Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quản trị logistics

Được đăng lên bởi Đoàn Lan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Quản trị logistics. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động logistics ở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam
Lời mở đầu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tính cấp thiết của đề tài
Mục đích của việc nghiên cứu đề tài
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết cấu đề tài

Chương 1: Tổng quan về quản trị logistics
1.1.

Những vấn đề chung về dịch vụ logistics
1.1.1. Khái niệm về dịch vụ logistics
1.1.2. Các yếu tố tạo thành logistics
1.1.3. Đặc trưng của dịch vụ logistics
1.1.4. Phân loại dịch vụ logistics
1.1.5. Vai trò của logistics đối với doanh nghiệp và đối với nền kinh tế
1.1.5.1.
Vai trò của logistics đối với doanh nghiệp
1.1.5.2.
Vai trò của logistics đối với nền kinh tế
1.2. Quản trị dịch vụ logistics
1.2.1. Khái niệm , chức năng, vai trò của quản trị dịch vụ logistics
1.2.1.1. Khái niệm về quản trị logistics
1.2.1.2. Chức năng, vai trò của quản trị logistics đối với sự phát triển
1.2.2.
1.2.3.

của ngành dịch vụ logistics và đối với nền kinh tế.
Nguyên tắc quản trị logistics
Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh doanh dịch vụ

logistic
1.3. Nội dung hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp logistics
1.3.1. Khái niệm và điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics
1.3.2. Hợp đồng dịch vụ Logistics
1.3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên kinh doanh dịch vụ logistics
1.3.4. Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics
1.3.4.1. Các công ty cung cấp dịch vụ vận tải
1.3.4.2. Các công ty cung cấp dịch vụ phân phối
1.3.4.3. Các công ty cung cấp dịch vụ hàng hóa

1.3.4.4. Các công ty cung cấp dịch vụ logistics chuyên ngành
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp Logistics
1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.4.1.1. Sự phát triển kinh tế, chính trị, pháp luật
1.4.1.2. Vai trò định hướng và sự hỗ trợ của nhà nước
1.4.1.3. Điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, công nghệ
1.4.1.4. Nhận thức của khách hàng về hoạt động logistics
1.4.1.5. Sư cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics quốc tế trong
thời kỳ mở cửa hội nhập hiện nay
1.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan
1.4.2.1. Nguồn nhân lực, vật lực của doanh nghiệp
1.4.2.2. Hệ thống thông tin
1.4.2.3. Nghiên cứu và phát triển
1.5. Kinh nghiệm từ sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh logistic ở
một số nước trên thế giới.
Chương 2: Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ logistics Việt Nam
2.1.

2.2.

Tình hình chung
2.1.1.

Thị trường logistics ở Việt Nam

2.1.2.

Đặc điểm kinh tế, kĩ thuật...
Đề tài: Quản trị logistics. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động logistics ở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam
Lời mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
6. Kết cấu đề tài
Chương 1: Tổng quan về quản trị logistics
1.1. Những vấn đề chung về dịch vụ logistics
1.1.1. Khái niệm về dịch vụ logistics
1.1.2. Các yếu tố tạo thành logistics
1.1.3. Đặc trưng của dịch vụ logistics
1.1.4. Phân loại dịch vụ logistics
1.1.5. Vai trò của logistics đối với doanh nghiệp và đối với nền kinh tế
1.1.5.1. Vai trò của logistics đối với doanh nghiệp
1.1.5.2. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế
1.2. Quản trị dịch vụ logistics
1.2.1. Khái niệm , chức năng, vai trò của quản trị dịch vụ logistics
1.2.1.1. Khái niệm về quản trị logistics
1.2.1.2. Chức năng, vai trò của quản trị logistics đối với sự phát triển
của ngành dịch vụ logistics và đối với nền kinh tế.
1.2.2. Nguyên tắc quản trị logistics
1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh doanh dịch vụ
logistic
1.3. Nội dung hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp logistics
1.3.1. Khái niệm và điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics
1.3.2. Hợp đồng dịch vụ Logistics
1.3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên kinh doanh dịch vụ logistics
1.3.4. Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics
1.3.4.1. Các công ty cung cấp dịch vụ vận tải
1.3.4.2. Các công ty cung cấp dịch vụ phân phối
1.3.4.3. Các công ty cung cấp dịch vụ hàng hóa
Đề cương quản trị logistics - Trang 2
Đề cương quản trị logistics - Người đăng: Đoàn Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương quản trị logistics 9 10 878