Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm quản trị dự án có đáp án

Được đăng lên bởi Mai Duong
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề 1:
Question 1
Phát biểu nào sau đây là đúng về hiến chương dự án
Chọn một câu trả lời
a. Liệt kê các trách nhiệm của hội đồng lựa chọn dự án
b. Mô tả tiến độ dự án
c. Cho phép bắt đầu công việc dự án
d. Có chứa các ước lượng chi phí cho mỗi công việc
Question 2
Điều nào sau đây không phải là sự khác nhau giữa nhà quản trị chức năng và quản trị dự
án
Chọn một câu trả lời
a. Nhà quản trị chức năng thường theo định hướng phân tích nên phải giỏi hơn về kỹ
năng phân tích
b. Nhà quản trị dự án thường phải điều phối,quản lý công việc của nhiều chuyên gia
khác nhau trong dự án
c. Nhà quản trị DA đóng vai trò nhà quản trị tổng quát nên phải có kỹ năng tổng hợp
cao
d. Nhà quản trị chức năng thường phải theo cách tiếp cận hệ thống
Question 3
Yếu tố nào sau đây không phải là một hoạt động đặc thù của nhà quản trị dự án
Chọn một câu trả lời
a. Lập các kế hoạch cho DA
b. Kiểm soát công việc dự án
c. Hoàn thành các mốc thời gian quan trọng
d. Lập kế hoạch tiến độ cho dự án
Question 4
Một ví dụ của Dự án:
Chọn một câu trả lời
a. Triển khai một tiến trình hay thủ tục mới trong công ty
b. Xây dựng một tòa nhà
c. Thiết kết một loại xe hơi mới
d. Tất cả các yếu tố trên
Question 5
Ưu điểm của hình thức quản trị theo dự án:
Chọn một câu trả lời
a. Thích ứng với khách hàng và môi trường
b. Có thể nhận dạng và điều chỉnh các vấn đề ngay từ đầu
c. Đưa ra các quyết định đúng lúc về các cân nhắc giữa những mục tiêu mâu thuẫn
về thời gian, chi phí, thành quả của dự án

QUẢN TRỊ DỰ ÁN

d. Tất cả các câu trên
Question 6
Cá nhân nào quan trọng nhất đối với một dự án
Chọn một câu trả lời
a. Nhà tài trợ
b. Khách hàng
c. CEO
d. Quản trị viên dự án
Question 7
Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 DA. Chi phí của việc lựa chọn DA này mà không chọn DA
kia được gọi là:
Chọn một câu trả lời
a. Chi phí cơ hội
b. Chi phí cố định
c. Chi phí trực tiếp
d. Tỷ suất chi phí lợi ích
Question 8
Cách thức xác định công thức rút ngắn thời gian thực hiện DA
Chọn một câu trả lời
a. Bằng thời gian cần rút ngắn cộng thời gian tiến trình tới hạn, tổng chia độ lệch
chuẩn của tiến trình tới hạn
b. Bằng thời gian cần rút ngắn trừ thời gian tiến trình tới hạn, hiệu chia độ lệch
chuẩn của tiến trình tới hạn
c. Bằng thời gian cần rút ngắn trừ thời gian ngoài tiến trình tới hạn, hiệu chia độ lệch
chuẩn của tiến trình tới hạn
d. Bằng thời gian cần rút ngắn nhân thời gian tiến trình tới hạn, tích chia độ lệch
chuẩn của tiến trình tới hạn
Question 9
Sản phẩm cuối cùng của hoạch định phạm vi là:
Chọn một câu trả lời
a. Hiến c...
Đề 1:
Question 1
Phát biểu nào sau đây là đúng về hiến chương dự án
Chọn một câu trả lời
a. Liệt kê các trách nhiệm của hội đồng lựa chọn dự án
b. Mô tả tiến độ dự án
c. Cho phép bắt đầu công việc dự án
d. Có chứa các ước lượng chi phí cho mỗi công việc
Question 2
Điều nào sau đây không phải là sự khác nhau giữa nhà quản trị chức năng và quản trị dự
án
Chọn một câu trả lời
a. Nhà quản trị chức năng thường theo định hướng phân tích nên phải giỏi hơn về kỹ
năng phân tích
b. Nhà quản trị dự án thường phải điều phối,quản lý công việc của nhiều chuyên gia
khác nhau trong dự án
c. Nhà quản trị DA đóng vai trò nhà quản trị tổng quát nên phải có kỹ năng tổng hợp
cao
d. Nhà quản trị chức năng thường phải theo cách tiếp cận hệ thống
Question 3
Yếu tố nào sau đây không phải là một hoạt động đặc thù của nhà quản trị dự án
Chọn một câu trả lời
a. Lập các kế hoạch cho DA
b. Kiểm soát công việc dự án
c. Hoàn thành các mốc thời gian quan trọng
d. Lập kế hoạch tiến độ cho dự án
Question 4
Một ví dụ của Dự án:
Chọn một câu trả lời
a. Triển khai một tiến trình hay thủ tục mới trong công ty
b. Xây dựng một tòa nhà
c. Thiết kết một loại xe hơi mới
d. Tất cả các yếu tố trên
Question 5
Ưu điểm của hình thức quản trị theo dự án:
Chọn một câu trả lời
a. Thích ứng với khách hàng và môi trường
b. Có thể nhận dạng và điều chỉnh các vấn đề ngay từ đầu
c. Đưa ra các quyết định đúng lúc về các cân nhắc giữa những mục tiêu mâu thuẫn
về thời gian, chi phí, thành quả của dự án
QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Đề thi trắc nghiệm quản trị dự án có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm quản trị dự án có đáp án - Người đăng: Mai Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm quản trị dự án có đáp án 9 10 300