Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư khu dân cư Én Vàng

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

KHU DÂN CƢ ÉN VÀNG

CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ÉN VÀNG
ĐỊA ĐIỂM
: PHƢỜNG LINH XUÂN, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 5 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

KHU DÂN CƢ ÉN VÀNG
CHỦ ĐẦU TƢ
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI
ÉN VÀNG

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 5 năm 2012

 đầu tƣ: Khu dân cƣ Én Vàng tại Linh Xuân Thủ Đức

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ
 Tên công ty
:
 Địa chỉ
: Tp.Hồ Chí Minh
 Giấy phép ĐKKD :
 Ngày đăng ký lần 1 :
 Ngày đăng ký lần 2 :
 Đại diện pháp luật :
I.2. Mô tả sơ bộ 
 Tên 
: Khu dân cƣ Én Vàng
 Địa điểm xây dựng : Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
 Đặc điểm về kinh tế : Toàn bộ khu đất sẽ đƣợc quy hoạch thành khu dân cƣ mới,
đƣợc xây dựng hiện đại với hệ thống đƣờng nội bộ, cây xanh, công viên, khu vui chơi
thể thao. Khu dân cƣ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển về xã hội và kinh tế của khu
vực.
 Đặc điểm về quy hoạch: Khu dân cƣ Én Vàng tại Linh Xuân Thủ Đức đƣợc quy
hoạch trên khu đất có diện tích 12928.9m2.
 Hình thức đầu tƣ
: Đầu tƣ xây dựng mới
 Hình thức quản lý :
- .....đƣợc quyền chuyển nhƣợng cho các tổ chức, các đối tƣợng có nhu cầu về đất ở.
- Uỷ thác bán sản phẩm thông qua sàn giao dịch bất động sản tại địa phƣơng.
- Để thực hiện  có hiệu quả, đảm bảo theo hƣớng phát triển quy
hoạch chung của quận Thủ Đức và Tp.Hồ Chí Minh, .....đề nghị đƣợc trực tiếp là chủ đầu tƣ
theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý
 đầu tƣ xây dựng công trình, xác định nguồn vốn khác, vốn hỗn hợp có
vài trò là chủ đầu tƣ.
- .....sẽ trực tiếp quản lý, điều hành và tự thực hiện  theo các
quy định pháp luật.
I.3. Căn cứ pháp lý
 Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của của Quốc
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc
Việt Nam;
 Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
Việt Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc
CHXHCN Việt Nam;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh

Hội nƣớc
CHXHCN
CHXHCN
Hội nƣ...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYT MINH D ÁN ĐẦU TƢ
KHU DÂN CƢ ÉN VÀNG
CH ĐẦU TƢ : CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ÉN VÀNG
ĐỊA ĐIỂM : PHƢỜNG LINH XUÂN, QUN TH ĐỨC, TP.HCM
Tp.H Chí Minh - Tháng 5 năm 2012
Dự án đầu tư khu dân cư Én Vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư khu dân cư Én Vàng - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Dự án đầu tư khu dân cư Én Vàng 9 10 929