Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Vi mô vĩ mô

Được đăng lên bởi thu-huong-dao
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1921 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I. Học phần: Kinh tế vi mô
I.1. Số tín chỉ: 3
Lý thuyết: 45 tiết
Bài tập:
I.2. Mục tiêu môn học
a. Kiến thức:
• Học phần kinh tế vi mô cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô, doanh
nghiệp và các quy luật kinh tế khách quan tồn tại trong nền kinh tế thị trường, các biện pháp của chính
phủ tác động vào kinh tế thị trường, mối quan hệ hữu cơ giữa các quy luật kinh tế ảnh hưởng đến hoạt
động kinh tế của doanh nghiệp, từ đó vận dụng kiến thức vào thực tiễn của doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp tối đa hóa lợi nhuận.
b. Kỹ năng:
• Học phần kinh tế vi mô giúp cho người học có các kỹ năng hiểu và phân tích các chỉ tiêu kinh tế liên
quan đến thái độ hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế.
c. Thái độ:
• Học phần này giúp cho người học nắm được cách thức áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn
nền kinh tế cũng như tiếp tục nghiên cứu các môn học chuyên ngành ở bậc cao hơn
I.3.Mô tả học phần
Học phần kinh tế vi mô bao gồm những kiến thức cơ bản và phương pháp luận về doanh nghiệp như:
Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, cung - cầu hàng hóa, lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết về doanh
nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất, những hạn chế của kinh tế thị trường và sự can
thiệp của chính phủ.
I.4. Nội dung học phần
Tên chương/
Nội dung chính
tên bài
Chương 1
Tổng quan về kinh tế học vi mô
Chương 2
Cung – Cầu
Chương 3
Đô co dãn của cầu
Chương 4
Lý thuyết hành vi người tiêu dùng
Chương 5
Lý thuyết hành vi doanh nghiệp
Chương 6
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền
Chương 7
Thất bại của thị trường và vai trò điều tiết của chính phủ
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ
1.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế vi mô
1.1.1. Kinh tế học và các bộ phận của kinh tế học
1.1.2. Nội dung của kinh tế học vi mô
1.1.3. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vi mô
1.2. Các vấn đề kinh tế cơ bản
1.2.1. Ba vấn đề kinh tế cơ bản
1.2.2. Các mô hình kinh tế để giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản
1.3. Lý thuyết lựa chọn kinh tế
1.3.1. Quy luật khan hiếm

Số tiết
05
10
05
05
05
10
05

1.3.2. Chi phí cơ hội
1.3.3. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần
1.3.4. Đường giới hạn khả năng sản xuất
Chương 2. CUNG - CẦU
2.1. Cầu
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Luật cầu
2.1.3. Các yếu tố quyết định cầu
2.2. Cung
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Luật cung
2.2.2. Các yếu tố quyết định cung
2.3. Cân bằng thị trường
2.3.1. Trạng thái cân bằng cung cầu
2.3.2. Cách xác định cân bằng thị trường
2.3.3. Kiểm soát giá
2.3.4. Sự thay đổi của trạng t...
I. Hc phn: Kinh tế vi mô
I.1. Số tín chỉ: 3
Lý thuyết: 45 tiết
Bài tập:
I.2. Mục tiêu môn học
a. Kiến thức:
Học phần kinh tế vi cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về kinh tế vi , doanh
nghiệp và các quy lut kinh tế kch quan tn tại trong nền kinh tế thị tng, các bin pháp của cnh
phủ tác đng vào kinh tế thị trường, mối quan hệ hữu cơ gia các quy lut kinh tế ảnh hưởng đến hoạt
động kinh tế của doanh nghiệp, tđó vận dụng kiến thức vào thc tiễn của doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp tối đa hóa lợi nhun.
b. Kỹ năng:
Học phần kinh tế vi mô gp cho người học có các kỹ năng hiu và phân tích các chỉ tiêu kinh tế liên
quan đến thái đhành vi ca các chthể trong nền kinh tế.
c. Ti đ:
Học phn này giúp cho ngưi học nắm được cách thức áp dng nhng kiến thức đã học vào thực tiễn
nền kinh tế cũng như tiếp tục nghiên cu các n học chuyên ngành bậc cao n
I.3. t học phn
Học phần kinh tế vi bao gồm nhng kiến thức cơ bản phương pháp luận về doanh nghiệp như:
Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, cung - cầu ng hóa, lý thuyết ngưi tiêu dùng, lý thuyết về doanh
nghiệp, cạnh tranh và độc quyn, thtrưng yếu tố sản xuất, nhng hạn chế của kinh tế thị trưng và scan
thiệp ca chính phủ.
I.4. Nội dung học phn
Tên chương/
tên bài
Nội dung chính Số tiết
Chương 1 Tổng quan về kinh tế học vi mô 05
Chương 2 Cung – Cầu 10
Chương 3 Đô co dãn của cầu 05
Chương 4 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 05
Chương 5 Lý thuyết hành vi doanh nghiệp 05
Chương 6 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền 10
Chương 7 Thất bại của thị trường và vai trò điều tiết của chính phủ 05
Chương 1. TỔNG QUAN V KINH T VI
1.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế vi mô
1.1.1. Kinh tế học và các bộ phận của kinh tế học
1.1.2. Nội dung của kinh tế học vi mô
1.1.3. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vi mô
1.2. Các vấn đề kinh tế cơ bản
1.2.1. Ba vấn đề kinh tế cơ bản
1.2.2. Các mô hình kinh tế để giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản
1.3. Lý thuyết lựa chọn kinh tế
1.3.1. Quy luật khan hiếm
Đề thi Vi mô vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Vi mô vĩ mô - Người đăng: thu-huong-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi Vi mô vĩ mô 9 10 77