Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi trantrunghuy94-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
* ÑEÀ SOÁ 1 :
Caâu 1 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm 1998
laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125. Tyû leä
taêng tröôûng naêm 1998 laø :
a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10%
Caâu 2 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân :
a. giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát c. a vaø b ñeàu
ñuùng
b. giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá d. a vaø b ñeàu sai
Caâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döï
tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trung öông
baùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä :
a. taêng theâm 5 tyû ñoàng c. giaûm bôùt 10 tyû ñoàng
b. giaûm bôùt 5 tyû ñoàng d. taêng theâm 10 tyû ñoàng
Caâu 4 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû :
a. Muïc ñích söû duïng
b. Thôøi gian tieâu thuï
c. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïng
d. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 5 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch :
a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuû
b. Mua hoaëc baùn ngoaïi teä
c. a vaø b ñeàu ñuùng
d. a vaø b ñeàu sai
Caâu 6 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng :
a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp
b. ngöôøi noäi trôï
c. boä ñoäi xuaát nguõ
d. sinh vieân naêm cuoái
Caâu 7 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laøm
taêng cô sôû tieàn teä ( tieàn maïnh ) :
a. baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái
b. cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay
Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô - Người đăng: trantrunghuy94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 9 10 402