Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Môn Nghiệp vụ Hải Quan FTU

Được đăng lên bởi nuruchan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò thi M«n nghiÖp vô h¶i quan
Cao ®¼ng K1 - QTKD
Thêi gian: 60’
C©u 1: Doanh nghiÖp ViÖt Nam nhËp khÈu hµng thuèc b¶o thùc vËt
Malaysia. §Ó lµm thñ tôc nhËp khÈu, doanh nghiÖp cÇn ph¶i chuÈn nh÷ng
giÊy tê g× ®Ó lµm thñ tôc nhËp khÈu?
C©u 2: Tr×nh bµy tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn h¶i quan khi tiÕp nhËn khai
b¸o h¶i quan ®èi víi l« hµng XNK theo hîp ®ång th−¬ng m¹i.
C©u 3: So s¸nh tiªu chuÈn xuÊt thµnh phÇn nhËp khÈu theo hiÖp ®Þnh
GSP vµ CEPT.
C©u 4: C«ng ty nhËp khÈu A cña ViÖt Nam nhËp khÈu c¸c tÊm nhùa mµu PP
cña c«ng ty xuÊt khÈu B t¹i Th¸i Lan, tuy nhiªn c«ng ty B chØ b¸n tÊm nhùa
mµu nµy qua trung gian cña mét ng−êi m«i giíi C ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. C
m«i giíi ®éc quyÒn cña c«ng ty B, ngoµi ra B C kh«ng mét mèi quan
nµo kh¸c.
Theo c¸c tháa thuËn ®iÒu kiÖn b¸n hµng, c«ng ty B qui ®Þnh tÊt nh÷ng
ng−êi nhËp khÈu tÊm nhùa mµu a m×nh ®Òu ph¶i tr¶ thªm mét kho¶n 2% gi¸
hãa ®¬n trùc tiÕp cho ng−êi m«i giíi C.
§Ó ph¸t huy tèi ®a c¸c môc ®Ých qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm tÊm nhùa mµu i
ViÖt Nam, ng ty nhËp khÈu A giao cho ng−êi m«i giíi C chøc qu¶ng c¸o
trªn toµn n−íc ViÖt Nam, víi môc ®Ých ®Èy m¹nh viÖc b¸n c¸c tÊm nhùa mµu
nµy sau khi nhËp khÈu. C«ng ty A ® chuyÓn cho ng−êi m«i giíi C t kho¶n
sung 1,5% gi¸ hãa ®¬n ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ qu¶ng c¸o C lµm thay
cho A.
B¹n hy x¸c ®Þnh trÞ gi¸ h¶i quan cña l« hµng 2000 tÊm nhùa mµu PP do c«ng
ty A nhËp khÈu víi gi¸ hãa ®¬n lµ 3,9 USD/tÊm (CFR H¶i Phßng)ùc taám nhöïa maøu cuûa
coâng ty xuaát khaåu B taïi nöôùc Thaùi Lan , tuy nhieân coâng ty B chæ baùn taám nhöïa maøu naøy thoâng qua trung gian cuûa moät ngöôøi moâi giôùi C hoaït ñoäng
taïi Vieät Nam. C laø moâi giôùi ñoäc quyeàn cuûa coâng ty B , ngoaøi ra B vaø C khoâng coù moái quan heä naøo khaùc.
Theo caùc thoaû thuaän veà ñieàu kieän baùn haøng , coâng ty B quy ñònh taát cheâm moät khoaûn 2% giaù hoaù ñônröïc tieáp
Ñeå phaùt huy toái ña caùc muïc ñích quaûng caùo saûn phaåm taám nhöïa maøu taïi Vieät Nam , coâng ty nhaäp khaåu A giao cho ngöôøi moâi giôùi C toå chöùc quaûng caùo
treân
Đề Thi Môn Nghiệp vụ Hải Quan FTU - Người đăng: nuruchan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề Thi Môn Nghiệp vụ Hải Quan FTU 9 10 555