Ktl-icon-tai-lieu

diến biến lạm phát ở Việt nam

Được đăng lên bởi nguyentrannguyenlam
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DIỄN BIẾN LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM VÀ
GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LINH HOẠT
PGS.TS. Phan Thị Cúc
Khoa Tài chính – Ngân hàng - Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM
TÓM TẮT
Việt Nam, sau 12 năm kiểm soát đươc lạm phát (1995-2007), từ tháng 12 năm
2007, lạm phát quay trở lại với chỉ số CPI 2 con số. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết
yếu tăng vọt các tháng đầu năm 2008, Chính phủ đã thực hiện chiến lược kiềm chế lạm
phát “cả gói” với 8 giải pháp. Nhờ những biện pháp kịp thời và linh hoạt của Chính phủ,
tình hình lạm phát các tháng cuối năm 2008 đã được kiềm chế, tuy vậy giá cả vẫn ở mức
cao và vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Lạm phát là một hiện tượng mà cả thế giới đều
quan tâm, nghiên cứu về lạm phát để từ đó rút ra những bài học về lý luận và thực tiễn là
nhiệm vụ của các học giả, các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các diễn đàn nghiên cứu khoa
học của chuyên ngành Kinh tế trong các trường Đại học. Đề tài đã hệ thống hóa lý luận
cơ bản về lạm phát, và phân tích các diễn biến thực tế của lạm phát ở Việt Nam qua chỉ
số CPI, lãi suất ngân hàng, tỉ giá hối đoái, tốc độ giảm GDP….trong nước, chỉ số giá
vàng, USD trên thế giới… trong giai đoạn từ tháng 12/2007 đến 11/2008, và dự báo rủi
ro, thách thức, đề xuất hệ giải pháp trong thời gian tới với kỳ vọng tham gia hoạch định
chính sách vĩ mô, bổ sung kiến thức về lý luận và thực tiễn, nâng cao chất lượng giảng
dạy, nghiên cứu, học tập cho sinh viên và các bạn đồng nghiệp.
ABSTRACT
After 12 years of curbing inflation (1995-2007), Vietnam has seen inflation come
back with the two-digit CPI (Customer Price Index) since December 2007. The prices of
basic commodities sharply surged in the early 2008 when Vietnam’s government
implemented a inflation-curbing strategy with “a packet” of 8 solutions. Through the
government’s promptly and flexible solutions, the inflation in the late 2008 has been
under control; however, the prices have still been high and fluctuated. In fact, inflation is
known as a big concern of the world where inflation researches have been done to take
lessons, both theoretical and practical, by scholars, researchers, and especially science
research forums of economics at universities.
My research aims to systemize fundamental theories of inflation, and analyze the
inflation situation in Vietnam through the CPI, banks’ interest rates, foreign exchange
rates, the GDP contraction rate in the country as well as the prices of gold and US
dollars in the world in the period from December 2007 to November 2008. In addition,
the r...
DIN BIN LM PHÁT VIT NAM
GII PHÁP KIM CH LINH HOT
PGS.TS. Phan Th Cúc
Khoa Tài chính – Ngân hàng - Trường ĐH Công Nghip TP. HCM
TÓM TT
Vit Nam, sau 12 năm kim soát đươc lm phát (1995-2007), t tháng 12 năm
2007, lm phát quay tr li vi ch s CPI 2 con s. Giá c các mt hàng tiêu dùng thiết
yếu tăng vt các tháng đầu năm 2008, Chính ph đã thc hin chiến lược kim chế lm
phát “c gói” vi 8 gii pháp. Nh nhng bin pháp kp thi và linh hot ca Chính ph,
tình hình lm phát c tháng cui năm 2008 đã đưc kim chế, tuy vy giá c vn mc
cao và vn còn nhiu din biến phc tp. Lm phát mt hin tưng c thế gii đều
quan tâm, nghiên cu v lm phát để t đó rút ra nhng bài hc v lý lun và thc tin là
nhim v ca các hc gi, các nhà nghiên cu, đặc bit là các din đàn nghiên cu khoa
hc ca chuyên ngành Kinh tế trong các trường Đại hc. Đề tài đã h thng hóa lun
cơ bn v lm phát, phân tích các din biến thc tế ca lm phát Vit Nam qua ch
s CPI, lãi sut ngân hàng, t giá hi đoái, tc đ gim GDP….trong nước, ch s g
vàng, USD trên thế giitrong giai đon t tháng 12/2007 đến 11/2008, d báo ri
ro, thách thc, đề xut h gii pháp trong thi gian ti vi k vng tham gia hoch định
chính sách vĩ mô, b sung kiến thc v lun thc tin, nâng cao cht lượng ging
dy, nghiên cu, hc tp cho sinh viên và các bn đng nghip.
ABSTRACT
After 12 years of curbing inflation (1995-2007), Vietnam has seen inflation come
back with the two-digit CPI (Customer Price Index) since December 2007. The prices of
basic commodities sharply surged in the early 2008 when Vietnam’s government
implemented a inflation-curbing strategy with “a packet” of 8 solutions. Through the
government’s promptly and flexible solutions, the inflation in the late 2008 has been
under control; however, the prices have still been high and fluctuated. In fact, inflation is
known as a big concern of the world where inflation researches have been done to take
lessons, both theoretical and practical, by scholars, researchers, and especially science
research forums of economics at universities.
My research aims to systemize fundamental theories of inflation, and analyze the
inflation situation in Vietnam through the CPI, banks’ interest rates, foreign exchange
rates, the GDP contraction rate in the country as well as the prices of gold and US
dollars in the world in the period from December 2007 to November 2008. In addition,
the research makes predictions about the risks and challenges in the field of business.
Then it will suggest a variety of solutions to deal with them. Hopefully, this research
diến biến lạm phát ở Việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
diến biến lạm phát ở Việt nam - Người đăng: nguyentrannguyenlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
diến biến lạm phát ở Việt nam 9 10 39