Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vấn đáp thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Linh Trần
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THI VẤN ĐÁP
MÔN HỌC THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
1. Trình bày khái niệm về thanh toán quốc tế. Sự khác nhau giữa thanh
toán quốc tế và thanh toán quốc nội là gì?
2.

Phân tích những yếu tố cấu thành của cơ chế thanh toán quốc tế?

3.

Phân tích đặc điểm hoạt động thanh toán quốc tế?

4.

Phân tích vai trò của thanh toán quốc tế trong nền kinh tế quốc dân.

5.

Phân biệt tiền tệ thế giới và tiền tệ quốc gia?

6. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa các loại tiền tệ: tiền tệ tự
do chuyển đổi, tiền tệ chuyển khoản, tiền tệ clearing
7. Khi đàm phán ký hợp đồng xuất khNu, người xuất khNu thường chọn
loại tiền tệ nào? Phân tích tại sao?
8. Có thể dùng vàng để thay ngoại tệ làm phương tiện tính giá không?
Tại sao?
9. Phân biệt các loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế, cho ví dụ minh
họa.
10. Thế nào là đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán? Cách quy định
đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng mua bán quốc tế?
11. Điều kiện đảm bảo hối đoái trong hợp đồng mua bán quốc tế là gì?
Tại sao trong hợp đồng mua bán quốc tế cần thiết phải quy định điều kiện
đảm bảo hối đoái?
12. Các cách đảm bảo hối đoái? Ưu nhược điểm của các loại đảm bảo hối
đoái này? Trong điều kiện hiện nay nên sử dụng điều kiện đảm bảo hối
đoái nào?
13. Điều kiện thời gian thanh toán là gì? Có mấy cách quy định về điều
kiện thời gian thanh toán trong hợp đồng mua bán quốc tế?

1

14. Điều kiện phương thức thanh toán là gì? Căn cứ phân loại phương
thức thanh toán?
15. Ngân hàng là người trả tiền cho người xuất khNu trong những phương
thức thanh toán nào?
16. Phân biệt người trả tiền trong các phương thức thanh toán sau:
Chuyển tiền, Ghi sổ, Nhờ thu, Bảo lãnh (L/G), Tín dụng chứng từ (L/C)
17. Trong các phương thức thanh toán, phương thức nào đảm bảo quyền
lợi hơn cho người xuất khNu?
18. Trong các phương thức thanh toán, phương thức nào đảm bảo quyền
lợi hơn cho người nhập khNu?
19. Điều kiện thời gian thanh toán nào là phù hợp với điều kiện cơ sở giao
hàng EXW, FAS, FCA?
20. Điều kiện thời gian thanh toán nào là phù hợp với điều kiện cơ sở
giao hàng FOB, CIF?
21. Điều kiện nào sử dụng tập quán quốc tế quy định trong hệ thống văn
bản pháp lý của Việt Nam?

CHƯƠNG II
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
1. Ngoại hối là gì? Các loại ngoại hối theo Pháp lệnh Ngoại hối Việt
nam 2005? Tại sao phải quản lý ngoại hối?
2.

Tiền Việt Nam trong những điều kiện nào được coi là ngoại hối?

3. Theo pháp lệnh ngoại hối 2005 của ...
1
CÂU HI ÔN TP THI VN ĐÁP
MÔN HC THANH TOÁN QUC T
CHƯƠNG I
TNG QUAN V THANH TOÁN QUC T
1.
Trình y khái nim v thanh toán quc tế. S khác nhau gia thanh
toán quc tế và thanh toán quc ni là gì?
2.
Phânch nhng yếu t cu thành ca cơ chế thanh toán quc tế?
3.
Phânch đặc đim hot đng thanh toán quc tế?
4.
Phânch vai trò ca thanh toán quc tế trong nn kinh tế quc dân.
5.
Phân bit tin t thế gii tin t quc gia?
6.
Phân bit s ging nhau và kc nhau gia các loi tin t: tin t t
do chuyn đổi, tin t chuyn khon, tin t clearing
7.
Khi đàm phán hp đng xut khNu, ngưi xut khNu thưng chn
loi tin to? Phân tích ti sao?
8.
th dùng ng đ thay ngoi t làm phương tin tính giá không?
Ti sao?
9.
Phân bit các loi tin t trong thanh toán quc tế, cho d minh
ha.
10.
Thế nào là đồng tin tính toán, đồng tin thanh toán? Cách quy đnh
đồng tin tính toán, đng tin thanh tn trong hp đng mua bán quc tế?
11.
Điu kin đảm bo hi đoái trong hp đng mua bán quc tế gì?
Ti sao trong hp đng mua bán quc tế cn thiết phi quy định điu kin
đảm bo hi đoái?
12.
Các cách đảm bo hi đoái? Ưu nhưc đim ca các loi đm bo hi
đoái này? Trong điu kin hin nay nên s dng điu kin đảm bo hi
đoáio?
13.
Điu kin thi gian thanh toán gì? my cách quy định v điu
kin thi gian thanh toán trong hp đng mua bán quc tế?
Đề thi vấn đáp thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi vấn đáp thanh toán quốc tế - Người đăng: Linh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề thi vấn đáp thanh toán quốc tế 9 10 973