................21

1

1: Khái niệm về QLDA và chu trình QLDA?tác dụng của QLDA?
 Khái niệm: QLDA là ...
Đ cương Qun Lý D Án
1: Khái niệm về QLDA và chu trình QLDA?tác dụng của QLDA?..........2
2: Phương pháp phân tích đánh đổi mục tiêu: gồm 6 bước.......................2
3: Mục tiêu của QLDA..................................................................................2
4. Nội dung của Quản lý dự án:...................................................................3
5: Phân biệt Quản lý dự án với Quản lý sản xuất theo dòng......................5
6: Phân biệt DAĐT với chương trình KTXH.............................................5
7: Đặc điểm, ưu nhược điểm, điều kiện áp dụng của từng mô hình.........6
8: Khái niệm và tác dụng về lập kh dự án:..................................................9
9: Nội dung cơ bản của kế hoạch tổng quát dự án:....................................9
10: Khái niệm, tác dụng và phương pháp phân tách công việc...............10
11: Khái niệm ý nghĩa tác dụng biến giả...................................................10
12: Các phương pháp xây dựng sơ đồ mạng AOA,AON .........................10
13: Khái niệm, công thức,ý nghĩa của TGDT tự do, và TGDT toàn phần11
14: Khái niệm tác dụng đường găng .........................................................12
15: Để quản thời gian tiến độ thực hiện dự án thì dùng công cnào? So sánh
sự khác nhau giữa: PERT CPM, sự giống khác nhau giữa PERT VÀ
GANTT........................................................................................................ 12
16: Khái niệm,đặc điểm của dự toán NS ..................................................13
17: Các phương pháp Dự toán Ngân sách dự án:.....................................14
18: So sánh giữa dự toán ngân sách dự án dự toán ngân sách thường xuyên của
Tổ chức......................................................................................................... 16
19: Nội dung cơ bản của công tác dự toán NSDA.....................................16
20: So sánh chương trình điều chỉnh I và chương trình điều chỉnh II....16
21: Khái niệm chất lượng, chất lượng dự án, quản lý chất lượng dự án?17
22: Chi phí làm chất lượng và mối quan hệ giữa các loại chi phí............17
23: Các công cụ quản lý chất lượng...........................................................18
24: Nội dung và mục tiêu của đánh giá Dự án:.........................................19
25: Phân biệt giữa giám sát và đánh giá dự án:........................................21
1
Đề cương Quản Lý Dự Án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Quản Lý Dự Án - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề cương Quản Lý Dự Án 9 10 874