Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án phân tích hoạt động kinh tế

Được đăng lên bởi dentanq
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1555 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MỤC LỤC

Họ tên: Nguỵ Thanh Tùng – 46733
Lớp: QKT5ĐH4

1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và
phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Nhưng hoạt động kinh
doanh luôn luôn có những biến đổi do những biến động về tình hình kinh tế chính
trị xã hội. Muốn kinh doanh có hiệu quả yêu cầu các doanh nghiệp phải thường
xuyên tiến hành phân tích các hoạt động phân tích kinh tế.
Phân tích là sự chia nhỏ sự vật hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ giữa
các bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng đó. Phân tích là quá trình nghiên cứu tất
cả các hiện tường, các sự vật có liên quan trực tiếp và gián tiếp với hoạt động sản
xuất kinh doanh của con người. Quá trình phân tích được tiến hành từ bước khảo
sát thực tế đến tư duy trừu tượng, tức là từ việc quan sát thực tế, thu nhập thông
tin, số liệu, xử lý phân tích các thông tin số liệu, đến việc đề ra các định hướng
hoạt động tiếp theo. Vậy phân tích hoạt động kinh tế là quá trình phân chia, phân
giải các hiện tượng và kết quả kinh doanh thành nhiều bộ phận cấu thành rồi dung
các phương pháp lien hệ, so sánh đối chiếu và tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy
luật và xu hướng vận động và phát triển của hiện tường nghiên cứu.
Thông qua việc phân tích và thường xuyên phân tích hoạt động kinh tế có
tác dụng nhằm đảm bảo lợi ích nhà nước, của xã hội, của công ty, thông qua việc
phân tích kinh tế thường xuyên có tác dụng ngăn ngừa khuynh hướng cục bộ
không lành mạnh, phổ biến những kinh nghiệm tiên tiến, mở rộng sản xuất. Qua
tài liệu phân tích giúp công ty thấy được mặt mạnh, mặt yếu của mình mà chỉ đạo
sản xuất cũng như quản lí tài chính của xã hội được thực hiện một cách có hiệu
quả. Chính vì vậy phân tích kinh tế có vai trò hết sức quan trọng trong việc chỉ đạo
và lãnh đạo kinh tế.

Họ tên: Nguỵ Thanh Tùng – 46733
Lớp: QKT5ĐH4

2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHẦN I:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
§1 – Mục đích, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh tế
I. Mục đích của phân tích hoạt động kinh tế

Đánh giá kết quả hoạt động kinh tế, kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ được
giao, đánh giá việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước.
Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. Xác định
nguyên nhân dẫn đến sự biến động các nhân tố làm ảnh hưởng trực tiếp đến mức
độ và xu hướng của hiện tượng kinh tế.
Đề xuất các biện pháp và phương hướng để cải tiến phương pháp kinh doanh, khai
thác các khả năng tiềm tàng tron...
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Họ tên: Nguỵ Thanh Tùng – 46733 1
Lớp: QKT5ĐH4
Đồ án phân tích hoạt động kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án phân tích hoạt động kinh tế - Người đăng: dentanq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Đồ án phân tích hoạt động kinh tế 9 10 760