Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tốt nghiệp : Lợi nhuận và biện pháp gia tăng lợi nhuận

Được đăng lên bởi Vinh Nguyen
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯÊNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ

NGUYỄN HỒNG VINH
MSSV: 0008410719

LỢI NHUẬN 2010-2011 VÀ GIẢI PHÁP
GIA TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY
TNHH 1 THÀNH VIÊN TM-DV QUẢNG
CÁO MINH CƯÊNG TRONG NĂM 2012
Trình độ đào tạo: Đại học
Líp: ĐHQTKD08B
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Giảng viên hướng dẫn:
NGUYỄN LÊ KIỀU OANH

ĐỒNG THÁP – 2012

i

LÊI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu
và kết quả nghiên cứu nêu trong chuyên dề là trung thực, được các đồng tác
giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình
nghiên cứu.

Tác giả chuyên đề
(ký và ghi họ tên)
NGUYỄN HỒNG VINH

ii

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Từ …/…./…. đến…/…/….)
Tên sinh viên thực tập : < Họ và tên sinh viên> - Đại học Đồng Tháp
Mã sinh viên :<Mã sinh viên> - Khoa Kinh tế
Cơ sở thực tập :<Tên cơ sở> - <Địa chỉ của cơ sở>
Ngày

Nội dung
công việc
được giao

Phương pháp
thực hiện

Tự đánh giá

Đánh giá

Chữ ký của

về mức độ

của cán bộ

cán bộ

hoàn thành

hướng dẫn

hướng dẫn

Từ …/…/…
đến…/…/…
Từ …/…/…
đến…/…/…
Cán bộ hướng dẫn thực tập

Sinh viên thực tập

(ký tên)

(ký tên)

DANH MỤC BẢNG

iii

DANH MỤC HÌNH

iv

MỤC LỤC

v

Trang
Trang phụ bìa…………………………………………………………………..i
Lêi cam đoan………………………………………………………….……….ii
Nhật ký thực tập………………………………………………………….…...iii
Danh mục bảng………………………………………………………………..iv
Danh mục hình…………………………………………………………………v
Phần 1: Những vấn đề chung…………………………………………………..1
Phần 2: Phần nội dung chi tiết thực tập.................................................................
Phần 3: Giải pháp, đề xuất, kết luận......................................................................
Tài liệu tham khảo..................................................................................................
Phụ lục……………………………………………………………………….PL1

KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

vi

.
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1 Lý do chọn đề tài thực tập
Lợi nhuận là mục tiêu, là động lực sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu chất
lượng tổng quát có ý nghĩa vô cùng quan trọng tong việc đánh giá chất lượng hoạt
động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Nâng cao lợi nhuận là mục tiêu
kinh tế hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trưêng. Bởi trong điều
kiện hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trưêng, lợi nhuận là yếu tố quyết định sự
tốn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Lợi nhuận tác động đến tất cả mọi mặt
của doanh ng...




 !!!"#$!%$&
'()*!$!+*!$$,
-'().
$+/,
-*!$*
012345467897 9:3;<
'=> /!"
?)@A
:B2CD:E23FG2CHI2
'J
K*!$*
i
Đề tài tốt nghiệp : Lợi nhuận và biện pháp gia tăng lợi nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài tốt nghiệp : Lợi nhuận và biện pháp gia tăng lợi nhuận - Người đăng: Vinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề tài tốt nghiệp : Lợi nhuận và biện pháp gia tăng lợi nhuận 9 10 864