Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi Trang Trần
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 3 lần
November 17, 2013 [NHÓM 1]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
____________________

ĐỒ ÁN TÀI CHÍNH
Đề tài :

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA (BBC)

GVHD:Ths. Phạm Hoàng Nhân
LỚP: C11_KT01
NHÓM:1
Thành Viên:
1.
2.
3.
4.
5.

Trần Thị Thùy Trang
Huỳnh Thị Tiên
Phan Mĩ Nga Phi
Lê Yến Nhi
Lê Hồng Phương Uyên

12/2013
Phân tích tình hình tài chính công ty BBC

Page 0

November 17, 2013 [NHÓM 1]

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Thành viên
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang

Công việc

Đánh giá

Phân tích các tỷ số tài

100%

chính, chương 3.
Làm file word, ppt.

Huỳnh Thị Tiên
Huỳnh Thị Tiên
Phan Mỹ Nga Phi
Lê Yên Nhi

Phân tích bảng cân đối kê

100%
100%

toán.
Phân tích bảng lưu chuyển

100%

tiền tệ.
Phân tích kêt quả hoạt

100%

động kinh doanh.
100%

Nguyễn Hồng Phương Uyên

Chương 1

Phân tích tình hình tài chính công ty BBC

Page 1

November 17, 2013 [NHÓM 1]

GIẢNG VIÊN NHẬN XÉT
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............


 




 !" #$%"
& '(" ) *+',"-
.& /0"  )$%"
1&  ,"2-, $
3& %4" $
5& %6"- 78"-9+%"
Đề tài :
#: ;& <=>!"- ?"
@ABCDEFGH
IJ9K@L:I
____________________
CMN
.O.1
ĐỒ ÁN TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN TÀI CHÍNH - Người đăng: Trang Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐỒ ÁN TÀI CHÍNH 9 10 59