Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: XÂY DỰNG BẢN LĨNH VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG THẾ ỨNG XỬ VỚI XU THẾ GIAO LƯU, HỘI NHẬP TOÀN CẦU HIỆN N

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " XÂY DỰNG BẢN LĨNH
VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG THẾ
ỨNG XỬ VỚI XU THẾ GIAO LƯU,
HỘI NHẬP TOÀN CẦU HIỆN NAY
"

XÂY DỰNG BẢN LĨNH VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG THẾ ỨNG XỬ
VỚI XU THẾ GIAO LƯU, HỘI NHẬP TOÀN CẦU HIỆN NAY

NGUYỄN VĂN THANH (*)
Trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải mối quan hệ giữa
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc với việc xây dựng bản
lĩnh văn hoá Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân
tộc ta. Trên cơ sở đó, tác giả đã khẳng định: Đảng ta hoàn toàn
đúng đắn và sáng suốt trong chủ trương gắn phát triển chất lượng
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với xây
dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bồi
dưỡng các giá trị văn hoá, lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ,
đạo đức và bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam trong thế ứng xử
với xu thế giao lưu, hội nhập toàn cầu hiện nay.
Lịch sử tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam ta luôn gắn liền
với quá trình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Trong lịch
sử giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, dân tộc Việt Nam
luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng trước sự du nhập của những trào
lưu văn hoá ngoại lai. Hiện nay, xu thế mở cửa, giao lưu, hội nhập
văn hoá ngày càng trở nên sâu rộng, bản lĩnh văn hoá Việt Nam
đang phải đối mặt trực tiếp với những thách thức lớn, liên quan đến
sự sống còn của dân tộc. Trong thế ứng xử với xu thế này, xây dựng
bản lĩnh văn hoá Việt Nam có ý nghĩa to lớn đối với việc phát huy
sức mạnh văn hoá, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Bản lĩnh của một nền văn hoá là tổng hợp toàn bộ những nhân tố thể
hiện cốt cách, khí phách, tư chất và sức mạnh khẳng định bản sắc

dân tộc trước tác động của các nền văn hoá khác trong giao lưu, hội
nhập. Một nền văn hoá thiếu bản lĩnh thì dễ bị đánh mất bản sắc dân
tộc. Bản sắc văn hoá là hồn dân tộc và do vậy, mất bản sắc văn hoá
chẳng khác nào một người không còn thần sắc.
Việt Nam có lịch sử phát triển văn hoá lâu đời. Lịch sử đó thống
nhất với lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Với đặc thù tự
nhiên, với vị trí địa lý là trung tâm giao lưu Bắc – Nam, Đông – Tây,
Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp thu và đã tiếp thu được nhiều giá trị
văn hoá bên ngoài để làm giàu văn hoá dân tộc. Có thể nói, “đầu
vào” của văn hoá Việt Nam rất đa dạng, nhưng “đầu ra” lại rất đặc
sắc Việt Nam. Nền văn hoá Việt Nam có nhiều dấu ấn, giá trị văn
hoá đặc sắc của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, thậm chí cả củ...
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " XÂY DỰNG BẢN LĨNH
VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG THẾ
ỨNG XỬ VI XU THẾ GIAO LƯU,
HỘI NHẬP TOÀN CẦU HIỆN NAY
"
Đề tài: XÂY DỰNG BẢN LĨNH VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG THẾ ỨNG XỬ VỚI XU THẾ GIAO LƯU, HỘI NHẬP TOÀN CẦU HIỆN N - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: XÂY DỰNG BẢN LĨNH VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG THẾ ỨNG XỬ VỚI XU THẾ GIAO LƯU, HỘI NHẬP TOÀN CẦU HIỆN N - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: XÂY DỰNG BẢN LĨNH VĂN HOÁ VIỆT NAM TRONG THẾ ỨNG XỬ VỚI XU THẾ GIAO LƯU, HỘI NHẬP TOÀN CẦU HIỆN N 9 10 816