Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Why Be Scared
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1765 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG………………..

LUẬN VĂN
Một số biện pháp
hoàn thiện công tác trả lương tại công
ty Cổ phần xây dựng số I Hải Phòng

Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƢƠNG TRONG
DOANH NGHIỆP .................................................................................................... 3
1.1. Khái niệm tiền lƣơng ..................................................................................... 3
1.2. Bản chất của tiền lƣơng................................................................................. 4
1.3. Vai trò của tiền lƣơng .................................................................................... 5
1.4. Những yêu cầu của công tác tiền lƣơng ....................................................... 6
1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tiền lƣơng lao động ........................................ 8
1.6. Các chế độ lƣơng hiện hành.......................................................................... 9
1.6.1. Chế độ tiền lương theo cấp bậc ................................................................. 9
1.6.2. Chế độ lương chức danh.......................................................................... 10
1.6.3. Phụ cấp và thu nhập khác ........................................................................ 10
1.7. Quỹ lƣơng của doanh nghiệp ...................................................................... 13
1.7.1. Khái niệm về quỹ lương .......................................................................... 13
1.7.2. Các phương pháp xây dựng mức lương kế hoạch ................................... 13
1.7.2.1. Xác định tổng quỹ lương căn cứ vào kỳ kế hoạch lao động và tiền
lương bình quân của kỳ kế hoạch ..................................................................................... 13
1.7.2.2. Xác định tổng quỹ lương căn cứ vào đơn giá tiền lương và nhiệm vụ
kế hoạch sản xuất .................................................................................................................... 13
1.7.2.3. Xác định quỹ lương theo hệ số lao động ....................................................... 14
17.2.4. Xác định tổng quỹ lương thực hiện theo kết quả sản xuất kinh doanh 15
1.8. Các phƣơng pháp xác định đơn giá tiền lƣơng ......................................... 15
1.8.1. Đơn giá t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG………………..
LUN VĂN
Mt s bin pháp
hoàn thin công tác tr lương ti công
ty C phn xây dng s I Hi Phòng
Đồ án tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp - Người đăng: Why Be Scared
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp 9 10 163