Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Kế hoạch Marketing Mix cho sản phẩm sữa tươi nguyên chất 100% của VinaMilk

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2256 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BAI Hậ§ QLỰIÕLG OM T-5-. Hé CHI MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỀ LUẬT
U NIVERSIT Y OF ECONO MIC S AND L AW

MARKETING
ĐÈ TÀI THUYẾT TRÌNH:
KẾ HOẠCH MARKETING MIX CHO SẢN PHẨM
SỮA TƯƠI NGUYÊN CHẤT 100% CỦA VINAMILK
GIÁO VIÊN HƯỚNG DÃN: TS. LÊ HOÀNG NGUYÊN

MARKETING MIX FOR VINAMILK

Page 1

MỤC LỤC

V

CHƯƠNG 6
ĐỊNH GIÁ BÁN

^'ềrrt tin Việt
LỜI NÓI MỞ ĐẦU
Đời sống người dân Việt Nam mỗi ngày càng được nâng cao và cũng từ đó mà
người dân cũng có điều kiện hơn đế chăm lo thêm cho sức khoẻ của bản thân và người
thân. Sữa một loại thức uống rất tốt cho mọi lứa tuổi đã và sẽ trở thành thức uống dinh
dưỡng quen thuộc hơn đối với mỗi người dân Việt. Xuất phát tù' nhóm chúng tôi chọn
nghiên cứu, tìm hiểu đế lập kế hoạch Marketing Mix cho sản phẩm sữa tươi Vinamilk
nguyên chất 100%. Do tầm hiếu biết có hạn nên sẽ không tránh khỏi những sai sót.
Mong quý thầy cô và bạn đọc góp ý đế nhóm có thể hoàn thiện hơn đề tài của mình. Xin
chân thành cảm ơn.

MARKETING MIX FOR VINAMILK

Page 2

CHƯƠNG 1: VINAMILK VÀ MÔI TRƯỜNG
MARKETING
ỉ. MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẤU CỦA VTNAMĨI K:
-

Ket Cấu dân số:
Dân sô Viêt Nam 2009: 85.789.573 nguài. Dân sô Viêt Nam täng nhanh, theo du rîoân cùa
tông eue thông kê thi du doân tài näm 2015 dân sô Viêt Nam khoang 94.325.000 nguài
Sô nu giai: 43.307.024 nguài
Tÿ sô giài tinh: 98,1 nam trên 100 nù
Tÿ lê täng dân sô: 1,2% (2009)
Sô dân sông à khu vue thành thi: 25.374.262 nguài (chiêm 29,6% dân sô câ nuoc).

Co câu dô tuôi:
0-14 tuôi: 29,4% (nam 12.524.098; nù 11.807.763) 15-64
tuôi: 65% (nam 26.475.156; nù 27.239.543) trên 65 tuôi:
5,6% (nam 1.928.568; nù 2.714.390)
Tÿ lê sinh: 19,58 sinh/1.000 dân
105000000
1000000
00
95000000
90000000
85000000
80000000
75000000

2009

MARKETING MIX FOR VINAMILK

201
0

2015

202
0

Page 3

Năm

2009

2010

2015

2020

Dân sô

85789573

88749000

94325000

99086000

Với kết cấu dân số như vậy ta có dự báo quy mô tiêu thụ sữa :
Dự báo quy mỏ thị trường
Quy mó thi tcưỡng (triệu IJSD'Ị • Tiéu thu 5ưa binh qu&n
ikạngưeunam)

-■

10.5 *n.5
• 14.0

-■ Ệ9.7
-• 80
0

|ạ

12.1

92
0

1

1.05«

.217

0.
0

■
■
Ỉ007E

a
o
2008F

200»F

Nợuỗn: VDSC

Dân Số đông và tăng nhanh: thị
năng mở rộng quy mô thị trường, đối
có độ tuổi tù’ 0- 64 tuổi.

2010F

&
0
4.0
2.1

trường sữa vinamilk rất tiềm năng, có khả
atượng tiêu thụ hướng đến là những người
o

II. MÔI TRƯỜNG KINH TÉ:
a) Mức sống của ngưòi dân
Theo sổ liệu thống kê, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2006 là 7,6
triệu đồng. Người thành thị thu nhập bình quân cao hơn ...
BAI Hậ§ QLIÕLG OM T-5-. CHI MINH
TRƯNG ĐI HC KINH T -
LUT
U N I V E R S I T Y O F E C O N O M I C S A N D L A W
MARKETING
ĐÈ TÀI THUYẾT TRÌNH:
KẾ HOẠCH MARKETING MIX CHO SẢN PHẨM
SỮA TƯƠI NGUYÊN CHẤT 100% CỦA VINAMILK
GIÁO VIÊN HƯỚNG DÃN: TS. LÊ HOÀNG NGUYÊN
MARKETING MIX FOR VINAMILK Page 1
Đề tài Kế hoạch Marketing Mix cho sản phẩm sữa tươi nguyên chất 100% của VinaMilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Kế hoạch Marketing Mix cho sản phẩm sữa tươi nguyên chất 100% của VinaMilk - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đề tài Kế hoạch Marketing Mix cho sản phẩm sữa tươi nguyên chất 100% của VinaMilk 9 10 283