Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ACCA tháng 12 năm 2009

Được đăng lên bởi Nga Sweet
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ôn thi công chức ngành thuế

Thực hành 6
Andrew O’Keefe
Thuế TNCN
Năm 2014
Ông Andrew O’Keefe, 26 tuổi, độc thân, quốc tịch Australia, có người bạn gái tên là
Angelique, quốc tịch Pháp. Angelique thường sang ở Việt Nam trong 6 tháng và ở Pháp
6 tháng để ăn học. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2008, Andrew vào làm việc tại Việt
Nam với chức vụ là Trưởng phòng địa chất cho Công ty Over the Horizon Ltd (OtH),
một nhà thầu nước ngoài thực hiện dịch vụ cho HTTVN JOC, một Ban điều hành do
Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) thành lập từ năm 2006.
Hợp đồng nhà thầu của Công ty OtH ký từ năm 2006 là một hợp đồng dài hạn.
Theo thoả thuận, Andrew làm việc một tháng, nghỉ một tháng. Trước vào sau mỗi tháng
làm việc, Andew thường ở tại TP Hồ Chí Minh 1 ngày để thăm bạn bè đồng nghiệp.
Những tháng không làm việc Andrew thường đi du lịch sang Pháp với Angelique. Tuy
nhiên, vào những tháng lạnh ở Châu Âu (Tháng 10, Tháng 11 và Tháng 12) cả hai lại
sống ở Nha Trang, mỗi tháng 3 tuần.
Hợp đồng lao động của Andrew là hợp đồng net (sau thuế), theo đó tiền lương mỗi ngày
làm việc là USD750. Trong năm 2014, Andrew đã làm việc 181 ngày cho Công ty OtH.
Ngoài tiền lương, Andrew còn được OtH trả các khoản sau đây:
1. Được sử dụng căn nhà ở Việt Nam do Công ty OtH thuê với giá là Euro2.500/ tháng.
2. Được sử dụng xe do Công ty OtH thuê với giá là USD800/ tháng. Chính sách của

Công ty là nhân viên chỉ được sử dụng xe cho công tác. Tất cả mọi chi phí liên quan
đến xe do Công ty chịu.
3. Được sử dụng vé máy bay khứ hồi để đi đến bất cứ nơi nào mà Andrew muốn, miễn

là tiền vé máy bay cho mỗi chuyến đi không quá USD5.000. Trong năm 2014
Andrew đã thực hiện các chuyến đi như sau, với đầy đủ chứng từ liên quan:
Từ Việt Nam đi Chamonix, quê nhà của Angelique ở Pháp (Angelique
và Andrew bay hạng thương gia với giá vé là USD2.400 mỗi người)
TP Hồ Chí Minh

USD4.800
USD 200

4. Công ty OtH có đóng BHXH bắt buộc cho Andrew ở Australia trong năm 2014 là

AUD16.000. Ngòai ra, Andrew cũng tự mình mua thêm bảo hiểm tuổi già trong năm
2014 là AUD100.000.
Andrew còn có những khoản thu nhập khác tính dến cuối năm 2014 như sau:
1. Thù lao hội đồng quản trị do Công ty ty Bernard Hinault France, là một công ty của

Pháp, trả Euro12.000.
2. Cổ tức là Euro15.000 do một công ty dịch vụ dầu khí trả vào tài khoản của Andrew ở

bên Pháp.
Thuế Thu nhập cá nhân – Thực hành 6: Andrew O’ Keefe

1/2

Ôn thi công chức ngành thuế

3. Thu nhập tiền lãi ngân hàng là Euro10.000 (gross) do ngân hàng Bỉ trả...
Ôn thi công chc ngành thuế
Thuế Thu nhp cá nhân – Thc hành 6: Andrew O’ Keefe
1/2
Thc hành 6
Andrew O’Keefe
Thuế TNCN
Năm 2014
Ông Andrew O’Keefe, 26 tui, độc thân, quc tch Australia, có người bn gái tên là
Angelique, quc tch Pháp. Angelique thường sang Vit Nam trong 6 tháng và Pháp
6 tháng để ăn hc. Bt đầu t ngày 11 tháng 11 năm 2008, Andrew vào làm vic ti Vit
Nam vi chc v là Trưởng phòng địa cht cho Công ty Over the Horizon Ltd (OtH),
mt nhà thu nước ngoài thc hin dch v cho HTTVN JOC, mt Ban điu hành do
Tng Công ty Du khí Vit Nam (Petro Vietnam) thành lp t n
ăm 2006.
Hp đồng nhà thu ca Công ty OtH ký t năm 2006 là mt hp đồng dài hn.
Theo tho thun, Andrew làm vic mt tháng, ngh mt tháng. Trước vào sau mi tháng
làm vic, Andew thường ti TP H Chí Minh 1 ngày để thăm bn bè đồng nghip.
Nhng tháng không làm vic Andrew thường đi du lch sang Pháp vi Angelique. Tuy
nhiên, vào nhng tháng lnh Châu Âu (Tháng 10, Tháng 11 và Tháng 12) c hai li
sng Nha Trang, mi tháng 3 tun.
Hp đồng lao độ
ng ca Andrew là hp đồng net (sau thuế), theo đó tin lương mi ngày
làm vic là USD750. Trong năm 2014, Andrew đã làm vic 181 ngày cho Công ty OtH.
Ngoài tin lương, Andrew còn được OtH tr các khon sau đây:
1.
Được s dng căn nhà Vit Nam do Công ty OtH thuê vi giá là Euro2.500/ tháng.
2.
Được s dng xe do Công ty OtH thuê vi giá là USD800/ tháng. Chính sách ca
Công ty là nhân viên ch được s dng xe cho công tác. Tt c mi chi phí liên quan
đến xe do Công ty chu.
3.
Được s dng vé máy bay kh hi để đi đến bt c nơi nào mà Andrew mun, min
là tin vé máy bay cho mi chuyến đi không quá USD5.000. Trong năm 2014
Andrew đã thc hin các chuyến đi như sau, vi đầy đủ chng t liên quan:
T Vit Nam đi Chamonix, quê nhà ca Angelique Pháp (Angelique
và Andrew bay hng thương gia vi giá vé là USD2.400 mi người) USD4.800
TP H Chí Minh USD 200
4.
Công ty OtH có đóng BHXH bt buc cho Andrew Australia trong năm 2014
AUD16.000. Ngòai ra, Andrew cũng t mình mua thêm bo him tui già trong năm
2014 là AUD100.000.
Andrew còn có nhng khon thu nhp khác tính dến cui năm 2014 như sau:
1.
Thù lao hi đồng qun tr do Công ty ty Bernard Hinault France, là mt công ty ca
Pháp, tr Euro12.000.
2.
C tc là Euro15.000 do mt công ty dch v du khí tr vào tài khon ca Andrew
bên Pháp.
Đề thi ACCA tháng 12 năm 2009 - Trang 2
Đề thi ACCA tháng 12 năm 2009 - Người đăng: Nga Sweet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi ACCA tháng 12 năm 2009 9 10 490