Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG….
KHOA…..

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
“Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản
phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại
XNK - Hà Nội”

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

B¸o c¸o qu¶n lý

Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ

Môc Lôc
Lêi Më ®Çu.................................................................................................................. 3
PhÇn I : §Æc ®iÓm C«ng ty Th­¬ng M¹i XNK - Hµ Néi:............................ 5

I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . ......................................... 5
1 . Giai ®äan 1. ....................................................................................... 5
2 . Giai ®o¹n 2 . ...................................................................................... 5
3 . Giai ®o¹n 3 . ...................................................................................... 6
II. Chøc n¨ng, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ. ........................ 7
1 . Chøc n¨ng ......................................................................................... 7
2 . VÞ trÝ ................................................................................................. 9
3 . NhiÖm vô ........................................................................................ 10
III : C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty . ........................................ 11
1 . M« h×nh qu¶n lý tæ chøc cña C«ng ty ............................................... 11
2 . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ........................................... 13
3. Tæ chøc bé m¸y, kÕ to¸n cña C«ng ty . .............................................. 14
4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty..................................................... 16
IV . Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty . ............................................ 19
1 . §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh ............... 19
2 . §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn . .................................................................. 20
3. C¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ mét sè kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh ®¹t ®­îc cña C«ng ty ......................................................................... 21
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c Qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng
ho¸ t¹i C«ng ty. ................................................................................................... 22

I . Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ...........
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG….
KHOA…..
LUN VĂN TT NGHIP
Đề tài:
“T chc công tác qun lý tiêu th sn
phm hàng hoá ti Công ty Thương Mi
XNK - Hà Ni”
Đề tài: “Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài: “Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội 9 10 398