Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp : Kế toán tập hợp chi sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi caongocvinh-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây,với chính sách mở cửa của Nhà nước một mặt tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy hết khả năng tiềm lực của mình, mặt khác lại
đặt doanh nghiệp trước những thách thức lớn lao: đó là sự cạnh tranh gay gắt của cơ
chế thị trường. Các doanh nghiệp phải thực sự vận động để tồn tại và đi lên bằng chính
thực lực của mình. Trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về
tài chính, tự bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, ngay cả khi hoạt động thuận lợi,
phát đạt cũng như phải đương đầu với những khó khăn. Cơ chế thị trường đòi hỏi các
doanh nghiệp phải năng động, tự tìm nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, sản phẩm làm
ra phải được cạnh tranh về giá cả, chất lượng cũng như các yếu tố khác liên quan đến
yêu cầu thị trường.
Để đạt được điều đó các doanh nghiệp đã áp dụng rất nhiều biện pháp khác
nhau để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí từ đó hạ giá thành sản phẩm.
Khi xem xét đến hiệu quả sản xuất kinh doanh,chỉ tiêu giá thành giữ một vị trí
hết sức quan trọng. Kế toán cung cấp thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm chính xác sẽ giúp cho các nhà quản lý phân tích đánh giá được tình hình sử dụng
lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực
hiện kế hoạch giá thành như thế nào? Để từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm tiết
kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và đề ra các quyết định phù hợp cho
phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà
việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là
một yêu cầu cần thiết và luôn là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với
các doanh nghiệp.
Từ nhận thức trên, em đã chọn đề tài:" Kế toán tập hợp chi sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt" để làm đề tài tốt
nghiệp cho mình.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt với sự
hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Tường Vi.
Nội dung của đề tài gồm 3 chương:

SVTH: Vương Đình Duy - KTTH K13A

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm.
Chương II: Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi
phí sản xuất và tính giá thành sản ph...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây,với chính sách mở cửa của Nhà nước một mặt tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy hết khả năng tiềm lực của mình, mặt khác li
đặt doanh nghiệp trước những thách thức lớn lao: đó sự cạnh tranh gay gắt của cơ
chế thị trường. Các doanh nghiệp phải thực sự vận động để tồn tại và đi lên bằng chính
thực lực của mình. Trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về
tài chính, tự bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, ngay c khi hoạt động thuận li,
phát đạt cũng như phải đương đầu với những khó khăn.chế thị trường đòi hỏi các
doanh nghiệp phải năng động, tự tìm nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, sản phẩm làm
ra phải được cạnh tranh về g cả, chất lượng cũng như các yếu tố khác liên quan đến
yêu cầu thị trường.
Để đạt được điều đó c doanh nghiệp đã áp dụng rất nhiều biện pháp khác
nhau để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí từ đó hạ giá thành sản phẩm.
Khi xem xét đến hiệu quả sản xuất kinh doanh,chỉ tiêu giá thành giữ mt vị trí
hết sức quan trọng. Kế toán cung cấp thông tin về chi phí sản xuất g thành sản
phẩm chính xác sẽ giúp cho các nhà quản lý phân tích đánh giá được tình hình sử dụng
lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực
hiện kế hoạch gthành như thế nào? Để từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm tiết
kiệm chi phí sản xuất, giảm g thành sản phẩm và đ ra các quyết định phù hợp cho
phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trcủa doanh nghiệp. Chính vì vậy
việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là
một yêu cầu cần thiếtluôn là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với
các doanh nghiệp.
Từ nhận thức trên, em đã chọn đề tài:" Kế toán tập hợp chi sản xuất tính
giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt" để làm đề tài tốt
nghiệp cho mình.
Trong thời gian thực tập tại ng ty Cổ phần Đầu Phát triển An Việt với sự
hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Tường Vi.
Nội dung của đề tài gồm 3 chương:
SVTH: Vương Đình Duy - KTTH K13A
1
Đồ án tốt nghiệp : Kế toán tập hợp chi sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp : Kế toán tập hợp chi sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: caongocvinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp : Kế toán tập hợp chi sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 10 177